Prasoznawstwo. Historia i współczesność dyscypliny

Tomasz Mielczarek

Abstrakt

Press studies. History and contemporaneity of the discipline

The subject of this article are methodological foundations of press studies research. The aim of the analysis is to locate historical inspirations which led to demarcating the field of research described as press studies. Moreover, the transformation of the discipline was examined which, by reason of the continuous perfecting of the studied medium, perpetually reaches for new research tools. The article refers to historical and contemporary subject literature as well as to author’s own research experience.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są metodologiczne podwaliny badań prasoznawczych. Celem analizy jest wskazanie historycznych inspiracji, które doprowadziły do wyznaczenia obszaru badawczego określanego mianem prasoznawstwa. Nadto prześledzono transformację dyscypliny, która z racji permanentnego doskonalenia badanego medium nieustannie sięga po nowe narzędzia badawcze. Opracowanie odwołuje się do historycznej i współczesnej literatury przedmiotu oraz doświadczeń badawczych autora.

Słowa kluczowe: prasoznawstwo, medioznawstwo, metodologia, press studies, media studies, methodology
References

Aplikacja QDA Miner: https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/.

Bentkowski F. (1814). Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1–2. Warszawa–Wilno.

Berelson B. (1952). Content Analysis in Communication Research. Glencoe, IL.

Czarnowski S. (1886). Postęp literatury periodycznej i jej rozwój. Studjum z dziejów prasy. Warszawa.

Czarnowski S. (1892, 1895). Literatura periodyczna i jej rozwój, t. 1–2. Kraków.

Dubiel P. (1975). Poprawność analiz zawartości współczesnej prasy polskiej (1965–1974). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 21–32.

Dubiel P., Goban-Klas T., Pisarek W. (1974). Prasoznawstwo polskie: tradycje, dorobek, perspektywy. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 5–15.

Estreicher K. (1872). Bibliografia polska XIX stulecia. Kraków.

Filas R. (1995). Czytelnictwo prasy w połowie lat dziewięćdziesiątych: Od czytelnictwa do oglądactwa? Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 142–153.

Garlicka A. (1962). Rozwój badań nad historią prasy polskiej. Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. 1, s. 7–48.

Goban-Klas T. (1976). Od wielo- do interdycyplinarności. Studia Filozoficzne, nr 2, s. 77–90.

Goban-Klas T. (1987). Marks, Engels, Lenin o prasie. Wybór tekstów, wstęp i opracowanie Tomasz Goban-Klas. Kraków.

Goban-Klas T. (2008). Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych. Studia Medioznawcze, nr 2, s. 11–19.

Hombek D. (2003). Dzieło periodyczne a pismo periodyczne (problemy terminologiczne i typologiczne wydawnictw XVIII wieku). Rocznik Historii Prasy Polskiej, z. 2(12), s. 5–33.

Jabłonowski M., Gackowski T. (2012). Tożsamość nauk o mediach. Obszary, postulaty, perspektywy. Studia Medioznawcze, nr 2(49), s. 15–24.

Jasnopis (2018). http://www.jasnopis.pl/aplikacja.

Kafel M. (1959). Wstęp do prasoznawstwa. Warszawa.

Kafel M. (1966, 1969) Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa.

Kania J. (2008). Wpływ zmian w kolportażu na sprzedaż dzienników i czasopism w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 155–164.

Kotarbiński T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław.

Lasswell H. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. W: L. Bryson (red.). The Communication and Ideas (s. 37–51). New York.

Logios (2018). http://logios.pl/.

Majerowski K. (1826–1827). Wiadomość historyczno-krytyczna o pismach periodycznych w Polscze od najdawniejszych czasów aż do roku 1826 alfabetycznie zebrana. Flora Polska.

Maślanka J. (red.) (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław.

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków.

Pisarek W. (2006). Prasoznawstwo. W: W. Pisarek (red.). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Pisarek W. (2017). Ab ovo ad mala, czyli nauki o mediach po polsku. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.). Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty (s. 15–26). Warszawa.

Siwek H. (1997). Badanie czytelnictwa prasy – deklaracje a rzeczywistość. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 7–25.

Tetelowska I. (1965). Próba określenia przedmiotu nauki o środkach masowego przekazu informacji. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 3–16.

Tetelowska I. (1970). Lenin o prasie. Wybór z pism. Wybór tekstów i wstęp Irena Tetelowska. Warszawa.

Tyrowicz M. (1957). Zadania badawcze historii prasy polskiej. Biuletyn Prasoznawczy, nr 2, s. 3–11.

Ustawa (1984). Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. nr 5, poz. 24. Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (2018). http://www.zkdp.pl/index/.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.