Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?

Adam Szynol

Abstrakt
Is Poland still in need of regional daily newspapers?
 
The regional press constitutes a special element of media system in Poland. As far as geographical range is considered, the regional press operates on a daily basis while, conversely, the local press operates mainly on a weekly or monthly basis. That is why regional dailies are perceived as an essential part of the Polish media landscape. Recently, the situation of regional dailies has been changing dramatically. After years of competition, there is practically only one major company left on the market, namely Polska Press Grupa, subsidiary of German holding Verlagsgruppe Passau. Ongoing monopolisation does not work in favour of the readers as it leads to vanishing rivalry and – potentially – may result in public opinion manipulation. Simultaneously, the market is being eroded by debilitating circumstances, as readership and sales are dropping. This cannot be compensated by publishers’ activity in the digital sphere. Consequently, the future of described segment is unstable and uncertain. Finally, the new government is considering the ‘re-Polonisation’ of the media, regional press in particular. The new regulations are still in preparation. However, the idea gives rise to essential questions: whom regional dailies managed by the indicated by the government entities would serve and how this segment is going to survive in such complicated circumstances.
Słowa kluczowe: prasa regionalna, monopolizacja, Verlagsgruppe Passau (VGP), Polska Press Grupa, repolonizacja
References

Bajka Z. (1994). Kapitał zagraniczny w polskich mediach. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 5–22.

Bajka Z. (1998). Kapitał zagraniczny w polskiej prasie – lata dziewięćdziesiąte. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 21–35.

Bajka Z. (2008). Historia mediów. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Cira K. (2000). Zagraniczne koncerny prasowe na polskim rynku dzienników regionalnych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 7–33.

Czuchnowski W. (2016). Powstanie koncern prasowy PiS? „Padły słowa, że trzeba kupić Fakt, ale to był tylko taki żart...”. Gazeta Wyborcza, 19 października [http://wyborcza.pl/7,75398,20857172,powstanie-koncern-prasowy-pis-padly-slowa-ze-trzeba-kupic.html; 24.04.2017].

Domagała K., Matzke M. (2015). Repolonizacja mediów: Polskie media pod obserwacją. 29 listopada [http://www.dw.com/pl/repolonizacja-mediow-polskie-media-pod-obserwacja
/a-18881567; 24.04.2017].

Dzierżyńska-Mielczarek J. (2014). Polska Dziennik Zachodni. W: P.Kuca, W.Furman, K.Wolny-Zmorzyński (red.). Dzienniki regionalne w Polsce (s. 192–205). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dziki S. (2000). Prasa w rozwoju historycznym. W: Z.Bauer, E.Chudziński (red.). Dziennikarstwo i świat mediów (s. 32–58). Kraków: Universitas.

Filas R. (1991). Prasa polska w procesie przemian 1989–1991. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Filas R. (1994). Pięć lat przemian mediów w Polsce: bilans wstępny. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 57–66.

Filas R. (1999). Dziesięć lat przemian mediów masowych w Polsce (1989–1999). Zeszyty Praso-
znawcze
, nr 1–2, s. 31–55.

Filas R. (2014). Polska Gazeta Krakowska. W: P.Kuca, W.Furman, K.Wolny-Zmorzyński (red.). Dzienniki regionalne w Polsce (s. 206–217). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Gędek M. (2015). Rynek medialny w Polsce. Zarys ewolucji ostatnich czterdziestu lat. Lublin: Norbertinum.

Grzelewska D., Habielski R., Kozieł A., Osica J., Piwońska-Pykało L., Skwierawski F. (1999). Prasa, radio i telewizja w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Kowalewski M. (2014). Ile wytrzyma Edytor. Press,nr 10, s. 10–11.

Kuca P., Furman W., Wolny-Zmorzyński K. (red.) (2014). Dzienniki regionalne w Polsce. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Łojek J., Myśliński J., Władyka W. (red.) (1988). Dzieje prasy polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Michalczyk S. (2000). Media lokalne w systemie komunikowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mielczarek T. (2007). Monopol, pluralizm, koncentracja. Warszawa: Wydawnictwa Akademic-
kie i Profesjonalne.

Olechowska P. (2014). Kurier Szczeciński. W: P.Kuca, W.Furman, K.Wolny-Zmorzyński (red.). Dzienniki regionalne w Polsce (s. 136–151). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pisarek W. (1995). Ogólnoinformacyjna prasa codzienna w Polsce. Zmiany lat 1989–1995. Ekspertyza nr 81 dla Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.

Schliep K. (1996). Prywatyzacja prasy codziennej. W: G.Kopper, I.Rutkiewicz, K.Schliep (red.). Media i dziennikarstwo w Polsce 1989–1995 (s. 129–138). Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ.

Sonczyk W. (1999). Media w Polsce. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Szynol A. (2004). Prasa codzienna na Dolnym Śląsku 1989–2003. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Szynol A. (2010a). Cztery i pół roku sądowej batalii UOKiK kontra Polskapresse – krótka historia monopolizowania rynku regionalnej prasy codziennej na Dolnym Śląsku. W: K.Pokorna-Ignatowicz (red.). Media lokalne i dziennikarstwo. Aspekty współczesne i historyczne (s. 49–66). Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Szynol A. (2010b). Prasa regionalna w Polsce 20 lat po przełomie ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska – stan obecny i perspektywy rozwoju. W: K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman (red.). Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku (s. 161–177). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Szynol A. (2011). Media regionalne a lokalne – główne problemy definicyjne. W: S.Michalczyk, D.Krawczyk (red.). Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki, tom II (s. 101–125). Gliwice: OLPRESS.

Szynol A. (2016). From political to economic monopoly – the case of regional dailies in Poland. W: K.Konarska, A.Szynol (red.). Media and Journalism in the Digital Era (s. 25–39). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.