Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek w wybranych placówkach publicznej i prywatnej służby zdrowia

Małgorzata Ostrowicka,

Bożena Walewska-Zielecka,

Dominik Olejniczak

Abstrakt

Motivation in nurse’s work and job satisfaction

With the gradual expansion of the nurse scope of duties there is a necessity for a new definition of a nurse role in the therapeutic team. New skills must go hand in hand with the predisposition and extensive knowledge not only in medicine, but also in the management skills. The aim of research is to analyze the impact of different factors, which determine motivation and job satisfaction within their new role. The research comprised 200 nurses: 100 employees of public health care facilities and 100 nurses hired in private medical sector. The method used in the study was a questionnaire survey. The χ2 test was used to check hypotheses. The majority of nurses (total 80%) made a conscious choice of profession. 80.5% of respondents indicated satisfaction with their work, most of them are employed in private medical facilities. Nurses employed in private medical sector are more satisfied and more motivated for job than nurses employed in public health care facilities. The reason to this conclusion may well be better work organization in private health care institutions. Job satisfaction affects work incentives and quality of services. Except money motivating factor can be for example training

Słowa kluczowe: motywowanie, pielęgniarka, satysfakcja, system ochrony zdrowia
References

Wrońska I., Determinanty rozwoju pielęgniarstwa. Historyczne i społeczne uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa, w: Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa,Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004.

Wrońska I., Krajewska-Kułak E. (red.), Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Pielęgniarstwo w działaniu, Seria EUR nr 48, Kopenhaga 2001.

Piątek A., Misja, funkcje i cele podsystemu pielęgniarstwa, w: Ksykiewicz-Dorota A. (red.), Zarządzanie w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005: 28–33.

Lubrańska A., Psychologia w pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Andruszkiewicz A., Typy zachowań w pracy i wpływ na zdrowie psychiczne pielęgniarek, „Problemy Pielęgniarstwa” 2010; 18(2): 91–96.

Bukowska-Piestrzyńska A., Marketing usług zdrowotnych od budowania wizerunku do zadowolenia klientów, Wydawca CeDeWu Sp. z o.o.,Warszawa 2007: 49–72.

www.praca.wp.pl; data aktualizacji strony 18.04.2012; dostęp: 1.05.2013.

CBOS komunikat BS/10/2013.

Parsons S.K., Simmons W.P., Penn K., Furlough M., Determinants of satisfaction and turnover among nursing assistants. The results of a statewide survey, „J. Gerontol. Nurs.” 2003; 29(3): 51.

Kunecka D., Satysfakcja pracownika a jakość usług medycznych, „Probl. Hig. Epidemiol.” 2010; 91(3): 451–457.

Kunecka D., Kamińska M., Karakiewicz B., Analiza czynników wpływających na zadowolenie z wykonywanej pracy w grupie zawodowej pielęgniarek. Badanie wstępne, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 2–3(15): 192–196.

Zielińska-Więczkowska H., Buśka A., Satysfakcja zawodowa pielęgniarek na tle wybranych czynników środowiska pracy, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2010; 3–4(32–33): 5–8.

Kaniewska E, Stawny P., Satysfakcja zawodowa pracowników sektora ochrony zdrowia, „Pielęgniarstwo Polskie” 2012; 2(44): 81–84.

Andruszkiewicz A., Typy zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 2–3(15): 159–160.

Kosińska M., Pilarz Z., Satysfakcja pielęgniarek z pracy zawodowej i jej uwarunkowania, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 2007; LX, Suppl. XVI, 236: 47–48.

Wiederszal-Bazyl M., Źródła stresu i satysfakcji w pracy pielęgniarki. Czy istnieje polska specyfika? Materiały konferencyjne „Pielęgniarek polskich portret własny z Europą w tle, czyli raport z badań europejskiego projektu NEXT”, Warszawa 2005: 5–17.

Kęcka K., Jasińska M., Brzeźniak H., Tożsamość zawodowa pielęgniarek i położnych, „Family Medicine & Primary Care Review” 2011; 13, 4: 719–723.

Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., Gdańsk 2011: 13–36.

Wysokiński M., Fidecki W., Walas L., Sienkiewicz Z., Satysfakcja z pracy polskich pielęgniarek, „Problemy Pielęgniarstwa” 2009; 17, 3: 167–173.

Lipińska-Grobelny A., Głowacka K., Zadowolenie z pracy a stopień dopasowania do zawodu, „Przegląd Psychologiczny” 2009; 52(2): 181–194.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.

Argyle M., Psychologia szczęścia, przekł. N. Oparska, Astrum, Wrocław 2004.

Jachnis A., Psychologia organizacji: kluczowe zagadnienia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Beczkiewicz G., Pagórski P., Motywowanie pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Pielęgniarstwo Polskie” 2008; 3(29): 207–211.

Sidor-Rządkowska M., Kompetencje – pożyteczna moda, Personel i zarządzanie, PWN, Warszawa 2006: 25.

Berny J., Leśniewski M., Górski P., Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza teoretyczna problemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria Administracja i Zarządzanie 2012; 92(19): 77–89.

Jakubek E., Koligat D., Michalczyk J., Wpływ motywatorów płacowych oraz pozapłacowych na proces motywacji pracowników jednego z wielkopolskich ZOZ, „Pielęg. Pol.” 2008; 3: 180–183.

Niemczyk A., Niemczyk A., Mądry J., Motywacja pod lupą, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009: 19–20, 250–266.

Dłużewska M., Eksploracja uwarunkowań w powstawanie procesu wypalenia zawodowego – analiza na podstawie badań własnych, „Pielęgniarstwo Polskie” 2012; 2(44): 63–72.