Prawne podstawy odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony zdrowia

Teresa B. Kulik,

Jolanta Pacian,

Anna Pacian

Abstrakt

Professional Responsibility of Workers of Health Care

The aim of the work is to discuss the workers’ professional responsibility of the health care system. Proper exercising of the right to health and the right to protect health, first of all, depends on effective and stable law which would regulate the functioning of the health care system and on well prepared workers. Apart from the level of knowledge and factual preparation to work in the profession, the determinants of the workers’ qualifications of the health care system are high sensibility, both ethical and moral. Actions or nonfeasances which determine professional responsibility of workers are characterized by infringement and they violate particular obligations. Responsibility of workers of health care is one of the mechanisms which should guarantee a satisfactory level of medical services. Its aim is to make the worker, who was proved to behave improperly, improve his/her actions, especially those serious ones and the ones which are repeated. Otherwise he/she could be temporarily or permanently deprived of his/her right to practice. The doctors who possess a diploma, but they do not have the right to carry the occupation are not subject to this mode. The range of doctors’ professional responsibility is defined generally and the forbidden actions are not exactly described. Nurses and midwives bear the responsibility for the whole range of professional activity, including the field of relations nurse – patient – the members of the therapeutic team. The legal responsibility means the necessity of bearing the consequences provided for by legal regulations. Dissatisfaction with the health care system is justified but very often directed in an impropriate way. Surely, the quality of the doctors’ or nursing practise should be constantly improved and while improving the conditions, the responsibility should increase.

Słowa kluczowe: odpowiedzialność, ochrona zdrowia, tryby odpowiedzialności
References

Niewiadomski T.J., Prawa pacjenta – postulowany standard i jego realizacja, www.pielęgniarki.info.pl,data (cyt. 20.05.2008).

Nesterowicz M., Prawo medyczne, Toruń 2007, 311.

Wyrok TK 1/99, OTK ZU Nr 4/2000/111 oraz wyrok TK z dnia 27.02.2001r., K 22/00, OTK 2001/3/48.

Wyrok SN z dnia 07.01.1966 r., I CR 369/65, OSPiKA 1966/278.

Wojtczak K., Zawód i jego prawna reglamentacja – studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznań 1999, 33.

Ustawa z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).

 Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Gubiński A., Kodeks etyki lekarskiej. Komentarz, Warszawa 1995, 45; wyrok SN z 04.11.1998 r., III SZ 1/98, OSNP 1999/23/766; wyrok SN z 03.09.1998 r., III SZ 2/98, OSNP 1999/22/737.

Uzasadnienie do wyroku SN z 06.06.2003 r., III DS. 23/02, OSNP 2004/14/252.

Filar M., Leczenie – sztuka czy rzemiosło, w: Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, 58.

Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001, 93.

Ziembiński Z., O stosowaniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Sejmowe 1995, 64.

Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708).

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.).

Krajewski R., Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w Polsce, „Gazeta Lekarska” 2000, 11, 23.

Filar M., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Zaborowski P., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2004, 150.

Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza a odpowiedzialność karna, „Prawo i Medycyna” 1999, 1, 61; Kubicki L., Zasady odpowiedzialności prawnej lekarza w świetle nowej ustawy o zawodzie lekarza, „Prawo i Medycyna” 1999, 1, 23.

Marek Z., Błąd medyczny – odpowiedzialność etyczno-
-deontologiczna i prawna lekarza
, Wyd. VII, Wydawnictwo Medyczne, Kraków, 12.

Poździoch S., Prawo zdrowia publicznego, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000, 75–80.

Rogala-Pawelczyk G. (red.), Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej. Materiały pokonferencyjne, Ogólnopolska Konferencja „Prawa pacjenta a etyka zawodowa pielęgniarki i położnej” NRPiP, Warszawa 1998, 5.

Ustawa z 19.04.1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.).

Rogala-Pawelczyk G., Prawa, zasady i rzeczywistość, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 1998, 5, 10.

Czupryna A., Poździoch S., Szetela A.M., Aspekty prawne wykonywania zawodów medycznych, w: Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk W.C. (red.), Zdrowie publiczne, wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001, 349–374.

Niewiadomski T., Kompetencje pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność moralno-zawodowa, Materiały Konferencyjne 2000, 43.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.