Prasa jako narzędzie interwencji w okresie PRL-u. Przypadek przedsiębiorstwa Państwowe Tory Wyścigów Konnych w latach 70. i 80. XX wieku

Barbara Bossak-Herbst,

Wojciech Ogrodnik

Abstrakt

Press as an intervention instrument in the PPR. Case study of state horse racing tracks enterprise in the 1970’s and 1980’s

In Polish People’s Republic, in limited media freedom conditions, the horseracing journalists discourse radically stood out. For decades they acted as a spokespersons of Racetrack Służewiec racegoers and criticized the Horse Racetracks State Enterprise (Państwowe Tory Wyścigów Konnych) organisation and work over the seventies and eighties. The article discusses how the scale and grounds on which it was carried out as well forms of journalists interventions into this state company management. The main thesis of the paper is that constant press criticism of Horse Racetracks State Enterprise was tolerated by state authorities since it legitimized the symbolic marginalization of this form of entertainment and hazard within Polish People’s Republic society. Additionally it resulted out of the fear over reactions of racegoers community towards journalists repressions, which instead of decreasing, would emphasize the meaning of the horseraces to country’s economy and capital’s social life. The ambivalent position of the horseraces within communist state created conditions for the rise of social movement which, although apolitical, thorough democratic tools intended to partially change the social system of that times.
Słowa kluczowe: Polish People’s Republic, horseracing press, racegoers audience, intervention, social movement, Horse Racetracks State Enterprise
References

Archiwalia

AAN/PTWK/3:

Brak tytułu periodyku oraz daty, prawdopodobnie 1978 r., „Na wyścigach wszyscy wygrani”, AAN/PTWK/3/261.

Ekspres Wieczorny, 1977, AAN/PTWK/3/260.

Ekspres Wieczorny,14.09.1984, AAN/PTWK/3/267.

Ekspres Wieczorny, 4.05.1987, AAN/PTWK/3/270.

Ekspres Wieczorny, 17–18.06.1987, AAN/PTWK/3/270.

Ekspres Wieczorny,7.12.1992, AAN/3/275.

Kierunki,26.09.1971, AAN/PTWK/3/249.

Kurier Polski,brak daty, AAN/PTWK/3/261.

Kurier Polski,3.10.1970, AAN/PTWK/3/249.

Kurier Polski,30.08.1974, AAN/PTWK/3/249.

Kurier Polski, 16.11.1978, AAN/PTWK/3/261.

Kurier Polski, 5.12.1985, AAN/PTWK/3/268.

Kurier Polski, 23.06.1986, AAN/PTWK/3/269.

Prawo i Życie,nr 51/52, AAN/PTWK/3/270.

Prawo i Życie, nr 52, AAN/PTWK/3/277.

Przegląd Tygodniowy,nr 26, 1.07.1987, AAN/PTWK/3/270.

Słowo Powszechne,23.05.1981, AAN/PTWK/3/264.

Stolica, nr 28, 1957, AAN/PTWK/3/231.

Stolica,nr 49, 1.01.1981, AAN/PTWK/3/264.

Stolica, nr 43, 21.10.1984, AAN/PTWK/3/267.

Stolica,nr 49,8.12.1985, AAN/PTWK/3/268.

Stolica,nr 51, 22.12.1985, AAN/PTWK/3/268.

Veto,1.05.1983, AAN/PTWK/3/265.

Życie Warszawy, 12.10.1981, AAN/PTWK/3/264.

Życie Warszawy, 25.08.1982, AAN/PTWK/3/265.

Życie Warszawy,9.04.1982, AAN/PTWK/3/265.

Życie Warszawy,29.09.1987, AAN/PTWK/3/270.

Życie Warszawy, 16.12.1989, AAN/PTWK/3/272.

Wydawnictwa zwarte i artykuły

Daszczyński R. (2010). „Solidarność” znak, który poznał cały świat. W: M. Drzewicki, M. ­Ręczymin (red.). Narodziny Solidarności. Kroniki Sierpniowe (s. 215–218). Gdańsk.

Goban-Klas T. (2004). Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku. Warszawa.

Habielski R. (2009). Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku. Warszawa.

Kuroń J., Żakowski J. (2006). PRL dla początkujących. Wrocław.

Leszczyński. A (2000). Sprawy do załatwienia. Listy do Po Prostu w latach 1955–1957. Warszawa.

Marody M. (1991). Działania jednostek a system społeczny. W: M. Marody (red.). Co nam zostało z tych lat… Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej (s. 28–51). Londyn.

Merton R. (2002). Teoria i struktura społeczna. Warszawa.

Mielczarek T. (2003). Od nowej kultury do polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne PRL. Kielce.

Pruski W. (1970). Dzieje wyścigów i hodowli koni pełnej krwi w Polsce. Warszawa.

Romek Z. (2010). Metody pracy cenzury w PRL. W: T. Wolsza, S. Ligarski (red.). Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom: aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego (s. 10–42). Warszawa.

Roszkowski J. (1986). Przegląd Tygodniowy, nr 49, 7 grudnia, s. 1, 4, 5.

Rychard A. (1995). Władza i interesy w gospodarce polskiej u progu lat osiemdziesiątych. Warszawa.

Słomkowska A. (1985–1986). Historia dziennikarstwa w PRL (Stan potrzeby – metody badań. Wybrane problemy i tezy). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, vol. 24/1, s. 7–27.

Szutta A. (2011). Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia. Warszawa.

Śliwiński B. (red.). Encyklopedia Gdańska. Gdańsk.

Sztompka P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków.

Zald M., Berger M. (1978). Social movements in organisations: coup d’etat, insurgency, and mass movements. American Journal of Sociology, vol. 83/4, s. 823–861.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.