Funkcjonowanie i znaczenie rad nadzorczych przy niepublicznych szpitalach samorządowych

Marcin Kautsch,

Mirosława Ster

Abstrakt
This article describes the results of research (conducted using a questionnaire) on the operation of boards of trustees in non-public local-government-owned hospitals. CEOs of the above-mentioned hospitals have positive opinions about the operation of the boards, recognizing them to be useful both for the owner authorities and the units themselves. Their supervisory function is particularly highly rated in economic and managerial areas. To a lesser extent this applies to the quality of services. No significant operational issues have been reported by respondents. The CEOs, however, stressed the fact that trustees are not always sufficiently prepared for meetings, moreover, when hospitals operated as independent public health care units, they did not have to finance the activities of such boards.
Słowa kluczowe: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, rada nadzorcza, szpitale
References

Piśmiennictwo

Uchwała Nr 58/2009 Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r. sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/uchwala_wsparcie_07052009.pdf; dostęp: 30.12.2013.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych, http://www.szpitalesamorzadowe.pl/index.html; dostęp: 17.06.2013.

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa 2012.

Ustawa 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej, Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654.

Dercz M., Rek T., Ustawa zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, wyd. 2, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.

Staszewski R., Kautsch M., Woderska E., Funkcjonowanie znaczenie rad społecznych zarządzaniu publicznymi szpitalami, „Przedsiębiorczość Zarządzanie”, XIII, z. 5, R. Lewandowski, M. Kautsch, (red.), Przekształcenia strukturalne społeczne ochronie zdrowia, Łódź 2012.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja wynikach kontroli przekształceń własnościowych wybranych szpitali latach 2006–2010, Nr ewid. 104/2011/P/10/097/KPZ, 6–8, http://www.nik.gov.pl/plik/id,3393,vp,4298.pdf; dostęp: 25.04.2012.

Szparkowska S., Szukamy oferty dla placówek bez długów (wywiad Minister Zdrowia Ewą Kopacz), http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m99&ms=916&ml=pl&mi=916&mx=0&mt=&my=654&ma=012347; dostęp: 26.01.2014.

Dobija D., Koładkiewicz I., Ład korporacyjny: podręcznik akademicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Giełda Papierów Wartościowych Warszawie, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, http://www.corp-gov.gpw.pl/publications.asp; dostęp: 14.09.2012, dokument uchwalony lipcu 2007 r.późniejszymi zmianami uzupełnieniami dokonanymi latach 2010 2011.

Ustawa 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037.

Rozporządzenie Rady Ministrów 7 września 2004 r. sprawie szkoleń egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, Dz.U. 2004, Nr 198, poz. 2038.

Rozporządzenie Rady Ministrów 28 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie sprawie szkoleń egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, Dz.U. 2006, Nr 61, poz. 432.

Demb A.F., Neubauer F.F., Rada nadzorcza: czym jest jaka jest jej odpowiedzialność, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Warszawa 2001.

Ustawa 30 sierpnia 1991 r. zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 2007, Nr 14, poz. 89 (tekst jednolity).

Wójcik M., Rudka R., Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą, Związek Powiatów Polskich, dokument elektroniczny, http://wartowiedziec.org/attachments/article/13539/ZPP_Profil%20zawodowy_prezesa%20spolki_prowadzacej_dzia%C5%82alnosc_lecznicza.pdf; dostęp: 04.02.2014.

Kautsch M., Sobieralska S., Kto zarządza polskimi szpitalami?, „Przedsiębiorczość Zarządzanie” 2013, XIV, z. 10, cz. I.

Gryna F.M., Quality and Costs, w: J.M. Juran, A.B. Godfrey (red.), Juran’s Quality Handbook, fifth edition, McGraw-Hill, New York 1999: 251.

Klich J., Zarządzanie strategiczne, w: M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich (red.) Zarządzanie opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001: 128.