Telegraf w tytułach czasopism i nazwach agencji prasowych (1821–1991). Szkic w stulecie założenia Polskiej Agencji Telegraficznej

Renata Piasecka-Strzelec

Abstrakt

Telegraph in the titles of magazines and names of press agencies (1821–1991).

Sketch on the centenary of the establishment of the Polish Telegraph Agency The study presents the reception of the term telegraph in the titles of Polish periodicals and the names of press agencies in the period from 1821 to 1991. In Poland, the emergence of a breakthrough technical device called a telegraph was preceded by Telegraph. Messages from today’s mail – a magazine published in Krakow in 1821 by Konstanty Majeranowski. The most important and the last Polish institution referring in the name to the telegraph was the Polish Telegraphic Agency, established one hundred years ago, on November 5, 1918.

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono wykorzystanie nazwy telegraf w tytułach polskich czasopism oraz nazwach agencji prasowych w okresie od 1821 do 1991 roku. Na ziemiach polskich pojawienie się przełomowego urządzenia technicznego zwanego telegrafem poprzedził Telegraf. Wiadomości z poczty dzisiejszej – czasopismo wydawane w Krakowie w 1821 roku przez Konstantego Majeranowskiego. Najważniejszą i zarazem ostatnią polską instytucją nawiązującą w nazwie do telegrafu była Polska Agencja Telegraficzna założona sto lat temu, w dniu 5 listopada 1918 roku.

Słowa kluczowe: telegraf, historia mediów, tytuły czasopism, agencje telegrafi czne, Polska Agencja Telegrafi czna / telegraph, media history, magazine titles, telegraph agencies, Polish Telegraph Agency
References

Źródła:

Archiwum Akt Nowych, Polski Związek Wydawców Dzienników i Czasopism, sygn. 341–315.

Opracowania naukowe:

Adamowski J. (2006). Czwarty stan. Media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii. Warszawa.

Briggs A., Burke P. (2015). Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. Warszawa.

Cieślak T. (1976). Prasa polska na Śląsku, Pomorzu i Mazurach w latach 1832–1870. W: J. Łojek (red.). Prasa polska 1661–1864 (s. 260–271). Warszawa.

Dziechciaruk Z. (1975). Estetyka i literatura romantyczna w czasopiśmie Mikołaja Polewoja Moskowskij Tielegraf (1825–1834). Wrocław.

Estreicher K. (1878). Bibliografia polska XIX stulecia, t. IV (R–U). Kraków.

Fuks M. (1973). Prasa żydowska w Polsce w XIX i pierwszej połowy XX wieku (do końca drugiej wojny światowej). Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, t. 11/1, s. 27–55.

Fuks M. (1989). Prasa żydowska w Białymstoku (1918–1939). Studia Podlaskie, nr 2, s. 240–248.

Grabowski W. (2005). Polska Agencja Telegraficzna 1918–1991. Warszawa.

Habielski R. (2009). Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku. Warszawa.

Homola I. (1976). Prasa galicyjska w latach 1831–1866. W: J. Łojek (red.). Prasa polska 1661–1864. Warszawa (s. 199–246).

Łojek J. (1976). Prasa polska w latach 1661–1831. W: J. Łojek (red.). Prasa polska 1661–1864 (s. 11–109). Warszawa.

Łojek J., Myśliński J., Władyka W. (1998). Dzieje prasy polskiej. Warszawa.

Korczak B. (1968). Bibliografia prasy polskiej 1832–1864. Warszawa–Łódź.

Marek F.A. (1972). Najdawniejsze czasopisma polskie na Śląsku 1789–1854. Wrocław–Opole.

Paczkowski A. (1980). Prasa polska w latach 1918–1939. Warszawa.

Piasecka-Strzelec R. (2012). Polskie agencje prasowe w latach 1944–1972. Upowszechnianie i reglamentacja informacji, działalność propagandowa. Kielce.

Piasecka-Strzelec R. (2014). Metody i techniki upowszechniania informacji przez współczesne polskie agencje informacyjne. Studia Medioznawcze, nr 3(58), s. 55–68.

Piasecka-Strzelec R. (2015). Od Polskiej Agencji Telegraficznej do agencji elektronicznych. Ewolucja agencji prasowych w Polsce w latach 1918–1939. W: M. Kaczmarczyk, D. Rott i in. (red.). Społeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów (s. 47–64). Sosnowiec.

Romankówna M. (1939). Pszczółka Krakowska (1819–1822). Kraków.

Rudziński E. (1970). Informacyjne agencje prasowe w Polsce 1926–1939. Warszawa

Starzyński R. (1935). Agencje informacyjne. Dzieje, stan obecny i znaczenie prasowych agencji telegraficznych 1935–1935. Warszawa.

Wierzbiański B. (2001). Od Światpolu do Światpolu. W: B. Wierzbiański, W. Piątkowska-Stepaniak (red.). Dziennikarze polscy na emigracji. Wspomnienia z lat 1937–1989 (s. 181–188). Opole.

Wilecki A. (1936). Agencje prasowe. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.