Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych. Wspomnienie

Eugeniusz Kurzawa

Abstrakt
References

Bibliografi a publikacji I i II Ogólnopolskich Konfrontacji Dziennikarzy
Pism Regionalnych

Kurzawa E. (red.) (1983): I Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych.
Materiały i referaty (do użytku wewn.), cz. I i II, Suwałki–Wigry.
Kurzawa E. (red.) (1984): II Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych,
Rola i miejsce krytyki w prasie regionalnej (do użytku wewn.), Suwałki 1984.
Kurzawa E. (red.) (1984): Tygodniki Lokalne. I Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy
Pism Regionalnych. Wigry, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa-Książka-Ruch”,
Zakład Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Kraków–Katowice.
Bibliografi a publikacji prasowych dotyczących I Konfrontacji
Ciepły S. (1983): Czy przyszłość należy do prasy lokalnej, Życie Literackie nr 26.
Dziki S. (1983): I Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych, Zeszyty Prasoznawcze nr 4, s. 139–143.
Jaworski M.J. (1983): Z notatnika, Kamena, nr 14.
Kozłowski M. (1983): Kamedulskie medytacje. Po I Ogólnopolskich Konfrontacjach Dziennikarzy
Pism Regionalnych, Ziemia Kaliska, nr 28.
Kurzawa E. (1983): Być dziennikarzem w terenie. Na marginesie inicjatywy Krajobrazów,
Przegląd Tygodniowy, nr 23.
Kurzawa E. (1983): Suwalskie konfrontacje, Życie Literackie, nr 24.
Kurzawa E. (1983): Funkcje czasopism regionalnych, Gazeta Współczesna, nr 135.
(m) (1983): Tygodnik na prowincji, Tygodnik Ciechanowski, nr 26.
(kurz) [Eugeniusz Kurzawa] (1983): Konfrontacje dziennikarskie, Gazeta Współczesna, nr 130.
Spotkanie dziennikarzy w Suwałkach, Wiadomości Skierniewickie 1983, nr 27.
Świgoń M. (1983): Konfrontacje – to dobry pomysł, Nasze Problemy, nr 14.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.