Pielęgniarki na rynku pracy

Wiesława Kozek

Abstrakt

Nurse position on the labour market

Purpose of the paper is description of nurse position on the labour market and vis a vis employers in health care system. Shrinking of the personnel supply and low attractiveness of the nurse occupation due to low wages has been indicated. High labour unionisation and capacity for strike organizing were described. A thesis of the article it is that the defensive strategy of nurses is concentrated now more around the collective action than across competing on the labour market. The alterability of this strategy is sketched as one to be more oriented on the market balance in consequence of the lack of sufficient inflow to the occupation of young candidates. The empirical base of analysis constitutes: public statistics presented by Ministry of Health, Central Statistical Office, Chambers of Nurses and Midwives, and research findings coming from project: “Municipal Hospitals under the pressure of changes”, done in years 2012–2013 in Warsaw.

Słowa kluczowe: pielęgniarki w Polsce, pozycja rynkowa, strajk w ochronie zdrowia, strategia obronna zawodu, zarobki, zatrudnienie
References

Prestiż zawodów 2009, Komunikat z badań CBOS nr BS/8/2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_008_09.PDF; dostęp: 4.03.2013.

Słomczyński K.M., Wesołowski W., Zmniejszanie nierówności społecznych a rozbieżność czynników statusu, „Studia Socjologiczne” 1975; 56(1): 35–46.

Kubisa J., Związki zawodowe pielęgniarek i położnych w obronie jakości usług zdrowotnych, w: W. Kozek (red.), Gra o jutro usług publicznych w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Ostrowski P., Deregulacja rynkowa w procesie reformy ochrony zdrowia a protesty pielęgniarek i położnych, w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Polacy o protestach pracowników służby zdrowia. Komunikat z badań CBOS nr BS/114/2007 Warszawa, lipiec 2007; http://www.cbos.pl/spiskom.pol/2007/k_114_07.pdf; dostęp: 4.03.2013.

Farnham D., Pimlott J., Understanding Industrial Relations. Fourth Edition, Villers House, London 1992.

Olson M., Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Domagała A., Restrukturyzacja zatrudnienia kadr medycznych w Polsce w latach 1999–2001, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2003; I(1): 52–63.

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, 2005.

Domagała A., Problemy płacowe i emigracja zarobkowa polskich lekarzy i pielęgniarek, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2006; 2: 55–65.

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,86775,9324992,Ile_zarabia_pielegniarka_w_stolicy_nawet_6_tys_zl.html; dostęp: 4.03.2013.

Dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2001–2011; dostęp: 4.03.2013.

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r., GUS, Warszawa 2012; www.gus.stat.gov.pl; dostęp: 4.03.2013.

Wiadomość za: http://solidarnosc-coi.waw.pl/79/dodatek-funkcyjny-i-dodatek-za-wysluge-lat.html; dostęp: 4.03.2013.

Mrozowicki A. (Institute of Public Affairs and University of Wroclaw), Industrial Relations in the Health Care Sector, Poland; http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1008022s/pl1008029q.htm; dostęp: 4.03.2013.

Kubisa J., Bunt białych czepków: analiza aktywizacji związkowej sfeminizowanych grup zawodowych, praca doktorska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.