Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji

Weronika Świerczyńska-Głownia

Abstrakt

Changes that take place in social and media space on the local level indicate a weakening position of media. Current sources of media power start to be increasingly taken over by new political actors. Participants of the media market as well as actors active in social space acquire new competences, which were previously characteristic only of journalists. The balance of forces, relations as well as interrelations between media and politics starts to create a new form of partnership and cooperation. This gradually leads in consequence to the codependency of media and politics in financial and organizational aspects. This raises a question of how public institutions, including those of the local level, can find themselves in the existing reality? Do they have a chance to pursue their information and communication functions? And finally, does the mediatization of a local political scene allow for the individual shaping of the relations of the local government with its social environment and building a reputation?

Słowa kluczowe: local government administration, mediatization, political system, information management
References

Błaś A.: Z problematyki prywatyzacji zadań samorządu terytorialnego, AUW PPiA XLV, Wrocław 2005.

Dobek-Ostrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Gierula M. (red.), Wielopolska-Szymura M. (współpr.): Władza. Media. Polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków–Warszawa 1999.

Hess A.: Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych, [w:] K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.): Mediatyzacja i profesjonalizacja kampanii politycznych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2011.

Jabłoński W.: Kreowanie informacji. Media reletions, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Krajewski M.: Funkcjonowanie prawa do informacji publicznej w działalności samorządu lokalnego, [w:] S. Michałowski, W. Mich: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.

Mrozowski M.: Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.

Oniszczuk Z.: Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, Studia Medioznawcze 2011, nr 4 (47).

Piontek D., Annusewicz O.: Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, e-Politykon 2013, nr 5: Polityka popularna. Polityka i popkultura.

Sasińska-Klas T.: Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów należy uznać za relikt przeszłości?, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red.): Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo  Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Świerczyńska-Głownia W.: Władza lokalna a nowe formy komunikacji ze społeczeństwem. Szanse i wyzwania, [w:] W. Świerczyńska-Głownia, A. Wąsiński (red.): Komunikacja we współczesnym społeczeństwie. Edukacja – strategie – wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji, Bielsko-Biała 2011.

Świerczyńska-Głownia W.: Media a władza, Studia Medioznawcze 2002, nr 2 (7).

Tabernacka A., Szadok-Bratuń A. (red.): Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.