Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

According to the Joseph S. Ney’s soft power concept, in the audiovisual era grows the significance of the non-material elements of a state’s power and the perception of the state in the international circles based on its image. Governments of numerous countries create specific promotional strategies within which different types of communication tools are applied, including the Public Relations tools with a special emphasis of the media relations and event marketing and also the Nation Branding and Public Diplomacy. The tasks of the government is then first of all to establish a relevant direction of proceedings and then to coordinate the activities of all of the entities which participate in the implementation of the country’s promotional strategy

Słowa kluczowe: strategic external communication, media diplomacy, nation branding, public diplomacy
References

Anholt S.: Brand America. Tajemnica Megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.

Fetscherin M.: The determinants and measurement of a country brand: the country brand strength index, International Marketing Review 2010, t. 27, nr 4, s. 466–479.

Figiel A.: Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004.

Gawroński S.: Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingu narodowego, Komunikacja Społeczna 2012, nr 1, s. 50–61, www.komunikacjaspoleczna. edu.pl (dostęp: 20.09.2013),

Gilboa E.: Dyplomacja w epoce informacji, [w:] B. Ociepka (red.): Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Gilboa E.: Secret diplomacy in the television age, International Communication Gazette 1998, nr 60.

Grzegorczyk W.: Marketing na rynku międzynarodowym, wyd. III poszerzone, Wolters Kluwer Business, Kraków 2013.

Gudjonsson H.: Nation branding, Place Branding 2005, t. 1, nr 3, s. 283–298.

Hagen L.M., Berens H., Zeh R., Leidner D.: Ländermerkmale als Nachrichtenfaktoren, [w:] Ch. Holz-Bacha, H. Scherer, N. Waldmann (red.): Wie die Medien die Welt erschaffen und wie die Menschen darin leben, Westdeutscher Verlag, Opladen 1998.

Hagen L.M.: Die Beachtung Deutschlands in ausländischen Medien als Funktion der Nachrichtenfaktors Nähe, Publizistik 1998, nr 43, s. 143–157.

Hess A., Szymańska A.: Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Hess A.: Komunikowanie międzynarodowe w skali mikro na przykładzie polsko-niemieckiego projektu Pomost Medialny/Medienbrücke, [w:] J. Fras (red.): Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wrocław 2007.

Hess A.: Polskie think tanki jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego, Athenaeum 2013, nr 37.

Hess A.: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Kolarska-Bobińska L. (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Nye J.S.: Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Nye J.S.: Soft Power. The Means to Success in World Politics, Public Affairs, New York 2004.

Ociepka B.: Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Ociepka B.: Nowa dyplomacja publiczna – perspektywa teorii stosunków międzynarodowych i komunikowania politycznego, Przegląd Strategiczny 2012, nr 1, s. 129–139.

Ociepka B.: Public diplomacy in the European Union: Models for Poland, PISM, Policy Paper 2014, nr 5 (88).

Pisarek W. (red.): Słownik terminologii medialnej, Universitas, Kraków 2006.

Raport z projektu zrealizowanego na potrzeby Ministerstwa Gospodarki „Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych. Raport końcowy z badań wizerunkowych”, http://www.mg.gov.pl/ (dostęp: 20.01.2014).

Schulz W.: Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, wyd. II zmienione, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2008.

Schwan A.: Werbung statt Waffen. Wie strategische Außenkommunikation die Außenpolitik verändert, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2011.

Shinar D.: Media diplomacy and the peace talk: The Middle East and Northern Ireland, International Communication Gazette 2000, nr 62.

Smoczyński W.: Polska: kraj bez twarzy, Polityka 2009, nr 27.

Szymańska A.: Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 3–4.

Szymańska A.: Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady (dzienniki Rzeczpospolita i Frankfurter Allgemeine Zeitung), Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 1–2.

Szymańska A.: Informacja, opinie, władza, manipulacja. Media a stosunki polsko-niemieckie, [w:] D. Bingen, P.O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.): Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991–2011, Quaestio, Wrocław 2012.

Szymańska A.: Information, Meinung, Macht, Manipulation. Die Rolle der Medien in den deutsch-polnischen Beziehungen, [w:] D. Bingen, P.O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.): Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehun gen 1991 bis 2011,

Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2011.

Szymańska A.: Public relations jako narzędzie promocji dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości, [w:] A. Hess (red.): Promocja małej i średniej przedsiębiorczości na rynku Unii Europejskiej. Szanse – wizerunek – korzyści, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Szymańska A.: Spieglowski wizerunek polskiej polityki, Państwo i Społeczeństwo 2005 nr 2.

Szymańska A.: Strategia public relations – problemy defi nicyjne, analiza wybranych czynników wpływających na kształt i zakres strategii PR, [w:] W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński (red.): Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja – strategie – wyzwania, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2011.

Szymańska A.: Wizerunek Polski w Spieglu w latach 1990–1999, Zeszyty Prasoznawcze 2000, nr 3–4.

van Ham P.: Branding European Power, Place Branding 2005, nr 1–2.

Wiktor J.W., Chlipała P. (red.): Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, PWE, Warszawa 2012.

Żbikowska A.: Eksport jako forma internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Uwarunkowania i strategie, PTE, Kraków 2012.

Żbikowska A.: Public Relations. Strategie fi rm międzynarodowych w Polsce, PWE, Warszawa 2005

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.