Zeszyty Prasoznawcze,2018, Tom 61, Numer 3 (235)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2018
Redaktorzy numeru: Ryszard Filas, Agnieszka J. Cieślikowa
Słowa kluczowe: consumption practices, consumption society, liquid modernity, religious practices / płynna nowoczesność, społeczeństwo konsumpcyjne, praktyki konsumpcyjne, praktyki religijne, wartości, czasopisma, konsumpcjonizm, perswazja, dziewczynki / value, magazines, consumerism, persuasion, girls, Internet, Facebook, media społecznościowe, algorytm, Big Data / Internet, social media, algorithm, Big Data, mediatyzacja, czas zmediatyzowany, budżet czasu, uzależnienie od mediów / mediatization, mediatized time, time budget, media addiction, telegraf, historia mediów, tytuły czasopism, agencje telegrafi czne, Polska Agencja Telegrafi czna / telegraph, media history, magazine titles, telegraph agencies, Polish Telegraph Agency , Peter Kürten, „wampir z Düsseldorfu”, sensacja prasowa, Pałuczanin, Żnin, Pałuki / Peter Kürten, “the Vampire of Düsseldorf”, press sensation, Pałuczanin newspaper, Pałuki, mikroblog, komunikacja polityczna, dyskurs przedwyborczy, status, gatunek, norma gatunkowa / Facebook, microblog, political communication, pre-election discourse, genre, genre norm, wiarygodność, wyrażenia językowe, teksty dziennikarskie / credibility, language expressions, journalistic texts, media samorządowe, system medialny, nowe media / local governments, media system, new media, naziemna telewizja cyfrowa, nowe media, DVB-T, cyfryzacja / DTT, digital television, digitalisation, śledztwo dziennikarskie, dziennikarz, wolność prasy, prawo prasowe, prowokacja, dowody / investigative journalism, journalist, freedom of press, press law, provocation, evidence, media, dziennikarstwo, publicystyka, warsztat dziennikarski, głupota, aksjologia, myślenie, komunikowanie, biznes medialny, audyt jakości / media, journalism, publicism, journalism workshop, stupidity, axiology, thinking, communication, media business, quality audit, prasoznawstwo, medioznawstwo, metodologia, press studies, media studies, methodology

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Prasoznawstwo. Historia i współczesność dyscypliny

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 361-371
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.022.10124

Rozprawy i artykuły

Ułuda myślenia publicystycznego jako sytuacja graniczna

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 372-387
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.023.10125

Śledztwo dziennikarskie – anachronizm czy utylitaryzm?

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 388-403
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.024.10126

Multipleksy – nowe (ale czy wykorzystane?) możliwości

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 404-428
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.025.10127

Media online samorządów lokalnych – nowa struktura w systemie medialnym. Próba ujęcia in statu nascendi

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 429-448
DOI 10.4467/22996362PZ.18.026.10128

Media za granicą

Lexical means which indicate the (in)credibility of media contents (a psycholinguistic experiment)

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 449-459
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.027.10129

Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 460-475
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.028.10130

Z historii mediów

Sensacja prasowa w gazecie lokalnej (recepcja wątku seryjnego mordercy Petera Kürtena w Pałuczaninie)

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 476-494
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.029.10131

Telegraf w tytułach czasopism i nazwach agencji prasowych (1821–1991). Szkic w stulecie założenia Polskiej Agencji Telegraficznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 495-512
Data publikacji online: 20 listopada 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.030.10132

Materiały

Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 513-528
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.031.10133

Precyzyjne profilowanie użytkowników Facebooka czy wróżenie z fusów? Krytyczna analiza działania algorytmu stworzonego przez Michała Kosińskiego i wykorzystanego przez firmę Cambridge Analytica

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 529-544
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.032.10134

Homogenizacja wartości w czasopismach dla dziewczynek

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 545-556
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.033.10135

Homo religiosus or homo consumptor? Consumer and religious practices of men born in the 90s

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 557-570
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.034.10136

Recenzje, omówienia, noty

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 571-588
Data publikacji online: 2018

Kronika naukowa

Kronika naukowa

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 598-608
Data publikacji online: 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.