Rycerze pióra? Michał Bałucki dziennikarz o etosie dziennikarzy

Katarzyna Drąg (Lachowicz)

Abstrakt

Knights of the pen? Michał Bałucki-journalist about the journalists’ ethos

The text concerns a question of journalistic ethics from its historical perspective. Journalism and literature of the second half of 19th c. contains many references to the essence of journalistic professional code. The focus of analysis is on playwright, novelist, journalist and publisher – Michał Bałucki. The article uses his work as an example of meeting point of the noble ethics with the ethics of the new generation of professional journalists. This is an important moment for journalist of the 19th c. Retrospective look at this kind of reflections from that period is an attempt of analyses one of the stages of development of ideas about the essence of journalism in general.
 

Słowa kluczowe: media ethics, Michał Bałucki, journalism, ethos, literature, reportage
References

Bałucki M.: Nowy dziennik, egzemplarz rękopisu Biblioteki Teatru Lwowskiego, Śląska

Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl (dostęp: 15.12.2013).

Bartoszewicz K.: Michał Bałucki (ur. 29 IX 1837, zm. 17 X 1901), Kraków–Warszawa 1902.

Bogusławski W.: Recenzja „Nowego dziennika”, Kurier Codzienny 1888, nr 97.

Chmielowski P.: Michał Bałucki jako komediopisarz, Ateneum 1897, t. 2.

Kolasińska E.: Etos pracy – tradycja i współczesność, [w:] A. Sołtys (red.): Dyskursy o kulturze. Etos pracy, Łódź 2012.

Kraszewski I.J.: W mętnej wodzie. Obrazki współczesne, Poznań–Lwów–Warszawa 1970.

Markiewicz H.: Pozytywizm, Warszawa 2002.

Michał Bałucki, Goniec i Iskra, 1893, nr 4.

Nowakowski Z.: Michał Bałucki, [w:] Polski Słownik Biograficzny 1935, t. 1.

Ossowska M.: Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973.

Pieniążek Cz.: Michał Bałucki, szkic literacki, Poznań 1888.

Słomkowska A.: Dziennikarze warszawscy. Szkice z XIX w., Warszawa 1974.

Sobiecka A.: Bałucki na scenie 1867–1901, Słupsk 2007.

Śliwicki J.: Wspomnienia z teatru krakowskiego, [w:] S. Dąbrowski, R. Górski (oprac.): Wspomnienia aktorów 1800–1925, t. 2, Warszawa 1963.

Świętochowski A.: Liberum veto, Prawda 1891, nr 37.

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 11, Warszawa 1968, s. 233.

Z loży parterowej, Czas 1887, nr 244.

Zanoziński J.: Nieznany krytyk artystyczny – Michał Bałucki, nadbitka z Materiałów do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką 1953, nr 3/4 (15/16).

Zyga A.: Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1869–1895), Kraków–Wrocław 1983.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.