Madam orkiestra. Osiągnięcia i dorobek naukowy profesor Teresy Sasińskiej-Klas 

Agnieszka Hess

Abstrakt
References

Sasińska-Klas Teresa (2018), Przywództwo polityczne w czasach postpolityki: wyzwania, możliwości, ograniczenia, [w:] Stelmach Andrzej, Lorenc Magdalena, Łukaszewski Marcin (red.), Polityka i kultura w warunkach ponowoczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 163–171.

Sasińska-Klas Teresa (2017), Die polnische offentliche Meinung zur Fuchtlingsfrage, [w:] Franzke Jochen, Koszel Bogdan, Sakson Andrzej (Hrsg.), Migrationspolitik in Deutschland und Polen: Herausforderungen und Lösungsansätze in der europäischen Flüchtlingskrise, WeltTrends, Potsdam, s. 357–375.

Sasińska-Klas Teresa (2017), Populizm w XXI w.: fenomen zjawiska i jego społeczne uwarunkowania,[w:] Nowina Konopka Maria, Glinka Kamil, Miernik Rafał (red.), Populizm jako narzędzie marketingu politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 11–30.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Kanonizacja Jana Pawła II w 2014 r. Jej medialny wizerunek w opiniotwórczych mediach drukowanych w Polsce: rok po wydarzeniu,; Wprowadzenie, [w:] Olędzki Jerzy, Sasińska-Klas Teresa (red.), Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji, Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło Nowego Tysiąclecia, Warszawa, s. 98–114, 15–26.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Ryzyko, sytuacje kryzysowe – jak komunikować skutecznie o zagrożeniach,[w:] Świerczyńska-Głownia Weronika, Sławińska Teresa, Hodalska Magdalena (red.), Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 55–69.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Dziennikarstwo i profesje medialne w procesie zmian, [w:] Kononiuk Tadeusz, Kakareko Ksenia (red.), Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, s. 143–156.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Wstęp, [w:] Maciejewska-Mieszkowska Katarzyna, Szurmiński Łukasz (red.), Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej w polskich mediach regionalnych w 2011 roku. Ujęcie medioznawczo-politologiczne, t. 1, WDiNP UW, s. 7–9.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Wybory samorządowe w Polsce 2014 roku w świetle badań opinii publicznej, [w:] Astramowicz-Leyk Teresa, Żukowski Arkadiusz (red.), Samorząd terytorialny we współczesnej Europie: teoria i praktyka funkcjonowania, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn, s. 125–138.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Zagrożenia komunikacyjne we współczesnym społeczeństwie, [w:] Nawrocki Tomasz, Świątkiewicz Wojciech (red.), Ład społeczny i jego przedstawienia: księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 108–121.

Sasińska-Klas Teresa (2016), Badania opinii publicznej i ich zastosowanie w marketingu politycznym (na przykładzie wykorzystania badań opinii publicznej do prognozowania wyników wyborów prezydenckich w Polsce w 2015 r.), [w:] Kasińska-Metryka Agnieszka, Molendowska Magdalena, Wiszniowski Robert (red.), Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, s. 9–26.

Sasińska-Klas Teresa (2015), Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014), „Zeszyty Prasoznawcze”, 2, s. 301–318 (zeszyt tematyczny: Komunikowanie o zdrowiu).

Sasińska-Klas Teresa (2015), The Paradoxes of Modern Communication in Old Nation-States, [w:] Wiszniowski Robert (ed.), Challenges to Representative Democracy: A European Perspective, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main, s. 95–112.

Sasińska-Klas Teresa (2015), Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zakresie nauk społecznych, „Politeja” 4(36), s. 165–179 (tytuł numeru: Odsłony polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, Kraków, 22–24 września 2015).

Sasińska-Klas Teresa (2014), Swoistość zjawisk w komunikacji medialnej i problemy w ich badaniach empirycznych, „Studia Medioznawcze”, 1(56), s. 13–21.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2, s. 162–175.

Sasińska-Klas Teresa (2014), The Old/New Dimensions of the Public Sphere in East-Central Europe: 25 Years of Political Transition towards Democracy, [w:] Kornaś Jerzy, Danel Łukasz (red.), 25 lat polskiej transformacji systemowej: dokonania i wyzwania, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 201–212.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Analiza dyskursywna i jej zastosowanie w badaniach na gruncie nauk społecznych, [w:] Borowiec Piotr, Kłosowicz Robert, Ścigaj Paweł (red.), Odmiany współczesnej nauki o polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 423–435.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Przywództwo publiczne w erze globalnego zarządzania: wyzwania, innowacje, możliwości, [w:] Wiszniowski Robert, Kasińska-Metryka Agnieszka (red.), Marketing polityczny w gorsecie mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 7–23.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Świadomość społeczeństwa polskiego w kontekście zmian systemowych: 1989–2014, [w:] Astramowicz-Leyk Teresa, Tomaszewski Waldemar (red.), Polska – 25 lat po wyborach czerwcowych: konsekwencje dla sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 24–40.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Ukraine, Russia and the EU: New Communication Order or Disorder?, [w:] Piątkowska-Stepaniak Wiesława (ed.), Europe of the Wary: New Communication and Information Order for Reduction of Tension within the United Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 75–89.

Sasińska-Klas Teresa (2014), Kryzys finansowy w świadomości społeczeństwa polskiego, [w:] Marszałek-Kawa Joanna, Chodubski Andrzej (red.), Wielowymiarowość politologii, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 239–252.

Sasińska-Klas Teresa (2013), Kryzys marketingu politycznego a zarządzanie jakością, [w:] Kasińska-Metryka Agnieszka, Wiszniowski Robert (red.), Kryzys marketingu politycznego: XXV lat Wydziału Nauk Społecznych UWr, XX lat Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 78–85.

Sasińska-Klas Teresa (2012), Ewolucja Instrumentarium komunikacji politycznej (politycznego public relations i marketingu politycznego), [w:] Wiszniowski Robert, Kasińska-Metryka Agnieszka (red.), Marketing polityczny: doświadczenia polskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 155–170.

Sasińska-Klas Teresa (2012), Ewolucja kampanii negatywnej w kontekście kreowania wizerunku polityki i polityków (w stronę medialnego demontażu polityki), [w:] Kasińska-Metryka Agnieszka, Olszewski Piotr (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Biała Seria, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11–27.

Sasińska-Klas Teresa (2012), New Dimensions of the Political Communication: Chances and Limits, „Polish Political Science Yearbook”, 41, s. 341–353.

Sasińska-Klas Teresa (2012), New Dimensions of Political Communication: Chances and Limits (Nauji politinės komunikacijos aspektai: galimybės ir ribos), „Informacijos Mokslai”, 59, s. 84–92.

Sasińska-Klas Teresa (2011), Zagrożenia w komunikacji- nowe wyzwania w procesie tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, [w:] Świerczyńska-Głownia Weronika, Wąsiński Arkadiusz (red.), Komunikacja we współczesny społeczeństwie. Edukacja – strategie – wyzwania, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, s. 13–21.

Sasińska-Klas Teresa (2011), Percepcja zmiany systemu politycznego w oczach polskiej opinii publicznej 1989–2010, [w:] Dzwończyk Joanna, Kornaś Jerzy (red.), Transformacja polska – oczekiwania i rzeczywistość, cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 51–63.

Sasińska-Klas Teresa (2010), Transformacja systemu politycznego w Polsce po 1989 r. w świetle badań opinii publicznej (rola mediów jako źródła informacji o rzeczywistości w procesie zmiany), [w:] Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech, Nierenberg Bogusław, Marszałek-Kawa Joanna (red.), Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989–2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, Lublin, s. 30–43.

Sasińska-Klas Teresa (2010),Od Międzynarodowej Szkoły Dziennikarstwa do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 15 lat minęło…, „Zeszyty Prasoznawcze”, 3–4, s. 9–25.

Sasińska-Klas Teresa (2010),Stereotypy i ich odzwierciedlenie w opinii publicznej, [w:] Kasińska-Metryka Agnieszka, Gołoś Michał (red.), Mity i stereotypy w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 7–20.

Sasińska-Klas Teresa (2010), Transformation of the Political System in Poland after 1989 and the Role of Media, [w:] Riedel Rafał (red.), Central Europe. Two Decades After, Uniwersytet Warszawski & Instytut Nauk Politycznych / Uniwersytet Opolski, Warszawa–Opole, s. 351–362.

Sasińska-Klas Teresa (2009),Najnowsze wyzwania w metodologii nauk społecznych- trendy, nowe podejścia i orientacje, [w:] Antoszewski Andrzej, Dumała Andrzej, Krauz-Mozer Barbara, Radzik Barbara (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 27–34.

Sasińska-Klas Teresa (2008), Medialny wizerunek odchodzenia Jana Pawła II na łamach prasy regionalnej w Małopolsce (na przykładzie gazety codziennej „Dziennik Polski”), [w:] Dyczewski Leon, Lewek Antoni, Olędzki Jerzy (red.), Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Księgarnia św. Jacka / Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Katowice–Warszawa, s. 258–278.

Sasińska-Klas Teresa (2008),Nieobecni w wyborach, [w:] Magoska Maria (red.),Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 35–49.

Sasińska-Klas Teresa (2008),Dziennikarstwo- zawód czy wyzwanie?,[w:] Bauer Zbigniew, Chudziński Edward (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. 4 zmien., uzup. i rozsz., Wydawnictwo Universitas, Kraków, s. 469–479.

Sasińska-Klas Teresa (2008), Ryszarda Kapuścińskiego spojrzenie na zawód dziennikarza, [w:] Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Piątkowska-Stepaniak Wiesława, Nierenberg Bogusław, Furman Wojciech (red.), Ryszarda Kapuścińskiego spojrzenie na media i dziennikarstwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 13–24.

Sasińska-Klas Teresa (2008),Voter Absenteeism in the Local Government Elections in Poland in 2006,„Polish Political Science Yearbook”, 37, s. 43–56.

Sasińska-Klas Teresa, Szymańska Agnieszka (2007), Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej: założenia, doświadczenia, rezultaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Sasińska-Klas Teresa (red.) (2007),Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Sasińska-Klas Teresa (2007),„Od” czy „ku” obywatelskiemu społeczeństwu?, [w:] Krzysztofek Kazimierz (red.), Kultura – aksjologia – polityka. Wzajemne sprzężenia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 13–19 (reprint z wydania z 1995 r.).

Sasińska-Klas Teresa (2007),Badania opinii publicznej. Najnowsze wyzwania i ujęcia teoretyczne, [w:] Fras Janina (red.), Studia nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 239–247.

Sasińska-Klas Teresa, Klimsa Paul, Colona Carla G., Ispandriarno Lukas, Doehring Nicola, Hellwig Katharina (2006),Generation „SMS” – An Empirical 4-country Study Carried out in Germany, Poland, Peru and Indonesia, [w:] Diskussionsbeitrag No 20, Technische Universitaet, Ilmenau, s. 1–26.

Sasińska-Klas Teresa (2006),Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów uznać należy za relikt przeszłości?, [w:] Wolny-
-Zmorzyński Kazimierz, Wrońska Marta, Furman Wojciech (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 11–18.

Sasińska-Klas Teresa (2006),Opinia publiczna w systemie demokratycznym, [w:] Prawo – władza – społeczeństwo – polityka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 425–434.

Sasińska-Klas Teresa (2006),Medialny wizerunek Andrzeja Leppera, [w:] Marczewska-Rytko Maria (red.), Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 249–258.

Sasińska-Klas Teresa (2005),Świadomość społeczeństwa polskiego w okresie 1989–2005. Czego Polacy oczekiwali, a co się okazało?, [w:] Wolny-Zmorzyński Kazimierz, Furman Wojciech (red.), Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów, s. 7–21.

Sasińska-Klas Teresa (2005),The Participation of Polish Women in Politics. Women Outside the Mainstream, http/www.medijuprojekts.lv.

Sasińska-Klas Teresa (2005),Bumerangowy efekt kampanii informacyjnej – Polacy za czy przeciw Unii Europejskiej?, [w:] Magoska Maria (red.), Media – władza – prawo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 117–130.

Sasińska-Klas Teresa (2004),Europejskość/antyeuropejskość polskiej opinii publicznej, [w:] Kaszuba Krzysztof, Sasińska-Klas Teresa, Wolny-Zmorzyński Kazimierz (red.), W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka – kultura – media, Wyższa Szkoła Zarządzania, Rzeszów, s. 185–197.

Sasińska-Klas Teresa (2004),Stosunek Polaków do Unii Europejskiej przed i po referendum unijnym (w świetle badań opinii publicznej), [w:] Sasińska-Klas Teresa, Hess Agnieszka (red.), Media a integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 111–126.

Sasińska-Klas Teresa (2004),Lęki i nadzieje Polaków przed zbliżającym się referendum unijnym w świetle badań opinii publicznej, [w:] Hess Agnieszka, Vyslonzil Elisabeth (red.), Der EU-Beitritt der Länder Ostmitteleuropas, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 99–117.

Sasińska-Klas Teresa (2004),Możliwości i ograniczenia prognozowania zachowań wyborczych obywateli w świetle badań opinii publicznej (na przykładzie wyborów samorządowych w Polsce w 2002 r.), „Problemy Humanistyki”, 8/9, s. 19–36.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.