Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Marcin Pielużek

Abstrakt
The European Union as the Anti-value. The European Narratives in the Communication of the Polish Extreme Right
 
Rejection of the idea of the United Europe promoted by the European Union is the most common ideological pillar of the entire European extreme right movements. It does not mean, however, that these movements reject the pan-European cooperation since the extreme right groups are highly connected and cooperate on various international levels. In consequence, through the multilateral transfers of ideas, political programs, visions, and attitudes they create specific ideological offers and solutions. The main aim of this article is to reconstruct the image of the Europe and the European Union in the communication of the Polish extreme right. On the basis of the publications excerpted from the unofficially printed zines from 1990. and selected online publications published on the Polish extreme right websites within the period 2000–2010 the author tries to discover what kind of image of Europe and the EU predominates in communication of the extreme right, and what kind of alternatives for the idea of the United Europe have been promoted by the nationalist movements. The author uses methods and techniques of the corpus linguistics and refers to the constructivist theories of communication and the concept of the linguistic image of the world.
Słowa kluczowe: European Union, extreme right, corpus linguistics, linguistic image of the world
References

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Fleischer M. (2000). Językowy obraz świata i kultura. Projekt koncepcji badawczej. Język a Kultura, t. 13, s. 11–44.

Atton C. (2006). Far Right Media on the Internet: Culture, Discourse and Power. New Media and Society, vol. 8, nr 4, s. 573–587.

Back L. (2002). When Hate Speaks the Language of Love [http://www.academia.edu/7645157/When_Hate_Speaks_the_Language_of_Love; 17.04.2016].

Bartmiński J. (2003). Miejsce wartości w językowym obrazie świata. W: J. Bartmiński (red.). Język w kręgu wartości (s. 59–86). Lublin.

Bartmiński J. (2006a). Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.

Bartmiński J. (red.) (2006b). Język. Wartości. Polityka. Lublin.

Bartmiński J. (2014). Polskie wartości w europejskiej aksjosferze. Lublin.

Bertalanffy L. von. (1968). General System Theory. Foundations, Development, Applications. New York.

Betz H.-G. (1993). The New Politics of Resentment: Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe. Comparative Politics, vol. 25, nr 4, s. 413–427.

Brophy P., Craven J., Fisher S. (1999). Extremism and the Internet. Manchester.

Campbell A. (2006). The Search for Authenticity: An Exploration of an Online Skinheads Newsgroup. New Media Society, vol. 8, nr 2, s. 269–294.

Castelli Gattinara P., Froio C. (2014). Extreme Right: Frames, Symbols, and Identity-Building in CasaPound Italia. International Journal of Conflict and Violence, vol. 8, nr 1 [http://www.ijcv.org/earlyview/339.pdf; 17.04.2016].

Castelli Gattinara P., Froio C., Albanese M. (2013). The Appeal of Neo-fascism in Times of Crisis. The Experience of CasaPound Italia. Fascism, vol. 2, nr 2, s. 234–258.

Ellinas A.A. (2013). The Rise of Golden Down: The New Face of the Far Right in Greece. South European Society and Politics, vol. 18, nr 4, s. 543–565.

Falter J., Schmuman S. (1988). Affinity towards Right-wing Extremism in Europe. W: K. von Beyme (red.). Right-wing Extremism in Western Europe (s. 96–110). London.

Fleischer M. (1998). Współczesna polska symbolika kolektywna: wyniki badań empirycznych. W: J. Aniusiewicz, J. Bartmiński (red.). Stereotyp jako przedmiot lingwistyki: teoria, metodologia, analizy empiryczne (s. 308–335). Wrocław.

Fleischer M. (2002). Stabilność polskiej symboliki kolektywnej [http://www.fleischer.pl/text/symbolika_kolektywna.pdf; 30.04.2016].

Fleischer M. (2003). Polska symbolika kolektywna. Wrocław.

Fleischer M. (2008). Konstrukcja rzeczywistości 2. Wrocław.

Fleischer M. (2010). Wartości w wymiarze komunikacyjnym. Łódź.

Foerster H. von (2003). Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition. New York.

Gellner E. (1991). Narody i nacjonalizm. Warszawa.

Glasersfeld E. von (1971). Reading, Understanding, and Conceptual Situations. Paper presented at the National Reading Conference, Tampa, Florida, December 1971 [http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED061010.pdf; 29.04.2016].

Glasersfeld E. von (1972). Semantic Analysis of Verbs in Terms of Conceptual Situations. Liguistics, nr 94, s. 90–107.

Glasersfeld E. von (1995). Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. London–Washington, D.C.

Glasersfeld E. von (2007). Key Works in Radical Constructivism. Rotterdam–Taipei.

Głowiński M. (1986). Wartościowanie w badaniach literackich a język potoczny. W: S. Sawic­ki, W. Panas (red.). O wartościowaniu w badaniach literackich (s. 179–195). Lublin.

Grott B. (2007). Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce. Kraków.

Ignazi P. (2006). Extreme Right Parties in Western Europe. Oxford–New York.

Kajtoch W. (1999). Świat prasy alternatywnej w zwierciadle jej słownictwa. Kraków.

Kajtoch W. (2001). Czym jest zin. Ulica Wszystkich Świętych, Miesięcznik Mail Artu, nr 7 (21), s. 4.

Kajtoch W. (2008). Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, t. 1–2. Kraków.

Kundani A. (2007). Integrationism: the Politics of Anti-Muslim Racism. Race and Class, vol. 48, nr 4, s. 24–44.

László E. (1978). Systemowe obrazy świata. Warszawa.

Luhmann N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Kraków.

Merkl P.H., Wienberg L. (2005). Right-Wing Extremism in the Twenty-First Century. London–Portland.

Minkenberg M. (2000). The Renewal of the Radical Right: Between Modernity and Antimodernity. Government and Opposition, vol. 35, nr 2, s. 170–188.

Mudde C. (1996). The War of Words Defining the Extreme Right Party Family. West European Politics, vol. 19, nr 2, s. 225–248.

Parsons T. (2009). System społeczny. Kraków.

Piaget J. (1981). Równoważenie struktur poznawczych. Warszawa.

Pielużek M. (2015). Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich – propozycja metody badawczej. W: A. Siemes, M. Grech (red.). Badanie i projektowanie komunikacji 4 (s. 27–51). Kraków.

Pisarek W. (2002). Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków.

Pisarek W. (2003). Wybory słów sztandarowych jako kryterium stratyfikacji społeczeństwa. W: J. Bartmiński (red.). Język w kręgu wartości (s. 87–106). Lublin.

Puzynina J. (1991). Jak pracować nad językiem wartości? Język a Kultura, t. 2, s. 185–198.

Puzynina J. (1992). Język wartości. Warszawa.

Puzynina J. (1997). Słowo–Wartość–Kultura. Lublin.

Sambor J. (2012). Język polski w świetle statystyki. W: J. Bartmiński (red.). Współczesny język polski (s. 503–526). Lublin.

Schmidt S.J. (2004). Kultura a kontyngencja: nauki obserwatora. 2K – Kultura i Komunikacja, nr 1, s. 2–5.

Schmidt S.J. (2006). Od tekstu do systemu. Zarys konstruktywistycznego (empirycznego) modelu nauki. W: E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski (red.). Konstruktywizm w badaniach literackich (s. 199–220). Kraków.

Siciński A. (1978). Słowo wstępne. W: E. Laszlo. Systemowe obrazy świata. Warszawa.

Sinclair J. (2003). Reading Concordances. An Introduction. London–New York.         

Sinclair J. (2004). Trust the Text. Language, Corpus and Discourse. London–New York.

Sommer B. (2008). Anti-capitalism in the Name of Ethno-nationalism: Ideological Shifts on the German Extreme Right. Patterns of Prejudice, vol. 42, nr 3, s. 305–316.

Sondel-Cedarmas J. (2013). Nacjonalizm włoski. Geneza i ewolucja doktryny politycznej (1986–1923). Kraków.

Stubbs M. (2002). Words and Phrases. Corpus Studies of Lexical Semantics. Oxford.

Tejkowski B. (1993). Wspólnota słowiańska. Warszawa.

Wierzbicka A. (2007). Słowa klucze. Różne języki – różne kultury. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.