Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony zdrowia w Polsce

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Abstrakt

European Union structural funds’ role in financing investments in Polish heath care sector

The article presents the analysis of European Union structural funds’ role in financing investments in Polish heath care sector. The analysis includes investments in physical assets (mainly equipment, renovations) as well all projects related to human capital (education). Distinguishing features of EU co-financed investments projects are presented. The analysis is focused on the period 2007–2013, however some basic assumptions for the new financial perspective (2014–2020) ware also discussed. The outcomes of the analysis confirm that EU structural funds constitute an important (and in many cases major) source of financing investments in Polish health care sector. However, at the macro level the is a strong need for introduction of coordination policies and rationalization mechanisms (linking the investments planning with the actual heath needs and sustainability prognosis). 
Słowa kluczowe: dofinansowanie, dotacje, inwestycje, ochrona zdrowia, Unia Europejska
References

Decyzja nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego Rady dnia 23 października 2007 r. ustanawiająca drugi wspólnotowy program działań dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013.

Strona internetowa Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, http://www.kpk.gov.pl; dostęp: 2.03.2014.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zagadnienie zachowania trwałości projektu współfinansowanego Funduszy Europejskich, Warszawa 2012.

Główny Urząd Statystyczny, Ludność – stan struktura demograficzno-społeczna, Warszawa 2013.

Monitor Regionalny, Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 na dzień 31.01.2014, opublikowano 7.02.2014, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Documents/RPO_stan_wdrazania_310114.pdf; dostęp: 7.02.2014.

Strona internetowa projektu: http://www.studiapomostowe.mz.gov.pl/; dostęp: 29.01.2014.

Strona internetowa projektu: http://eu.cmkp.edu.pl/projekt_sys_eu_1.htm; dostęp: 25.02.2014.

Komisja Europejska (2010), Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_pl.htm; dostęp: 5.03.2014.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Lista wskaźników kluczowych przechowywanych KSI (SIMIK 07-13) stanowiąca załącznik do Wytycznych zakresie warunków gromadzenia przekazywania danych formie elektronicznej, Warszawa 2010.

Ministerstwo Zdrowia, Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020 Krajowe Strategiczne Ramy, skrót, Warszawa, marzec 2014.

Program Operacyjny Infrastruktura Środowisko 2014–2020, Projekt, Warszawa 8.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POIS_2014_2020_08012014.pdf; dostęp: 5.03.2014.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014–2020, wersja trzecia, 05.03.2014, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/MRPO2014_2020_v3_prezentacja.pdf; dostęp: 5.03.2014.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 2014–2020, Projekt dnia 07.02.2014, http://dpr.pomorskie.eu/res/dpr/fundusze_2014_2020/rpo_wp_2014__projekt_070214.pdf; dostęp: 2.03.2014.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020, wersja 08.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/PO_WER_08012014.pdf; dostęp: 29.01.2014.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, wersja 4.0, 08.01.2014, http://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf; dostęp: 5.03.2014.

CASE – Doradcy Sp. o.o., Raport do badania ewaluacyjnego: Analiza efektów wsparcia Priorytecie XII POIŚ oraz diagnoza potrzeb inwestycyjnych sektorze ochrony zdrowia, Warszawa 28.12.2011, http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-23-1763-Raport_z_badania_ewaluacyjnego_%E2%80%9EAnaliza_efektow_wsparcia_w_Priorytecie_XII_PO_IiS_oraz_diagnoza_potrzeb_inwestycyjnych_w_sektorze_ochrony_zdrowia.html; dostęp: 9.03.2014.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja wynikach kontroli – zakup wykorzystanie aparatury medycznej współfinansowanej ze środków regionalnych programów operacyjnych, KZD-4101-03/2012, opublikowany czerwcu 2013 r.

Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004, Nr 210, poz. 2135 późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 739).

Wójcik M., Związek Powiatów Polskich – Dziennik Warto Wiedzieć, Felieton 31.05.2013, http://wartowiedziec.org/index.php/start/felietony/15576-druzgoccy-raport-zpp-czym-zapaci-za-rachunki-wartoci-58-miliardow-zotych; dostęp: 7.02.2014.

Ustawa dnia 28 kwietnia 2011 r. systemie informacji ochronie zdrowia (Dz.U. 2011, Nr 113, poz. 657 późn. zm.).

Portal Rynek Zdrowia, http://www.rynekzdrowia.pl; dostęp: 15.03.2014.