Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów

Magdalena Szpunar

Abstrakt

The concept of a filter bubble and new media hypernarcissism

Setting a demarcation line between narcissism, let’s call it endogenous, and culturally conditioned – let us call it exogenous, is extremely diffi cult. It seems that both internal predispositions and cultural determinants are equally important in this case. Although it is diffi cult to say what is primary and what is secondary, whether a narcissistic individual shapes a narcissistic culture, or narcissistic culture implies an increase in narcissistic behavior, one seems to be certain – the internet is particularly responsible for the intensifi cation of narcissistic personality traits, which indicates many authors. In this article, we will try to bend over the properties of new media, which in a special way may be responsible for the processes of shaping the culture, which I propose to defi ne as the culture of digital narcissism.

Słowa kluczowe: narcissism, filtering bubble, technological gatekeeping, egocasting, narcissurfing, cathedral model, bazaar model
References

Aboujaoude E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, tłum. R. Andruszko. Kraków.

Adamic L., Glance N. (2005). The Political Blogosphere and the 2004 US Election: Divided They Blog. 3rd International Workshop on Link Discovery, s. 36–43.

Agger B. (2012). Oversharing. Presentation of Self in the Internet Age. New York.

Anderson M., Caumont A. (2014). How social media is reshaping news. Pew Research Center.

Baudrillard J. (1993).Game with Vestiges: Interview with Salvatore Mee and Mark Titmarsh. W: M. Gane (red.). Baudrillard Live: Selected Interviews (s. 81–98). London.

Bolter J. (1990). Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera, tłum. T. Goban-Klas. Warszawa.

Bourdieu P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, tłum. K. Sztandar, A. Ziółkowska.Warszawa.

Buffardi L.E. (2011). Narcissism and the World Wide Web. W: W.K. Campbell, J.D. Miller (eds.). The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (s. 371–381). Hoboken, NJ.

Castells M. (2003). Galaktyka internetu. Refleksje nad internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski. Poznań.

Chadwick A. (2006). Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies. Oxford.

Dahlgren P. (2010). Public Spheres, Societal Shifts and Media Modulations. W: J. Gripsrud, L. Weibull (red.). Media Markets & Public Spheres: European Media at the Crossroads (s. 17–36). Bristol.

Dijk van Jan (2010). Społeczne aspekty nowych mediów, tłum. J. Konieczny. Warszawa.

Fishkin J., Laslett P. (eds). (2006). Debating Deliberative Democracy. Malden.

Heidegger M. (1977). The Questions Concerning Technology, and Other Essays. New York.

Innis H. (2007). Nachylenie komunikacyjne, tłum. A. Melon-Regulska. W: Communicare. Almanach antropologiczny. Oralność/Piśmienność. Warszawa.

Jakubowicz K. (2011). Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza. Warszawa.

Jamieson K.H., Cappella J.N. (2010). Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment. Oxford.

Lessig L. (2005). Wolna kultura, tłum. P. Białkozowicz. Warszawa.

Lowen A. (1995).Narcyzm: zaprzeczenie prawdziwemu Ja, tłum. B. Piecychna. Warszawa.

Mehdizadeh S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook. Cyberpsychology Behavior and Social Networking, nr 13, s. 357–364.

Mumford L. (1964). Authoritarian and Democratic Technics. Technology and Culture, nr 5, s. 1–8.

Noelle-Neumann E. (2004). Spirala milczenia: opinia publiczna – nasza skóra społeczna, tłum. J. Gilewicz. Poznań.

Pariser E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.New York.

Raymond E. (2007). Katedra i bazar, tłum. A. Skura [http://www.linux-community.pl/node/4; 25.10.2017].

Rosen Ch. (2004/2005). The Age of Egocasting. The New Atlantis, vol. 7, s. 51–72.

Sunstein C. (2007). Republic.com 2.0. Princeton.

Szpunar M. (2008). Internet a kultura daru. Fenomen ruchu open source. W: I.S. Fiut (red.). Idee i Myśliciele. Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu (s. 99–112). Kraków.

Szpunar M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa.

Szpunar M. (2013). Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego. W: I.S. Fiut (red.). Idee i myśliciele (s. 52–61). Kraków.

Szpunar M. (2014). Internet – nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa? W: M. Adamik-Szysiak (red.). Media i polityka. Relacje i współzależności (s. 69–77). Lublin.

Szpunar M. (2014). Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu. Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 694–706.

Szpunar M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków.

Szpunar M. (2017). Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 494–504.

Twenge J.M. (2011). Narcissism and Culture. W: W.K. Campbell, J.D. Miller (eds.). The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments (s. 202–209). Hoboken, NJ.

Twenge J.M. (2014). Generation Me – Revised and Updated: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before. New York.

Twenge J.M., Campbell W.K. (2013). The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement. New York.

Tylikowska A. (2015). Narcyzm a Internet: analiza przyczyn „narcystycznej epidemii” w świetle teorii Dynamiki Spiralnej. W: M. Wysocka-Pleczyk, B. Gulla (red.). Człowiek zalogowany. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu. Kraków.

Wallsten K. (2005). Political Blogs: Is the Political Blogosphere an Echo Chamber? American Political Science Association’s Annual Meeting [https://pdfs.semanticscholar.org/5a53/2ca1175c494412781625fed25b372f51c408.pdf].

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.