Planowanie sieci szpitali. Historia pewnej inicjatywy

Krzysztof Kuszewski,

Magdalena Krysińska,

Anna Różycka

Abstrakt
In 2006 National Institute of Hygiene1, prepared a study entitled “Indicators needed for the project to create a hospitals’ network with elements of demographic analysis and population health status”. The study determined the theoretical basis for forming a hospitals’ network and the basis of the law/the act about “the hospitals’ network”. Results of the study showed that between hospitals there were considerable differences in the distribution of hospital beds within a given specialty. The authors recognize that it is necessary to restore well-defined reference levels with regard to specialized ambulatory care.
Słowa kluczowe: hospitalizacja, rodzaje oddziałów szpitalnych, sieć szpitali
References

Piśmiennictwo

Wojtyniak B., Goryński P., Kuszewski K., Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali elementami analizy sytuacji demograficznej stanu zdrowia ludności, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2006.

Ministerstwo Zdrowia, http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/siecszpitali_rm_22062007.pdf; dostęp: 06.10.2014.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2014 r., poz. 1138.

Ministerstwo Zdrowia, Koncepcja utworzenia Sieci Szpitali Polsce, http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms&ml=pl&mi&mx=0&mt&my=0&ma=07233; dostęp: 14.10.2014.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.