Dla Autorów

♦ Redakcja przyjmuje teksty w wersji elektronicznej. Teksty należy pisać czcionką Times New Roman 12 pkt z odstępem 1,5 wiersza.

♦ Do artykułu prosimy dołączyć krótki abstract w języku angielskim (do 150 słów) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (do 10 słów).

♦ Objętość pracy powinna mieścić się w przedziale do 30 standardowych stron (1800 znaków/strona). Zatytułowane tabele i rysunki powinny znajdować się na osobnych stronach. Tabele prosimy numerować cyframi rzymskimi, rysunki arabskimi.

♦ W tekście prosimy podać w odpowiednim miejscu nr tabeli lub rysunku. W tekście głównym przywoływane pozycje piśmiennictwa oznaczamy kolejnymi numerami umieszczonymi w nawiasach kwadratowych. Piśmiennictwo powinno być podane na oddzielnej stronie w kolejności przywoływania.

♦ Przypisy w tekście nie będące wyłącznie przywołaniem pozycji z piśmiennictwa prosimy numerować kolejno w całym artykule (w indeksie górnym) i umieszczać na dole strony.

Przykłady pozycji piśmienniczych:

Artykuł w czasopiśmie:
Numer kolejny, nazwisko autora, inicjał imienia (imion), tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rocznik, nr tomu, nr czasopisma, strony cytowane.
1. Niżankowski R., Jaki system specjalizacji lekarskich?, „Zdrowie i Zarządzanie” 2000, tom II, nr 5, s. 2021.

Pozycja książkowa:
Numer kolejny, nazwisko autora (ów), inicjał imienia (imion), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce + rok wydania, ew. cytowane strony.
1. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Fragment pracy zbiorowej:
Numer kolejny, nazwisko autora rozdziału, tytuł tego rozdziału, w:, nazwisko redaktora +(red.), tytuł pracy zbiorowej, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, cytowane strony.
1. Sobkowiak B., Procesy komunikowania się w organizacji, w: Dobek Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 2240.♦ Prosimy o podanie na oddzielnej kartce dokładnego adresu, numeru telefonu i stopnia i tytułu naukowego oraz placówki, którą Autor reprezentuje.

♦ Wszystkie teksty będą poddane procedurze recenzenckiej (dwie niezależne, anonimowe recenzje). Od oceny recenzentów uzależniona będzie decyzja o publikacji. Autor ma obowiązek wprowadzenia uzasadnionych zmian, zaproponowanych przez recenzentów.

♦ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji redakcyjnej. Autor ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej ostatecznej korekty i zwrócenia jej w określonym czasie.

♦ Prace przygotowane niezgodnie z zamieszczonymi powyżej zasadami, nie będą przyjmowane do publikacji.

♦ Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.Zapora ghost writing i guest autorship

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. „Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.Liczba punktów na liście MNiSW: 20 pkt.

Artykuły prosimy przesyłać na adres redakcji:

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 
 
Instytut Zdrowia Publicznego 
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 12 433 2806