Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 
ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 126-148
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.013.12766

Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 149-154
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.014.12767

Wymogi i nakazy dotyczące noszenia masek ochronnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 155-164
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.015.12768

Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 165-175
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.016.12769

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 176-184
Data publikacji online: październik 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.017.12770

Public health activities during the COVID-19 pandemic. Report from the US

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 185-187
Data publikacji online: 14 października 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.018.12771

Z zapisków młodej lekarki

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 2, s. 188-190
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.019.12772