Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej

Alicja Domagała

Abstrakt
The article is aimed at presenting the Polish health care managers’ profile and describing postgraduate education offer available to this group. As a result of the changes in health care system the managers need to continuously gain new qualifications. They are expected not only to provide more effective management methods, but also to minimize the costs and achieve the health care units goals. It is obvious that only highly skilled managers with high level of qualification and broad knowledge concerning economics, finance, medical law, human resources management are able to meet the requirements of rapid changes in health care sector. Research showed that there are significant changes in the profile of health care managers. Currently among managers there are less persons with medical background and more women. Majority of managers continue their education during postgraduate study (mainly managerial and economy). There are very wide range of postgraduate studies for Polish health care managers offered by public and non-public universities.
Słowa kluczowe: kształcenie podyplomowe, menedżer zdrowia, system zdrowotny, zarządzanie
References

Piśmiennictwo

Karkowski T., Organy zarządzające podmiotami leczniczymi, Prace Naukowe Akademii im. J. Długosza Częstochowie 2012; VI: 30.

Shortell S., Kałuzny A., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001.

Raport WHO, Wyzwania systemie ochrony zdrowia – zasoby ludzkie zasoby organizacyjne centralnych instytucjach, Zybała A. (red.), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wyd. KONTRAST, Warszawa 2009.

Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003: 13.

Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria praktyka, Oficyna, Warszawa 2010.

Frączkiewicz-Wronka A., Austin A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy Spraw Socjalnych” 2011; 2: 26.

Furtak M., Książek P., Rzemek C., Zdrojkowski J., Kształcenie menedżerów jako kluczowy czynnik efektywnego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2010; 120: 213–217.

Sitko S., Poździoch S., Kształcenie dyrektorów szpitali administratorów zdrowia publicznego Polsce – stan dotychczasowy perspektywy, „Antidotum” 1996; 11–12: 29.

Wójcik M., Profil zawodowy prezesa spółki prowadzącej działalność leczniczą, http://www.infozdrowie.org/attachments/swiadczeniodawca2013/pdf/4-wojcik.pdf; dostęp: 11.03.2014.

Kautsch M., Sobieralska S., Kto zarządza polskim szpitalem?, „Przedsiębiorczość Zarządzanie” 2103, XIV, z. 10, cz. I: 229–239.

Leśniewski B., Staszewski R., Ranking szkół kształcących menedżerów zdrowia. Najlepsza uczelnia Krakowie, „Menedżer Zdrowia” 2011; 6: 20–24.

Ministerstwo Zdrowia, Badanie ewaluacyjne wykonane na zlecenie MZ, Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne ramach systemu opieki zdrowotnej Polsce, wykonawca: IBC Group Central Europe Holding SA, październik 2011, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/6_125.pdf; dostęp 13.03.2014.

Health 2020. European policy framework and strategy for 21st century. WHO, Copenhagen 2013.

World Health Organisation, Strengthening public health capacities and services in Europe: framework for action. Regional Committee for Europe 61st session. Baku, Azerbaijan, 12–15 September 2011. EUR/RC61/10. 2011.