Multipleksy – nowe (ale czy wykorzystane?) możliwości

Paweł Nowak

Abstrakt

Multiplexes – new possibilites (but are they taken advantage of?)

The article describes digital television transition in Poland, which was a revolution for broadcasters  and viewers. The analysis of the transition process covers the years 1997–2018. There were described the most important facts and events accompanying the digitization and actions of various media market players in Poland, which influenced the course of the process. Legal and technological aspects related to the implementation of the new terrestrial emission method were mentioned. Author in an easy way described the mechanism of multiplexes functioning and the services that are provided in digital terrestrial television. The article is also a preliminary summary as well as an attempt to compare taken and lost chances that the Polish media market faced due to digital television transition.

Streszczenie

Artykuł dotyczy procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, która była rewolucją dla nadawców i odbiorców. Analizowany jest przebieg zmiany sposobu nadawania telewizji w latach 1997–2018. Opisane zostały najważniejsze fakty i wydarzenia towarzyszące cyfryzacji oraz działania różnych podmiotów rynku medialnego w Polsce, które miały wpływ na przebieg procesu. Przywołano aspekty prawne i technologiczne, które związane były z wdrażaniem nowego sposobu emisji naziemnej. W przystępny sposób opisano mechanizm funkcjonowania multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej oraz usług, które ona udostępnia. Praca jest również wstępnym podsumowaniem oraz próbą porównania wykorzystanych i utraconych szans, jakie stały przed polskim rynkiem medialnym w związku z cyfryzacją telewizji naziemnej.

Słowa kluczowe: naziemna telewizja cyfrowa, nowe media, DVB-T, cyfryzacja / DTT, new media, digital television, digitalisation
References

Pozycje książkowe

Kindler-Jaworska E. (2000). Przewodnik po telewizji cyfrowej (s. 3). Biblioteka Akademii Telewizyjnej, TVP SA. Ośrodek Szkolenia – Akademia Telewizyjna. Warszawa.

Łódzki B. (2006). Television markets in the age of digitalisation and development of new technologies – The case of DVB-T in Germany and Poland. W: K. Konarska, A. Szynol (red.). Media and Journalism in the Digital Era (s. 55–66). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pisarek W. (red.) (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Świerczyńska-Głownia W. (2014). Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce. Kraków. 

Teluk T. (2008). Cyfrowa Polska – Raport Instytutu Globalizacji. Warszawa–Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji.

Teluk T. (2009). Polacy a cyfryzacja – Raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r. Warszawa–Gliwice: Fundacja Instytut Globalizacji.

Periodyki drukowane

Kozielski M. (2017). Naziemny problem. Press, nr 3/2017, s. 10.

Mielczarek T. (2014). Cyfrowa transformacja telewizji w Polsce. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 6(17), s. 195–217.

Zieliński A. (2017). Aktualne kierunki rozwoju rynku usług telewizyjnych w Polsce. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 5/2017, s. 144–150.

Akty prawne

Ustawa Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800, art. 2 pkt 20a.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Dz.U. 2011 nr 153, poz. 903.

Dokumenty urzędowe

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystania zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L138/131 z 25 maja 2017 r. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=PL; 26.07.2018].

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, marzec 2018 r. (s. 8) [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2017/informacja_26_03-iii-korekta.pdf; 26.07.2018].

Międzyresortowy Zespół do Spraw Wprowadzenia Telewizji i Radiofonii Cyfrowej w Polsce (2005). Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej. Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2005 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/radiofonia%20i%20telewizja%20cyfrowa/cyfr_strategia.pdf; 1.03.2017].

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2009 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego. Monitor Polski [http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2009/s/12/153; 1.03.2017].

Plan wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji [https://mc.gov.pl/files/ wp-content/uploads/2012/08/PlanDTT.pdf; 1.03.2017].

Radio i telewizja w Polsce: raport o stanie rynku, Warszawa lipiec 2006 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (s. 123) [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/raport_o_stanie_rynku_caly.pdf; 1.03.2017].

Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004–2006 (2003). Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2003 r., Computerworld [http://www.computerworld.pl/ftp/pobierz/pc/3942.html; 3.06.2017].

Strategia regulacyjna na lata 2017–2022. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 1 marca 2018 r. (s. 21–24) [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/strategie/strategia_27_03.pdf; 26.07.2018].

Źródła internetowe

Bochyńska N. (2018a). Koniec serwisu informacyjnego „24 godziny” w Nowa TV. „Produkcja trudna i kosztowna”, 29.10.2018, Wirtualne Media [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/koniec-serwisu-informacyjnego-24-godziny-w-nowa-tv-produkcja-trudna-i-kosztowna; 29.12.2018].

Bochyńska N. (2018b). WP i ZPR Media kontra EmiTel. Ruszył proces sądowy w sprawie MUX-8, 15.10.2018, Wirtualne Media [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wp-i-zpr-media-kontra-emitel-proces-sadowy-w-sprawie-mux-8; 20.10.2018].

Bochyńska N. (2018c). TVP Sport HD i TVP Rozrywka na MUX-8, 24.12.2018, Wirtualne Media [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/jak-odbierac-tvp-sport-hd-tvp-rozrywka-na-mux-8-od-22-grudnia; 29.12.2018].

Co to jest naziemna telewizja cyfrowa? Emitel [https://www.emitel.pl/telewizja/naziemna-telewizja-cyfrowa-dvb-t/co-to-jest-naziemna-telewizja-cyfrowa/; 1.03.2017].

Decyzja KRRiT w sprawie multipleksu ósmego, 29.10.2014, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1646,decyzja-krrit-w-sprawie-multipleksu-osmego.html; 10.06.2017].

Grzeszczak J. (2009a). TVP HD i TVP Sport w DVB-T tylko po 2 godziny dziennie?, 1.06.2009, satkurier.pl [http://satkurier.pl/news/47301/tvp-hd-i-tvp-sport-w-dvb-t-tylkopo-2-godziny- dziennie.html; 4.06.2017].

Grzeszczak J. (2009b). TVP Historia i TVP Kultura zamiast TVP Sport w DVB-T, 10.06.2009, satkurier.pl [http://satkurier.pl/news/47485/tvp-historia-i-tvp-kultura-zamiast-tvp-sport-w--dvb-t.html; 4.06.2017].

Kaźmierska A. (2017). UKE umorzył postępowanie ws. MUX 8, 30.05.2017, satkurier.pl [https://satkurier.pl/news/159892/uke-umorzyl-postepowanie-ws-mux-8.html; 15.04.2019].

Knapik Ł. (2015). SOKiK: Nie było zmowy ws. telewizji mobilnej. 24.06.2015, satkurier.pl [http://satkurier.pl/news/116907/sokik-nie-bylo-zmowy-ws-telewizji-mobilnej.html; 9.06.2017].

Komunikat w związku z opublikowaniem w Monitorze Polskim nr 12 z 27 lutego 2009 roku, poz. 153, Ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT z 3 lutego 2009 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,116,komunikat-w-zwiazku-z-opublikowaniem-w-monitorze-polskim-nr-12-z-27-lutego-2009-roku-poz-153-oglosze.html; 1.03.2017].

Kozielski M. (2014). Cyfrowy Polsat chce na swoim multipleksie więcej kanałów, 12.02.2014.

Press.pl [http://www.press.pl/tresc/34410,cyfrowy-polsat-chce-na-swoim-multipleksiewiecej-kanalow; 9.06.2017].

KRRiT uzgodniła zmianę rezerwacji częstotliwości na MUX 8. 7.03.2018, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji [http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2627,krrit-uzgodnila-zmiane-rezerwacji-czestotliwosci-na-mux-8.html; 25.06.2018].

Lemańska M., Zając M. (2009). sport.pl, TVP bardziej cyfrowa, na razie za darmo, 16.09.2009, rp.pl [http://www.rp.pl/artykul/364093-TVP-bardziej-cyfrowa--na-razie-za-darmo-.html#ap-1; 4.06.2017].

Maciej Stanecki – Festiwal w Opolu/Kielcach? 31.05.2017, RZECZoBIZNESIE – rp.pl [http://www.rp.pl/RZECZoBIZNESIE/170539872-Maciej-Stanecki---Festiwal-w-OpoluKielcach.html; 10.06.2017].

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji na interpelację nr 12773 w sprawie słabej jakości kampanii informacyjnej nt. telewizji cyfrowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=61BEBD96; 10.06.2017].

Oświadczenie EmiTel SA w sprawie negocjacji z TVP SA dotyczących dostępu do Multipleksu 8 naziemnej telewizji cyfrowej, 8.06.2018, Emitel [https://www.emitel.pl/aktualnosci/oswiadczenie-emitel-sa-w-sprawie-negocjacji-z-tvp-sa-dotyczacych-dostepu-do-multipleksu-8-naziemnej-telewizji-cyfrowej/; 25.06.2018].

Oświadczenie Zarządu EmiTel sp. z o.o. w sprawie artykułu red. Sebastiana Ogórka. 24.05.2017, emitel.pl [https://www.emitel.pl/aktualnosci/aktualnosc-pojedyncza/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&cHash=839e4d5a9856bc10202ccb7363eef835; 9.06.2017].

Prezentacja: Cyfryzacja Telewizji Naziemnej w Polsce – Elementy kampanii informacyjnej o Naziemnej Telewizji Cyfrowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji [http://krmc.mc.gov.pl/download/50/4356/CyfryzacjaTelewizjiNaziemnejwPolsce-pokazslajdow21022012bezopisu.ppt; 6.11.2017].

Radiopolska.pl (2008). Kraków: Testowy multipleks DVB-T. 10.02.2008, MediaFM.net [http://mediafm.net/art/8554/krakow-testowy-multipleks-dvb-t.html; 1.03.2017].

Słownik języka polskiego PWN [http://sjp.pwn.pl/slowniki/cyfryzacja.html; 3.06.2017].

Socha B., Eber-Schmid B. (2013). Defining New Media Isn’t Easy. What is New Media? [http://www.newmedia.org/what-is-new-media.html; 3.06.2017].

Szewczyk Ł. (2013). CP: 100 tys. abonentów TV Mobilnej. Wkrótce w całej Polsce? 13.03.2013, media2.pl [https://media2.pl/media/101158-CP-100-tys.-abonentow-TV-Mobilnej.-Wkrotce-w-calej-Polsce.html; 9.06.2017].

Szewczyk Ł., Ratusznia B. (2009). Ruszyła satelitarna platforma TVP. 15.09.2009, media2.pl [https://media2.pl/media/56152-Ruszyla-satelitarna-platforma-TVP.html; 4.06.2017].

TVP Sport od 7 czerwca w NTC – spełnienie obietnicy Zarządu TVP. 7.06.2018, Centrum Informacji TVP [http://centruminformacji.tvp.pl/37548680/tvp-sport-od-7-czerwca-w-ntc-spelnienie-obietnicy-zarzadu-tvp; 25.06.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.