Mediatyzacja a rozwój kanałów komunikowania partii politycznych w Polsce

Michał Jacuński

Abstrakt

Various studies on the meaning and the scope of mediatization and the relations between media system and political system seem to be insufficient, taking into account of all the transformations that have occurred for the past 6–8 years. The author is concerned how the process of mediatization changed under the influence of new media and ICT. Whether the political parties’ ability to create independent, owned or shared, and mediatized through the world wide web, channels and tools of communication undermined the existing model of political communication? In order to provide a new approach, the author refers to selected aspects of marketing communication and applies media typology based on the PEO(S) model

Słowa kluczowe: mediatization, media system, political parties, new media, ICT
References

Adamowski J.W.: Media masowe w kampaniach politycznych [w:] D. Waniek, J.W. Adamowski (red.): Media masowe w praktyce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2007.

Arterton F.Ch.: Teledemocracy. Can Technology Protect Democracy?, Sage, Newbury Park 1987.

Blumler J.G., Gurevitch M.: The Crisis of Public Communication, Routledge, London 1995.

Castells M.: Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003.

Czarnecki A., Korsak R.: Planowanie mediów w kampaniach reklamowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Dobek-Ostrowska B., System partyjny a media w Polsce – zależności i relacje, Studia Medioznawcze 2010, nr 2 (41), s. 13–26.

Dobek-Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Fenton N. (red.): New Media, Old News: Journalism and Democracy in the Digital Age, Sage, London 2010.

Gibson R.K., Römmele A., Ward S.J. (red.): Electronic Democracy: Mobilisation, Organisation, and Participation Via New ICTs, Routledge, New York 2004.

Goban-Klas T.: Przesunięcie centrum władzy: media jako pierwsza siła systemu politycznego, [w:] J. Chłopecki, R. Polak (red.): Media lokalne a demokracja lokalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005.

Hagen M.: A Typology of Electronic Democracy (1997), http://www.martin-hagen.net/pub/typology.html (dostęp: 20.01.2014).

Kaid L.L. (red.): Handbook of Political Communication Research, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah–London 2004.

Kasprowicz D.: Dlaczego partia? Polskie partie pozaparlamentarne w procesie konceptualizacji partii politycznej, [w:] A. Pacześniak, M. Wincławska (red.), Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie, Wydawnictwo Echo, Instytut Badań Polityczno-Prawnych, Wrocław–Toruń, s. 221–250.

Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Krzysztofek K.: Polityka i demokracja w społeczeństwie informacyjnym: wizje „cyberdemokracji”, [w:] J. Lubacz (red.): W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999, s. 79–100.

Lilleker D.G.: Mediatisation, [w:] tenże, Key Concepts in Political Communication, Sage Publications Ltd., London 2006.

Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K.: Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Mazzoleni G., Schulz W.: “Mediatization” of politics: A challenge for democracy?, Political Communication 1999, nr 16, t. 3, 1999, s. 247–261.

McCombs M.: Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

McLuhan M., McLuhan E.: Laws of Media: The New Science, University of Toronto Press, Toronto 1992.

McQuail D.: Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Ogden M.: Politics in a parallel universe. Is there a future for cyberdemocracy?, Futures 1994, nr 26 (7), s. 713–729.

Oniszczuk Z.: Mediatisation of politics and politicisation of the media. Two dimensions of the relationship, Media Studies 2011, nr 47, t. 4, s. 1–15.

Poster M., Cyber-Democracy. Internet and the Public Sphere, University of California, Irvine 1995.

Sartori G.: Homo videns. Telewizja i post-myślenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Schulz W.: Politische Kommunikation, Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, wydanie II poszerzone, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008.Shoemaker P.J., Vos T.P.: Gatekeeping Theory, Routledge, New York 2009.

Szot L.: Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

van Dijk J., Hacker K.L., Digital Democracy: Issues of Theory and Practice, Sage, London 2010.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.