Ignacy Stanisław Fiut jako recenzent i kronikarz życia naukowego na łamach Zeszytów Prasoznawczych

Paweł Płaneta

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki analizy zawartości recenzji, sprawozdań i omówień opublikowanych przez Ignacego Stanisława Fiuta na łamach Zeszytów Prasoznawczych w latach 1980–2013. Początkowym etapem badań była analiza ilościowa korpusu tekstowego. Na tym etapie jednostkę pomiaru stanowił wyraz, a intensywność danych cech tekstu określono za pomocą liczby i zasięgów procentowych występowania poszczególnych wyrazów. Wyniki pomiarów statystycznych ujęto w listy frekwencyjne, które posłużyły badaniom dystrybucji (konkordancji) określonych wyrazów wraz z ich kontekstami. Następnie sprawdzono wybrane kolokacje najistotniejszych wyrazów, co posłużyło rekonstrukcji wzorów współwystępowania określonych wyrazów, a tym samym było podstawą rekonstrukcji wzajemnych związków i wzorów współwystępowania określeń odnoszących się do osób, koncepcji, tematów, problemów obecnych w omawianych recenzjach i sprawozdaniach. W ostatniej fazie badań wykonano komputerową analizę zawartości z wykorzystaniem procedur text mining oraz metodę analizy czynnikowej, co posłużyło wyodrębnieniu głównych wątków dyskursu naukowego w badanych publikacjach recenzyjnych.

 Ignacy Stanisław Fiut’s media studies reviews and chronicles in Media Issues Quarterly

The aim of the article is to present the results of the survey on the structure of the media studies publications by Ignacy Stanisław Fiut. An analysis performed in this research was 1) the lexical analysis of I. S. Fiut’ the titles of the papers published in 1980–2018 and the content of his reviews and reports (published in the Zeszyty Prasoznawcze – Media Issues Quarterly). The results of statistical evaluations were the words frequency lists, the analysis of certain words concordances and collocations. The effect of such procedure was the reconstruction of important words co-occurrences common patterns. In this phase of the survey the units of analysis were words, so the intensity of the analyzed text attributes were measured by the number and percentage range of certain words. The next phase of the survey was the text mining analysis. Finally, as a result of text mining procedures, the structure of the scientific discourse of I.S. Fiut was reduced to the strongest factors determining which different (detailed) categories have the tendency to co-occur and that is why they create easily distinguishable configuration. 

Słowa kluczowe: Ignacy Stanisław Fiut, Zeszyty Prasoznawcze, recenzje, sprawozdania, medioznawstwo, analiza zawartości , media studies, scientific achievements, Media Issues Quarterly, text mining
References

Hearst M.A. (1999). Untangling Text Data Mining, Proceedings of ACL’99: the 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. University of Maryland, June 20–26, 1999 [http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/papers/acl99/acl99-tdm.html; dostęp: 2019-03-05].

Kajtoch W. (2018). Badanie aksjologicznego wymiaru języka prasy. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.). Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie (s. 17–44). Kraków.

Lula P. (2005). Text mining jako narzędzie pozyskiwania informacji z dokumentów tekstowych, s. 67–84 [http://www.stasoft.pl/czytelnia; dostęp: 2019-02-02].

Płaneta P. (2016). Ewolucja zawartości Zeszytów Prasoznawczych w świetle wyników badań ilościowych. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy (s. 31–96). Kraków.

Płaneta P. (2017a). Mass Media Research and American Schools of Thought in Zeszyty Prasoznawcze (Media Issues quarterly), Zeszyty Prasoznawcze, t. 60, nr 1(229), s. 70–89.

Płaneta P. (2017b). Struktura wiadomości zagranicznych w nagłówkach New York Timesa w latach 1989–2014. Rocznik Prasoznawczy, t. 11, s. 131–155.

Płaneta P. (2018). Komputerowa analiza tekstu w dyskursach medialnych. W: A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess (red.). Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie (s. 67–90). Kraków.

Scott M. (2015). Wordsmith Tools Manual, https://lexically.net/downloads/version6/wordsmith6.pdf.

Wybrane recenzje i sprawozdania

Fiut I.S. (1992a). Idea wolnej prasy (rec.: J. Keane, Media a demokracja, tłum. E. Petrajtis-O’Neill, Londyn 1992). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 144–146.

Fiut I.S. (1992b). Prawo do informacji – prawo do prawdy (spr.: Posiedzenie Krakowskiego Koła Condorceta, 22 X 1992 r.). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 159–162.

Fiut I.S. (1992c). (Rec.: B. Pfetsch, Politische Folgen der Dualisierung des Rundfunksystems in der Bundesrepublik Deutschland: Konzepte und Analysen zum Fernsehangebot und zum Publikumsverhalten, 1. Aufl . Baden-Baden: Nomos, 1991). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 189–191.

Fiut I.S. (1992d). (Rec.: Rundfunk und Fernsehen. Forum der Medienwissenschaft und Medienpraxis, 1992, nr 1). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 192–193.

Fiut I.S. (1993). (Rec.: Rundfunk und Fernsehen 1992, nr 2/4). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 175–177.

Fiut I.S. (1994a). Czasopisma i pokolenia (rec.: A. Buck, Czasopisma literackie młodych 1944–1971, Zielona Góra 1992). Zeszyty Prasoznawcze nr 1/2, s. 197–199.

Fiut I.S. (1994b). Kolejny tom „transformacji” (rec.: Materiały Pomocnicze do Najnowszej Historii Dziennikarstwa. T. 24: Dylematy transformacji prasy polskiej (1989–1993), red. A. Słomkowsa, Warszawa 1994). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 199–200.

Fiut I.S. (1995a). Dylematy filozofii języka (rec.: Filozofia języka, oprac. B. Stanosz, Warszawa 1993). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 201–203.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (1995b). Intencyjne podłoże języka (rec.: K. Pisarkowa, Język według Junga. O czytaniu intencji, Kraków 1994) Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 170–171.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (1996a). Problemy etyczne zawodu dziennikarza (spr. z konferencji, Poznań 10–11 maja 1996 r.). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 194–195.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (1996b). Przemiany mediów a dziennikarstwo (rec.: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 185–187.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (1997a). Etos w mediach (rec.: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Olsztyn 1996). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 177–178.

Fiut I.S. (1997b). Krajowe czasopisma kulturalne (rec.: O.K. Szatkowska, P. Bravo, F. Modrzejewski, Czasopisma kulturalne w Polsce 1996/1997. Katalog, Warszawa 1996). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 172–173.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (1997c). Media w Unii Europejskiej (rec.: R. Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej. Cz. 1, Kraków, 1997), Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 213.

Fiut I.S. (1997d). Testowanie „trzeciej fali” (rec.: A. Toffl er, H. Toffler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Poznań 1996). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 173–175.

Fiut I.S. (1998a). Etyka a życie publiczne (rec.: Etyka a życie publiczne, red. J. Pawlica, Kraków 1997). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 197–198.

Fiut I.S. (1998b). Jak to jest z etycznością polityki (rec.: G. Skąpska, Etyka w polityce, Kraków 1997). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 198–199.

Fiut I.S. (1999). Książka – 10 lat po transformacji (rec.: Ł. Gołębiewski, Rynek książki w Polsce. Edycja 1999, Warszawa 1999). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 180–182.

Fiut I.S. (2000a). (Rec.: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 172–173. 

Fiut I.S. (2000b). (Rec.: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 172–173.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (2001a). Oblicza globalizacji (rec.: H.-P. Martin, H. Schumann, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław 1999). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 145–147.

Fiut I.S. (2001b). Poradniki public relations (rec.: J. Krawulski, Public relations (wybrane zagadnienia), Poznań 2000). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 179–180.

Fiut I.S. (2001c). Psychologiczny obraz internautów (rec.: P.M. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 188–190.

Fiut I.S. (2001d). Społeczeństwo turystów i włóczęgów (rec.: Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 155–157.

Fiut I.S. (2001e). Śmierć robotnikom (rec.: J. Rifkin, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 186–187.

Fiut I.S. (2001f). Wokół postmodernizmu (rec.: B. Dobroczyński, New Age, Kraków 1997). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 152–153.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (2002). Sztuka ponowoczesna i komunikowanie (rec.: R.W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne, cyberkultura, sztuka multimediów, Kraków 2001). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 191–193.

Fiut I.S. (2003a). Dokąd zmierza ewolucja mowy (rec.: J. Aitchison, Ziarna mowy. Początki i rozwój języka, Warszawa 2002). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 171–173.

Fiut I.S. (2003b). Komunikacja a memy (rec.: S. Blackmore, Maszyna memowa, Poznań 2002). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 187–189.

Fiut I.S. (2003c). Polityka kulturalna w prasie PRL (rec.: T. Mielczarek, Od Nowej Kultury do Polityki. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 156–157.

Fiut I.S. (2003d). Problemy polityczne i medialne integracji Polski z UE (spr. z konferencji: Polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna w procesie integracji europejskiej, Warszawa 22 listopada 2003). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 213–215.

Fiut I.S. [Igor Mostowicz] (2003e). Słowa i ich sztandary (rec.: W. Pisarek, Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność, Kraków 2002). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 161–163.

Fiut I.S. (2004a). Media a UE (rec.: Media a integracja europejska, red. T. Sasińska-Klas, A. Hess, Kraków 2004). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 139–140.

Fiut I.S. (2004b). Unia Europejska w elektronicznych środkach przekazu (spr. z konferencji: Elektroniczne środki przekazu w Polsce wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, 5–6 czerwca 2003 w Warszawie). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 219–220.

Fiut I.S. (2007). Optymistycznie i pesymistycznie o nowych mediach (rec.: A. Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 181–185.

Fiut I.S. (2008a). Lubelski region prasowy (rec.: L. Pokrzycka, Prasa w Lublinie (1989–2003). Realia wolnego rynku, Lublin 2006). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/2, s. 193–194.

Fiut I.S. (2008b). Meandry komunikowania politycznego w Polsce po 1989 roku (rec.: I. Hofman, Polityka, media, społeczeństwo. Studia i szkice, Toruń 2007). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 177–179.

Fiut I.S. (2009). Obraz użytkownika Internetu w Polsce (rec.: Diagnoza Internetu 2009, red. K. Krejtz, Warszawa 2009). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 196–197. 

Fiut I.S. (2010). Pokolenie sieci nadchodzi (rec.: D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa 2010). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 201–203.

Fiut I.S. (2011). Komunikowanie w perspektywie nowych mediów (rec.: J. van Dijk, Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Warszawa 2010). Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/4, s. 217–219.

Fiut I.S. (2013). Między wolnością i odpowiedzialnością: poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 40–50.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.