Mikroblog jako gatunek w słowackich mediach społecznościowych

Natália Kolenčíková

Abstrakt

Microblog as a genre in Slovak social media

The aim of the article is to detect synchronic textual-typological characteristics of microblog  as a current attractive communication segment according to its frequency and authorship. Our analysis is based on linguistic, traditional-genologic and media-communication idea background, available scientific literature and research of situation, not only, but mostly in Slovak electronic communication area. The topic is analysed and interpreted through the prism of five criteria of genre norm – thematic, functional, compositional, formal and linguistic. The background material base is composed of 700 microblog communication units from the area of social network Facebook published by individual parliamentary political parties before 2016 election in Slovakia. We have also used corresponding Polish-language texts from the pre-election period (2015) using comparative-contrastive method. 

Streszczenie
Celem artykułu jest uchwycenie – na podstawie koncepcji ogólnolingwistycznych, tradycyjno-genologicznych i medialno-komunikacyjnych, dostępnej literatury fachowej i obserwacji głównie słowackiego, choć nie tylko, obszaru komunikacji elektronicznej – synchronicznych, tekstowo-typologicznych cech charakterystycznych mikroblogu jako obecnie często spotykanej i interesującej zarówno dla autorów, jak i odbiorców formy komunikacji. Problematyka jest analizowana i interpretowana przez pryzmat pięciu kryteriów normy gatunkowej – tematycznego, funkcjonalnego, kompozycyjnego, formalnego i językowego. Bazę materiałową tworzy 700 komunikatów mikroblogowych pochodzących z serwisu społecznościowego Facebook, opublikowanych przez partie polityczne przed wyborami z roku 2016 na Słowacji. W sposób komparatystyczno-kontrastywny wykorzystane zostały również korespondujące teksty polskojęzyczne z okresu  przedwyborczego (rok 2015).

Słowa kluczowe: Facebook, mikroblog, komunikacja polityczna, dyskurs przedwyborczy, status, gatunek, norma gatunkowa / Facebook, microblog, political communication, pre-election discourse, genre, genre norm
References

Biskup B. (2012). Prowadzenie kampanii permanentnej w Polsce. Uwagi na temat zjawiska i wykorzystywanych narzędzi. W: J. Garlicki (red.). Marketing polityczny i komunikowanie polityczne: nowe zjawiska, nowe wyzwania. Studia  Politologiczne (s. 132–148). Warszawa: Elipsa.

Bočák M., Garberová B., Gregová R., Mochňacká B., Oborník P., Rusnák J., Smoláková V. (2010). Texty elektronických médií: stručný výkladový slovník. Prešov.

Budzyńska-Daca A. (2015). Retoryka debaty. Polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995–2010. Warszawa.

Findra J. (2004). Štylistika slovenčiny. Martin.

Findra J. (2013). Štylistika súčasnej slovenčiny. Martin.

Foss S. (2009). Rhetorical criticism. Exploration and Practice. Long Grove.

Gajda S. (1993). Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W: J. Bartmiński (red.). Współczesny język polski (s. 245–258). Wrocław: Wiedza o Kulturze.

Janovec L. (2017). Metodologické problémy výzkumu dialogické komunikace na sociálních sítích. Web [http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/115843/1/JANOVEC%3DMETODOLOGICKÉ PROBLÉMY.pdf; 13.07.2017].

Kočan R. (2017). Facebook, Youtube, Instagram... Koľko Slovákov je na sociálnych sieťach? 25.01.2017. News and Media Holding: Trend. Web [https://blog.etrend.sk/rastislav-kocan/facebook-youtube-instagram.html; 21.06.2017].

Kolenčíková N. (2016). Žánrové premeny blogu a perspektívy jeho šírenia. W: (Socio)lingvistika: perspektívy, limity a mýty. Bratislava: Veda [v tlači].

Kolenčíková N. (2017a). Pozícia sociálnych sietí v procese predvolebnej kampane na Slovensku. W: B. Afeltowicz, E. Pajewska (red.). Dyskursy trzeciego tysiąclecia IV. Szczecin: Volumina [v tlači].

Kolenčíková N. (2017b). K pragmakomunikačných špecifikám predvolebného diskurzu v prostredí sociálnych sietí. Slovenská reč [v tlači].

Kraus J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha.

Kyška R. (2010). Všetci sme nahí na Facebooku. Banská Bystrica.

Levinson P. (2010). Nowe nowe media. Kraków.

Maślanka Ł. (2016). 26 mln Polaków korzysta z internetu, ponad połowa ma konto na Face booku. #prasówka, 17.03.2016, dobreprogramy. Web [https://www.dobreprogramy.pl/26-mln-Polakow-korzysta-z-internetu-ponad-polowa-ma-konto-na-Facebooku-prasowka,News,71472.html; 12.07.2017].

Mistrík J. (1975). Žánre vecnej literatúry. Bratislava.

Mistrík J. (1989). Štylistika. Bratislava.

Mistrík J. (2002). Lingvistický slovník. Bratislava.

Odaloš P. (2003). Charakteristiky a techniky slovenskej politickej komunikácie. W: S. Čmejrková, J. Hoffmannová (red.). Jazyk, média, politika (s. 217–243). Praha: Akademia.

Ostaszewska D. (2008). Genologia lingwistyczna jako subdyscyplina współczesnego językoznawstwa. W: D. Ostaszewska, R. Cudak (red.). Polska genologia lingwistyczna (s. 11–42). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Palczewski M. (2013). Tweet jako odmiana newsa czy nowy (ponowoczesny) gatunek dziennikarski? Nowe Media, nr 4, s. 31–49.

Patráš V. (2003). Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov. W: S. Čmejrková, J. Hoffmannová (red.). Jazyk, média, politika (s. 174–216). Praha: Akademia.

Patráš V. (2007). Žánrové prieniky v internetovom novinárstve a tzv. (we)blogoslovenčina. W: K. Fichnová (red.). (Ko)médiá (s. 119–131). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

Patráš V. (2012). Sociolingvistické výskumy bezprostrednej komunikácie a dynamika pojmu ústnosť. W: H. Kurek (red.). Języki slowiańskie w ujęciu socjolingwistycznym (s. 171–182). Kraków: Uniwersytet Jagielloński – Wydział Polonistyki.

Poprawa M. (2017). Twitter w Polsce – podsumowanie 2016 r. [INFOGRAFIKA], 30.01.2017, Sotrender. Web [https://www.sotrender.com/blog/pl/2017/01/twitter-w-polsce-podsumowanie-2016-r-infografika/; 12.07.2017].

Slančová D. (1996). Praktická štylistika. Prešov.

Tušer A. (1999). Ako sa robia noviny. Bratislava.

Vybíral Z. (2000). Psychologie lidské komunikace. Praha.

Witosz B. (2005). Genologia lingwistyczna. Zarys Problematyki. Katowice.

Źródła:

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (2016). Web [https://www.facebook.com/pages/Na%C5%A1e-Slovensko/259879027298; 25.03.2017].

Kukiz ’15 (2015). Web [https://www.facebook.com/KlubPoselskiKukiz15/?fref=ts; 13.07.2017].

Most-Híd (Híd-Most) (2016). Web [https://www.facebook.com/MostHid/?fref=ts; 21.06.2017].

Nowoczesna (2015). Web [https://www.facebook.com/Nowoczesna.ofi cjalnie/?fref=ts; 13.07.2017].

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (2016). Web [https://www.facebook.com/obycajni.ludia.a.nezavisle.osobnosti/; 21.06.2017].

Platforma Obywatelska (2015). Web [https://www.facebook.com/PlatformaObywatelska/?fref=ts; 13.07.2017].

Polskie Stronnictwo Ludowe (2015). Web [https://www.facebook.com/nowePSL/?fref=ts;13.07.2017].

Prawo i Sprawiedliwość (2015). Web [https://www.facebook.com/pisorgpl/?fref=ts;13.07.2017].

Sieť (2016). Web [https://www.facebook.com/siet.sk; 21.06.2017].

SLOBODA A SOLIDARITA (2016). Web [https://www.facebook.com/groups/34651833459/;21.06.2017].

Slovenská národná strana (2016). Web [https://www.facebook.com/stranasns; 21.06.2017].

Sme rodina (2016). Web [https://www.facebook.com/Sme-rodina-600235073447674;21.06.2017].

SMER – SD (2016). Web [https://www.facebook.com/smersd; 21.06.2017].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.