Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola Internetu

Małgorzata Winiarska-Brodowska

Abstrakt

Internet plays an increasingly important role in the political communication between citizens and institutions of the European Union. There are the potentials and constraints of the Internet in terms of mediating or facilitating the communication processes for citizens. The World Wide Web may contribute to the democratization of the Union.  Nonetheless it appears that the right communication policy of the EU institutions is essential in this context. The results of content analysis of the European Commission’s websites allowed to indicate main trends in the EU communications. Application of such techniques as simplifi cation, visualization, personalization, dramatization and polarization redounds to the changes in political communication in the EU. Prevalence of techniques that aim to increase communication attractiveness – being in thrall to the rules of marketing – may have a negative impact on civic participation in the political processes in the EU and also on the institution of European citizenship

Słowa kluczowe: political communication, new media, European citizenship
References

Aspra-JR, Warszawa 2004.

Barber B.: Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2008.

Brenner M.: Zjawisko personalizacji politycznej, Studia Politologiczne 2010, t. 16.

Communicating about Europe via the Internet – Engaging the Citizens, SEC (2007) 1742, Bruksela 2007.

Knobloch-Westerwick S., Meng J.: Looking the other way: Selective exposure to attitude-consistent and counterattidiudinal political information, Communication Research 2009, nr 36.

Media Use in the European Union, Standard Eurobarometr 78, 2012.

Michailidou A.: Democracy and new media in the European Union: Communication or participation defi cit?, Journal of Contemporary European Research 2008, t. 4, nr 4.

Ogonowska A.: Internet w polityce komunikacyjnej Unii Europejskiej, Studia Medioznawcze 2012, nr 2 (49).

Porębski L.: Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2001.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie dziennikarstwa i nowych mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie (2010/2015(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2011/C 308 E/09, 20.10.2011.

Sullivan Morris J.: The New Media and the Dramatization of American Politics, Dissertation of American Politics, Dissertations Publishing 2002.

Thoveron G.: La communications politiques aujourd’hui, De Boeck Université, Bruxelles 1990.

Towards the e-Commission (EUROPA 2nd generation), Communication by the President to the Commission in agreement with Vice-President Neil Kinnock and Erkki Liikanen, C(2001) 1753, 06/07/2001.

Winiarska-Brodowska M.: Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej, Ofi cyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014.

Publikacje na stronach internetowych

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=pl (dostęp: 13.01.2014).

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_pl.htm (dostęp: 25.10.2013).

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/index_pl.htm (dostęp: 25.10.2013).

http://ec.europa.eu/ipg/basics/policy/index_en.htm#section_8 (dostęp: 10.08.2012).

http://ec.europa.eu/ipg/basics/web_rationalisation/index_en.htm (dostęp: 23.10.2013).

http://ec.europa.eu/ipg/basics/web_rationalisation/principles_en.htm (dostęp: 23.10.2013).

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/fl ag/index_pl.htm (dostęp: 14.01.2014).

http://europa.eu/abouteuropa (dostęp: 13.01.2014).

http://www.borger.dk (dostęp: 13.01.2014).

http://www.citizensinformation.ie/categories (dostęp: 13.01.2014).

http://www.direct.gov.uk (dostęp: 13.01.2014).

http://www.neti.ee (dostęp: 13.01.2014).

http://www.service-public.fr (dostęp: 13.01.2014).

http://www.sverige.se (dostęp: 13.01.2014).

http://www.youtube.com/user/eutube (dostęp: 17.09.2013 i 29.01.2014).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.