Pluralizm mediów a media wspólnotowe w Unii Europejskiej i Polsce

Beata Klimkiewicz,

Magdalena Wilk

Abstrakt

Kondycja mediów wspólnotowych, określanych także jako środowiskowe, obywatelskie, społeczne czy trzeciego sektora, stanowi istotny element pluralizmu mediów oraz demokratycznie funkcjonującej sfery publicznej. W niniejszym artykule zaprezentowano wybrane definicje, najważniejsze funkcje oraz analizę ogólnej kondycji tego sektora mediów, opierając się na polityce medialnej i stanie faktycznym. Przedstawiono m.in. wskaźniki Monitora Pluralizmu Mediów, narzędzia badawczego stosowanego w skali Unii Europejskiej. Pozwalają one np. ocenić regulacje prawne dotyczące mediów wspólnotowych, formy wsparcia przez państwa, a także istniejące struktury. Oprócz europejskiej perspektywy porównawczej, artykuł w szczególności uwzględnia sytuację mediów wspólnotowych w Polsce. 

Media Pluralism and Community Media in the European Union and Poland

The condition of community media, often described as civic, social or third-sector media stands for an important aspect of media pluralism and a democratically functioning public sphere. The authors present selected definitions, most important functions and the analysis of a general condition of this media sector by studying media policy and actual situation. The authors describe indicators of Media Pluralism Monitor applied across the European Union. The indicators e.g. enable to evaluate legal regulations concerning community media, mechanisms of support used by the states, as well as the existing structures of community media. In addition to the European comparative perspective, the article specifi cally focuses on the situation of community media in Poland.

Słowa kluczowe: media wspólnotowe, media środowiskowe, trzeci sektor, Monitor Pluralizmu Mediów, pluralizm mediów , community media, civic media, the third sector, Media Pluralism Monitor, media pluralism
References

Arendt, H. (2000). Kondycja ludzka. Warszawa: Aletheia.

CMPF (Centre for Media Pluralism and Media Freedom) (2017). Monitoring Media Pluralism in Europe: Application of the Media Pluralism Monitor 2016 in the European Union, Montenegro and Turkey [http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/; 8.11.2018].

Coyer K., Hintz A. (2010). Developing “The Third Sector”: Community Media. W: B. Klimkiewicz (red.). Media Freedom and Pluralism: Media Policy Challenges in the Enlarged Europe (s. 275–298). Budapest: CEU Press.

Dahlgren P. (1995). Television and the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London: Sage Publications.

European Parliament (2007). The State of Community Media in the European Union. IP/B/CULT/FWC/2006-169/Lot03/C01.

European Parliament (2008). Community Media in Europe. Resolution of 25.09.2008. (2008/2011(INI)). P6_TA (2008) 0456.

European Parliament (2008). Report on Community Media in Europe (2008/2011(INI)). A6-0263/2008.

Goban-Klas T. (1989). Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjednoczonych. W cieniu gigantów. Kraków: PAN.

Habermas J. (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, MA: The MIT Press.

Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: The MIT Press.

Klimkiewicz B. (2014). A Polyvalent Media Policy in the Enlarged European Union. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Klimkiewicz B. (2018). Analiza systemowa na przykładzie badań pluralizmu mediów. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.). Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie (s. 299–323). Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej.

KRRiT (2003). ZIELONA KSIĘGA: Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej – założenia nowej ustawy o mediach elektronicznych [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/zielona_ksiega.pdf; 7.11.2018].

KRRiT (2004). BIAŁA KSIĘGA: Polityka państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych w kontekście europejskiej polityki audiowizualnej – założenia nowej ustawy o mediach elektronicznych [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/biala_ksiega.pdf; 7.11.2018.].

KRRiT (2005). Strategia państwa polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005–2020, wersja przyjęta przez międzyresortowy Zespół ds. Strategii Rozwoju Radiofonii i Telewizji, przekazana do konsultacji społecznych, a następnie na wniosek Ministra Kultury przyjęta do wiadomości przez Radę Ministrów w październiku 2005 r. [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_050826.pdf; 8.11.2018].

KRRiT (2011). Strategia regulacyjna na lata 2011–2013 [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_110420.pdf; 8.11.2018].

KRRiT (2014). Podsumowanie konsultacji publicznych w sprawie modernizacji prawa medialnego [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konsultacje/podsumowanie-konsultacji-ws.-modernizacji-prawa-medialnego.pdf;8.11.2018].

KRRiT (2014). Strategia regulacyjna na lata 2014–2016 [http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/strategia_final.pdf; 8.11.2018].

KRRiT (2018). Wykaz nadawców społecznych [http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-nadawcow-spolecznych/; 7.11.2018].

Lewis P.M., Jones S. (2006). From the Margins to the Cutting Edge: Community Media and Empowerment. Creskill: Hampton Press.

Ociepka, B. (2003). Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji. Dz.U. z 2017 r. poz. 1414 z późn. zm. [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19930070034; 8.11.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.