Dokumentacja medyczna – coraz bardziej elektroniczna

Piotr Pochopień,

Krzysztof Kęsek

Abstrakt

Medical Data – Increasingly Electronic

In last 10 years in Poland we could observe legislation changes and discussion about a vison and model of electronic medical data. The article presents chronologically historical regulations due the decade and emerge the chances and risks connected with the newest binding rules. Authors of the article are stricktly interested and engaged into the legislation process of medical data in Poland.

Słowa kluczowe: elektroniczny rekord medyczny, dokumentacja medyczna, dane medyczne, regulacje prawne
References

Dz.U. z 31 marca 2009 r.

Dz.U. z 29 grudnia 2010 r.

Dz.U. z 28 grudnia 2006 r.

Dz.U. z 13 sierpnia 2001 r.

Dz.U. z 26 sierpnia 2003 r.

Dz.U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom II, PWN, Warszawa 1979, 484.

Dz.U. z 11 października 2002 r.

Bogusław Pogorzelski, Edward Byczyński, Andrzej Gabryel, Waldemar Wierzba.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.