Temporalny wymiar mediatyzacji, czyli co media robią z naszym czasem

Ewa Nowak-Teter

Abstrakt

Temporal dimension of mediatization or what media do to our time

The study is aiming at bridging the research gap concerning temporal dimension of mediatization. In particular, the subject of the research is the structure of the mediatized time, as well as its subjective value declared by media users. The mix-method approach applied in the study aimed to answer the research question: what media do to our time. The detailed analysis of the collected empirical data leads to the conclusion about certain features of young people mediatized activities: high level of intensity and futility of media consumption; permanent media connection accompanied by a sense of time loss, which is mitigated by a feeling of relaxation; the awareness of huge (unused) opportunities the media are able to offer; the awareness of media addiction necessary to be overcome; the ambivalent or negative evaluation of mediatized time and the anxiety or threat of being disconnected.

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest podjęcie próby wypełnienia luki badawczej w zakresie temporalnego wymiaru mediatyzacji. W szczególności przedmiotem badań jest struktura zmediatyzowanego czasu oraz jego wartość dla użytkowników. Ujęcie metodologiczne miało charakter mieszany (ilościowo-jakościowy), a przedmiotem głównego pytania badawczego była kwestia: co media robią z naszym czasem. Na podstawie analizy materiału empirycznego wyodrębniono następujące kluczowe cechy aktywności medialnej współczesnych osób młodych: intensywność i przypadkowość korzystania z mediów (większość wolnego czasu jest zmediatyzowana i jest on najczęściej nieplanowany), nieustanne medialne podłączenie, któremu towarzyszy poczucie straty czasu, łagodzone przez uczucie doświadczania relaksu; świadomość wielkich (niewykorzystanych) możliwości, które dają media, oraz świadomość konieczności walki z uzależnieniem od nich; ambiwalentna lub negatywna ocena wartości czasu zmediatyzowanego i niepokój związany z możliwością „odłączenia”.

Słowa kluczowe: mediatyzacja, czas zmediatyzowany, budżet czasu, uzależnienie od mediów / mediatization, mediatized time, time budget, media addiction
References

Altheide D. (2013). Media Logic, Social Control and Fear. Communication Theory, vol. 23(3), s. 223–238.

Ampuja M., Koivisto J., Väliverronnen E. (2014). Strong and Weak Forms of Mediatization Theory. A Critical Review. Nordicom Review, vol. 35, s. 111–123.

Children and Parents. OFCOM, 29.11.2017 [https://www.ofcom.org.uk/__data/.../pdf.../children-parents-media-use-attitudes-2017.pdf; 14.07.2018].

Deacon D., Stanyer S. (2014). Mediatization: Key Concept or Conceptual Bandwagon. Media, Culture and Society, vol. 36(7), s. 1032–1044.

Flew T. (2010). Media globalne. Kraków.

Fornäs J. (2016). The Mediatization of Third Time Tools. Culturalizing and Historicizing Temporality.

International Journal of Communication, vol. 10, s. 5213–5232.

Hepp A. (2013). The Communicative Figurations of Mediatized Worlds: Mediatization Research in Times of the ‘Mediation of Everything’. European Journal of Communication, vol. 28(6), s. 615–629.

Hjarvard S. (2008). The Mediatization of Society: A Theory of the Media as Agents of Social and Cultural Change. Nordicom Review, vol. 29(2), s. 105–134.

Hjarvard S. (2013). The Mediatization of Culture and Society. New York.

Informacja o podstawowych problemach Radiofonii i Telewizji w 2016 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, marzec 2017, Warszawa [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2017/informacja_26_03-iii-korekta.pdf; 14.07.2018].

Jung B. (2011). W kierunku nowej ekonomii czasu wolnego? W: R. Winiarski (red.). Rekreacja i czas wolny (s. 160–174). Warszawa.

Kaun A., Fornäs J., Ericson S. (2016). Media Times: Mediating Time: Temporalizing Media. International Journal of Communication, vol. 10, s. 5206–5212.

Keightley E. (2012). Introduction: Time, Media, Modernity. W: E. Keightley (red.). Time, Media and Modernity (s. 1–22). Basingstoke.

Kopecka-Piech K. (2015). Wymiary i skutki saturacji medialnej w przestrzeniach otwartych i zamkniętych na przykładzie analiz centrum handlowego Sky Tower i projektu P.I.W.O. Studia Medioznawcze, nr 4(63), s. 51–63.

Korzystanie z internetu (2017). Komunikat z Badań CBOS Nr 49/2017, kwiecień 2017, Warszawa [https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF; 14.07.2018].

Krotz F. (2007). The Meta-process of ‘Mediatization’ as a Conceptual Frame. Global Media and Communication, vol. 3(3), s. 256–259.

Krotz F., Hepp A. (2013). A Concretization of Mediatization: How Mediatization Works and Why ‘Mediatized Worlds’ Are a Helpful Concept for Empirical Mediatization Research. Empedocles. European Journal for the Philosophy of Communication, vol. 3(2), s. 119–13.

Lundby K. (2009). Introduction: ‘Mediatization’ as a Key. W: K. Lundby (red.). Mediatization: Concept, Changes, Consequences (s. 1–18). New York.

Nowak J. (2017). On the Concept of Figurations, Deep Mediatization, and the Adulthood of Media and Communication Studies. Mediatization Studies, vol. 1(1), s. 109–118.

Raport z badania: Nastolatki 3.0 (2017). NASK, Warszawa [https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf; 14.07.2018].

Ricoeur P. (1985). Time and Narrative, t. 2. Chicago.

Sayre S., King C. (2010), Entertainment and Society. Influences, Impacts, and Innovations. New York–London.

Schulz W. (2004). Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept. European Journal of Communication, vol. 19(1), s. 87–101.

Strömbäck J. (2008). Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics. Press/Politics, vol. 13(3), s. 228–246.

Telewizja zajmuje nam 30 minut dziennie więcej niż internet, kończą się duże wzrosty w internecie mobilnym (2017). Wirtualnemedia.pl, 31.05.2017 [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czas-ogladania-telewizji-korzystania-z-internetu-i-mediow-tradycyjnych-30-minut-wiecej-dziennie-przed-tv-niz-w-sieci-boom-w-internecie-mobilnym; 29.12.2017].

vom Orde H., Durner A. (2017). International Data on Youth and Media, International Central Institute for Youth and Educational Television (IZI) [www.br-online.de/.../International%20Data%20on%20Youth%20a; 14.07.2018].

Wajcman J. (2014). Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism. Chicago.

Zang X., Ha L. (2015). Time Budget, News Search Time Cost, and News Media Choice. Time & Society, vol. 24(2), s. 201–220.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.