Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI wieku: przejście od „starych” mediów do Internetu?

Jakub Żurawski

Abstrakt

Election advertising in Poland in the early 21st century: the transition from print media to the internet?

On the basis of financial reports submitted by the election committees to the National Electoral Commission (PKW) the author investigates the phenomenon of the changes in election advertising spending on traditional printed press (and other “traditional” media, primarily television) and on the Internet. The data on the funding of specific activities of campaign is clear and direct measures of popularity of advertising forms among election committees. Comparing this data will help to answer the key question about the changes of the share of press advertising (or paid TV advertisements) in election campaigns in Poland. There is also another question about the development of the campaign internet advertising market. Such changes may be crucial for the segments of the press (e.g. dailies, news magazines), which traditionally deal with political issues, and are read by people especially interested in politics. Any “transition” of election advertisers and readers from print to the virtual world may also result in the need to modify publishing profiles, pricing policies etc. This latter issue is, however, the subject for further research. This article will be limited to one element that could affect the development of the press: changes of incomes during election campaigns.
 

Słowa kluczowe: election advertising, Internet, election campaign
References

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Załącznik 24.MP 2006, nr 8, poz. 110.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2007, nr 163, poz. 1154.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dz.U. 2015, poz. 1531 (tekst jednolity).

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24 z późn. zm.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych. Dz.U. 2010, nr 254, poz. 1702.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2007, nr 162, poz. 1145.

Postanowienie Sądu Najwyższego, sygn. akt IV KK 174/07.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajów dokumentów załączonych do sprawozdania, Dz.U. 2000, nr 65, poz. 764.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2011, nr 81, poz. 881.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. 2010, nr 115, poz. 769.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, Dz.U. 2011, nr 198, poz. 1173.

Wydawnictwa zwarte:

Banaszak B. (2015). Kodeks wyborczy: komentarz. Warszawa.

Chmaj M., Skrzydło W. (2015). System wyborczy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.

Czaplicki K.W., Dauter B., Jaworski S.J., Kisielewicz A., Rymarz F. (2014). Kodeks wyborczy. Warszawa.

Pisarek W. (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Artykuły w wydawnictwach zwartych:

Goban-Klas T. (2007). Media i medioznawstwo. W: E. Chudziński (red.).Słownik wiedzy o mediach (s. 9–20). Warszawa–Bielsko-Biała.

Publikacje internetowe:

KPMG: Rynek reklamy telewizyjnej w Polsce po latach wychodzi na prostą. Marketing przy Kawie, 2015 [http://www.marketing-news.pl/message.php?art=45737; 4.12.2015].

Mobilny dostęp do Internetu będzie napędzać rozwój rynku mediów i rozrywki w latach 2013–2017. PWC, 2015 [http://www.pwc.pl/pl/media/2013/global-entertainment-and-media-outlook-2013-2017.html; 4.12.2015].

Polski rynek reklamy będzie rósł. Brief, 2015 [http://www.brief.pl/artykul,2269,polski_rynek_reklamy_bedzie_rosl.html; 4.12.2015].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.