Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?

Maciej Kawka

Abstrakt

Multimodal Discourse – a new category of research?

The semantic category of multimodality grew out of a belief in the possibility of rejecting the language as their primary means of communication or at least reduce its participation in the processes of communication and the creation and transfer of meanings in favor of other sign systems. Multimodality and analysis of multi-modal, understood as a description and interpretation of socially situated sign systems, have become recently popular topics of current scientific debates according to a global proposition Gunther Kress and Theo van Leeuwen of multimodality any text – “all texts are multimodal”. The postulate the elimination of linguistic code of any communication processes, is related to the gradual dissipation of the concept of natural language multimodal communications, which can be explained by the increasing use of semiotic phenomena and their meta-language to describe the new spheres of reality. Born – as claimed by the enthusiasts of visuality and multimodality – real “civilization of the image” or linguistics of the image and rammar of the image.
 

Słowa kluczowe: multimodal, discourse, language, image, text, communication
References

Barthes R. (2006). Retoryka obrazu. W: M. Skwara, S. Wysłouch(red.). Ut pictura poesis (s. 139–158). Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Baylon Ch., Mignot X. (2008). Komunikacja, tłum. M. Sowa. Kraków: Wyd. Flair.

Bonsiepe G. (2008). Retoryka wizualno-werbalna. W: M. Skwara, S. Wysłouch(red.). Ut pictura poesis (s. 159–168). Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Derrida J. (1986). Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, tłum. M. Adamczyk. Pamiętnik Literacki, z. 77/2, s. 251–267.

Fischer O. (2006). Dowody na ikoniczność w języku. W: E. Tabakowska (red). Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest (s. 15–46). Kraków: Universitas.

Foucault M. (2002). Porządek dyskursu. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Halliday M.A.K. (1994). Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London: Edward Arnold.

Iedema R. (2013). Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych. W: A. Duszak, G. Kowalski (red.). Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu (s. 197–227). Kraków: Universitas.

Jakobson R. (1989). O stosunku między znakami wizualnymi i audytywnymi. W:R. Jakobson. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, redakcja naukowa i wstęp M.R. Maye­nowa. Warszawa: PIW.

Kerbrat-Orecchioni C. (1980). L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage. Paris: Armand Colin.

Kawka M. (2012). Sześć dyskursów o języku. Skopje: Menora.

Kress G., van Leeuwen T. (1998). Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout. W: A. Bell, P. Garett (red.). Approaches to Media Discourse (s. 186–219). Oxford: Blackwell.

Kress G., Ogborn J. (1998). Modes of Representation and Local Epistemologies: The Presentation of Science in Education, Subjectivity in School Curriculum. London: University of London.

Panofsky E. (1972). Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance. New York: Harper and Row.

Van Dijk T.A. (2001). Badania nad dyskursem. W: T.A. van Dijk, T. Dobrzyńska (red.).Dyskurs jako struktura i proces. Praca zbiorowa, tłum. G. Grochowski (s. 9–44). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.