Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej

Agnieszka Hess

Abstrakt

Non-governmental organizations provide a mature form for non-formal movement organizations and intervene in different ways in politics and political parties activities. In the political communication studies they should be treated as civic participation platforms that give possibility to expand the practice of dialogue and public debate as well as partners representing civic society in relation with political actors. The aim of this chapter is to characterize and analyze the scope of mediatization of non-governmental organizations participating in political communication processes in Poland.

Słowa kluczowe: NGO, political communication, mediatization of NGO’s
References

Boguszewski R. (oprac.): Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, raport z badań CBOS, BS/18/2012.

Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, raport, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013.

Gliński P., Bariery samoorganizacji obywatelskiej, [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Niepokoje polskie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Harcup T., O’Neil D.: What is news? Galtung and Ruge revisited, Journalism Studies 2011, nr 2, s. 261-280.

Herbst, J. Przewłocka J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badań 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

Hess A.: Polskie think tanki jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego, Athenaeum 2013, nr. 37.

Hess A.: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Kepplinger H.M.: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Lewenstein B., Palska H.: Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.): Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

Lisowska-Magdziarz M.: Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Makowski G., Sobisiak P. (red.): Prawo i partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2010, ISP, Warszawa 2011.

Mazur M.: Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?, [w:] K. Churska, S. Drobczyński (red.): Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Wydawnictwo WSNHiD, Poznań 2011.

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

Papathanassopoulos S., Negrine R., Mancini P., Holtz-Bacha Ch.: Political communication in the era of professionalization, [w:] ciż (red.): The Professionalisation of Political Communication, Intellect Ltd., Bristol–Chicago 2007.

Piontek D.: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.

Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, raport z badań 2010, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

Przewłocka J.: Polskie organizacje pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, raport z badań, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.

Rymsza M. (red.): Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, ISP, Warszawa 2007.

Schulz W.: Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Schulz W.: Politische Kommunikation, [w:] G. Bentele, H.B. Brosius, O. Jarren (red.): Handbuch Öffentliche Kommunikation, Westdeutscher Verlag, Opladen–Wiesbaden 2003.

Strömbäck J.: Four phases of mediatization: An analysis the mediatization of politics, International Journal of Press/Politics 2008, nr 13.

Szymańska A.: Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady (dzienniki Rzeczpospolita i Frankfurter Allgemeine Zeitung), Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 1–2.

Zbieranek P.: Polski model organizacji typu think tank, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Zybała A.: O lepszą jakość polityk publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opnie 2012, nr 127.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.