Audytywna reklama wyborcza – przeżytek czy konieczność?

Agnieszka Łukasik-Turecka

Abstrakt

Auditory election advertising – relic or necessity?

In light of the selection criteria for the media for broadcasting advertisements, radio satisfies only some of them. These include: the possibility of repeating the message, low unit cost of the opportunity to hear the message or the mood in which the message is received. These criteria seem especially created for the radio as an advertising medium, including election advertisements. On the other hand, the radio satisfies the following criteria only to a negligible extent: probability that the message will be noticed or duration of the product life cycle. The satisfaction of the remaining criteria largely depends on the character of a radio station. Nevertheless, it seems that the advantages of auditory (radio) election advertising and the radio itself as its medium defend it against its total elimination from the tools of political communication during election campaigns. Auditory (radio) advertising will never again be the principal medium but rather one that will accompany other campaign activities. Yet it is still so significant that few will deliberately give it up.
 

Słowa kluczowe: auditory election advertising, tools of political communication, election campaign
References

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006.

Dobek-Ostrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007.

Grzegorczyk A.: Reklama, Warszawa 2010.

Janik-Wiszniowska M.: Promocja i reklama polityczna, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.): Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2009, s. 185–207.

Jędrzejewski S.: Radio renesans. Od monopolu do konkurencji, Warszawa 1997.

Kasińska-Metryka A.: Reklama polityczna, [w:] M. Jeziński (red.): Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, Toruń 2004, s. 93–109.

Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego, Katowice 2007.

Łukasik-Turecka A.: Audytywna reklama wyborcza jako narzędzie komunikowania politycznego (w druku).

Szalkiewicz W.K.: Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz–Olsztyn 2006.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.