Homogenizacja wartości w czasopismach dla dziewczynek

Iza Matusiak-Kempa,

Magdalena Osowicka-Kondratowicz

Abstrakt

Homogenization of values in magazines for girls

In the article titled “Homogenization of values in magazines for girls” the way of creating the world of values in selected magazines for girls is discussed. The cognitive and moral values were mainly analyzed. We argue that the explication of values is fuzzy and unified. The analysis of the texts contained in the journals shows that consumerism is the supreme value in them. Upbringing of consumers focused on gathering impressions related to possession and appearance is the main aim of popular magazines for girls.

Streszczenie

W artykule omawiany jest sposób kreowania świata wartości w wybranych czasopismach dla dziewczynek. Analizie zostały poddane głównie wartości poznawcze i moralne. Argumentujemy, że eksplikacja wartości ma charakter rozmyty i ujednolicony. Z analizy tekstów zawartych w czasopismach wynika, że nadrzędną wartością jest w nich konsumpcjonizm. Głównym celem popularnych pism dla dziewczynek jest wychowanie konsumentek nastawionych na gromadzenie wrażeń związanych z posiadaniem i wyglądem zewnętrznym.

Słowa kluczowe: wartości, czasopisma, konsumpcjonizm, perswazja, dziewczynki / value, magazines, consumerism, persuasion, girls
References

Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja. Tłum. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Bauman Z. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Chałas K. (2011). Osoba i wartości ją opisujące jako źródło rozszerzającego się horyzontu wychowania. W: W. Furmaniak (red.). Wartości w pedagogice. Teoria i praktyka (s. 40–52). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Danilewicz W. (2008). „Być” czy „mieć” w wyobrażeniach współczesnych dzieci. W: J. Izdebska (red.). Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka (s. 84–91). Białystok: Trans Humana.

Denek K. (2008). Problemy współczesnej pedagogiki. Neodidagmata, nr 29/30, s. 25–38.

Dobrołowicz J. (2016). Dziś czarodziejki, jutro... Konstruowanie kobiecości przez wybrane czasopisma dla dziewcząt. Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 751–762.

Dymara B. (2010). Poszukiwanie ładu serca i umysłu, czyli życie według wartości. W: B. Dymara, M. Łopatkowa, M. Zofia Pulinowa, A. Murzyn. Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu serca i umysłu (s. 19–37). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Kłoskowska A. (1997). Homogenizacja. W: Andrzej Mencwel (red.). Antropologia kultury (s. 499–511). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kurcz I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kurcz I. (1992). Język a psychologia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kwiatkowska A. (2008). Psychologiczne mechanizmy kształtowania się obrazu świata.

W: J. Izdebska (red.). Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka (s. 103–114). Białystok.

Laskowska E. (1992). Wartościowanie w języku potocznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

Macdonald D. (1997). Teoria kultury masowej. W: Andrzej Mencwel (red.). Antropologia kultury (s. 479–490). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Olbrycht K. (2012). Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Paedagogia Christiana, nr 1/29, s. 89–104.

Pankowska K. (2008). Rzeczywistość zapośredniczona – nowe problemy wzrastania dziecka w przestrzeni medialnej. W: J. Izdebska (red.). Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka (s. 26–35). Białystok: Trans Humana.

Pękala T. (1997). O „konstruującej się” tożsamości człowieka ponowoczesnego. W: T. Szkołut (red.). Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności (s. 115–225). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Puzynina J. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sosnowski T. (2008). Teoretyczne i metodologiczne podstawy analizy treści przekazów medialnych. W: J. Izdebska (red.). Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka (s. 45–53). Białystok: Trans Humana.

Szkołut T. (1997). Pamięć kultury a tożsamość człowieka ponowoczesnego – implikacje pedagogiczne. W: T. Szkołut (red.). Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności (s. 227–247). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Żebrowska D. (2009). Wartości edukacyjne współczesnych polskich czasopism dziecięcych. Studia Gdańskie, t. VI, s. 72–88.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.