Zeszyty Prasoznawcze,2018, Tom 61, Numer 4 (236)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2018
Słowa kluczowe: Hanna Krall, Zagłada, fotografia, ekfraza, reportaż literacki, fototekstualność , Holocaust, photography, ekphrasis, literary reportage, phototextuality, celebrity, media, privacy, political communication, mediatisation of politics, Ignacy S. Fiut, cultural identity of poets, silhouette of a scholar, extraordinary scholar , kulturalna tożsamość poetów, sylwetka uczonego, niezwykły uczony, prasoznawstwo, przemiany rynku prasowego, prasa społeczno-kulturalna, prasa literacko-artystyczna, pisma ekologiczne, prasa regionalna i lokalna, prasa darmowa , press studies, press market changes, socio-cultural press, literary and artistic press, ecological magazines, regional and local press, free press, Ignacy Stanisław Fiut, Zeszyty Prasoznawcze, recenzje, sprawozdania, medioznawstwo, analiza zawartości , media studies, scientific achievements, Media Issues Quarterly, text mining, fi lozofi a, poezja, krytyka literacka, bibliografi a , philosophy, poetry, literary criticism, bibliography, media wspólnotowe, media środowiskowe, trzeci sektor, Monitor Pluralizmu Mediów, pluralizm mediów , community media, civic media, the third sector, Media Pluralism Monitor, media pluralism, Norway, media system, journalism studies, wybory prezydenta w Rosji, kampania wyborcza, czarny PR, Putin, Pierwyj, Rossija 1 , presidential elections in Russia, election campaign, black PR, Channel One Russia, Russia 1, reportaż, dziennik podróży, forma literacka, synkretyzm gatunkowy, podróżopisarstwo romantyczne, grand tour , reportage, travel memoir, literary form, genre syncretism, Romantic travel writing, Grand Tour, communication during the WWII, social functions of the media, fugitive prints, polskie zdygitalizowane czasopisma literackie, polskie periodyki literackie w Internecie, typologia czasopism literackich , digitized Polish magazine of literature, Polish literary periodicals in the Internet, typology of literature press

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Portraying the European crisis in the national media. Representations of Brexit in the Polish press

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 696-714
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.040.10398

Rozprawy i artykuły

Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 715-729
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.041.10399

Rola fotografii w twórczości Hanny Krall

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 730-746
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.042.10400

Media za granicą

Rynek medialny i kształcenie dziennikarzy w Norwegii

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 747-757
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.043.10401

Rola debat telewizyjnych na kanałach Pierwyj oraz Rossija 1 w okresie wyborów prezydenckich w Rosji w 2018 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 758-777
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.044.10402

Z historii mediów

„Kartki z podróży” Józefa Ignacego Kraszewskiego a poetyka reportażu

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 778-792
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.045.10403

Das Bild von Litzmannstadt-Getto im Lichte der Anschlagzettel. Anschlagzettel als Kommunikationsmedium

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 793-806
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.046.10404

Ignacy S. Fiut jako medioznawca

The Scientist and the Poet. Life trajectories of Professor Ignacy S. Fiut

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 609-617
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.035.10393

Ignacy S. Fiut jako prasoznawca

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 618-631
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.036.10394

Ignacy Stanisław Fiut jako recenzent i kronikarz życia naukowego na łamach Zeszytów Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 632-659
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.037.10395

Media – filozofia – literatura. Analiza bibliometryczno-dokumentacyjna dorobku Ignacego S. Fiuta za lata 1980–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 660-695
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.038.10396

Recenzje i omówienia

Recenzje:  Prologmena do wszelkiej komunikacji ; Rozszyfrowywanie języka młodych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 839-854
Data publikacji online: 2018

Materiały

Polskie czasopisma literackie w Internecie – dostępność, sposoby upowszechniania i próba typologii

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 807-824
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.047.10405

Modele celebrytyzacji polityki w mediach w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 4 (236), s. 825-838
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.047.10405

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.