Ignacy S. Fiut jako prasoznawca

Ryszard Filas

Abstrakt

W artykule dokonano krytycznego przeglądu prac naukowych Ignacego S. Fiuta dotyczących stanu i przemian rynku prasowego w blisko ćwierćwieczu 1994–2017. Wiele z tych prac – artykułów, referatów czy raportów badawczych powstało w okresie zatrudnienia autora w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ (1993–1998), gdy śledził sytuację w segmencie prasy społeczno-kulturalnej i literacko-artystycznej oraz ekologicznej. Od początku XXI wieku wiele uwagi poświęcał dokumentowaniu kolejnych wzlotów i upadków prasy darmowej, a sporadycznie – prasy lokalnej i innej (np. periodyki filozoficzne). Ciągłość zainteresowań, powracanie do ulubionych wątków to cechy twórczości prasoznawczej Ignacego S. Fiuta, choć gene ralnie jego twórczość naukowa (a także recenzencka) jest bardzo obszerna i wielowątkowa, obejmując kilkaset pozycji w zestawie bibliograficznym. 

Ignacy S. Fiut as a Press studies researcher

This article is a critical review of Ignacy Fiut’s research work on the state and changes of the press market in the nearly quarter-century from 1994 to 2017. Many of these works – articles, papers or research reports were created during the period of the author’s employment in the Press Research Centre of the Jagiellonian University (1992–1998), when he monitored the situation in the socio-cultural, literary-artistic and environmental press. From the beginning of the 21st century, much attention was paid to documenting the successive ups and downs of the free press, and sporadically – local and other press (e.g. philosophical periodicals). The continuity of interest and a return to his favorite themes, are the features of the press studies of Ignacy S. Fiut, although in general his  scientific (and also reviewer) work is very extensive and multithreaded, covering several hundred items in a bibliographic set. 

Słowa kluczowe: prasoznawstwo, przemiany rynku prasowego, prasa społeczno-kulturalna, prasa literacko-artystyczna, pisma ekologiczne, prasa regionalna i lokalna, prasa darmowa , press studies, press market changes, socio-cultural press, literary and artistic press, ecological magazines, regional and local press, free press
References

Fiut I.S. (1994). Zielone Brygady: szkic monografi czny. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 121–130.

Fiut I.S. (1995). Piśmiennictwo ekologiczne w Polsce ’94. Zdanie, nr 1, s. 32–33.

Fiut I.S., Dziki S. (1995). Dużo tytułów, mniej treści. Raport o polskim czasopiśmiennictwie kulturalnym. Wiadomości Kulturalne, nr 4, s. 9–10.

Fiut I.S. (1997). Pisma literacko-artystyczne w latach 1989–96. Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, Raporty OBP UJ 579.

Fiut I.S. (1997). Pisma literacko–artystyczne w latach 1989–1996 (struktura, sytuacja, dynamika rozwoju i zawartość). Dykcja, nr 6, s. 54–63.

Fiut I.S. (1997). Pisma społeczno-kulturalne (PS-K) i literacko-artystyczne (PL-A) po roku 1989. W: T. Kostyrko (red.). Kultura polska 1989–1997: raport (s. 87–95). Warszawa.

Fiut, I.S. (2000). Pisma społeczno-kulturalne w latach 1989–2000. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 64–81.

Fiut I.S. (2001). Przyszłość prasy bezpłatnej w Polsce na przykładzie małopolskim. W: J. Adamowski, M. Jabłonowski (red.). Polskie media u progu XXI wieku (s. 147–156). Warszawa.

Fiut I.S. (2002). Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1999–2001. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 69–83.

Fiut I.S., Habryń M. (2002). Kapitał zagraniczny w polskiej prasie bezpłatnej. Studia Medioznawcze, nr 5, s. 91–105.

Fiut I.S. (2003a). Media w procesie kształtowania świadomości ekologicznej. Komisja Ochrony Środowiska Senatu RP.

Fiut I.S. (2003b). Polskie czasopisma filozoficzne w XX wieku: zarys problematyki. W: W. Słomski (red.). Filozofia polska w okresie transformacji ustrojowej (s. 33–43). Siedlce.

Fiut I.S. (2004/2005). Profil pisma Forum Myśli Wolnej. Krakowski Magazyn Racjonalistów. Forum Myśli Wolnej, nr 20/21, s. 76–78.

Fiut I.S., Pałosz J. (2006). Strategie wydawnicze Gazety Krakowskiej w latach 1990–2006. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 43–58.

Fiut I.S. (2007). Prasa bezpłatna i lokalna w Małopolsce: (nowe zjawiska). W: J. Jarowiecki, A. Paszko, W.M. Kolasa (red.). Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku (s. 165–174). Kraków.

Fiut I.S. (2008). Obraz przemocy w prasie bezpłatnej. W: J. Adamowski (red.). Media masowe wobec przemocy i terroryzmu (s. 63–75). Warszawa: Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Fiut I.S. (2009). Prasa bezpłatna w Polsce w latach 1989–2009. Nowe zjawiska rynkowe i czytelnicze. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 7–24.

Fiut I.S. (2010). XX lat prasy bezpłatnej w Polsce. W: K. Wolny-Zmorzyński [i in.] (red). Prawo, etyka czy rynek?: zmiany w polskich mediach po 1989 roku (s. 184–194). Toruń.

Fiut I.S. (2012). Formy kultury w prasie sądeckiej. W: B. Faron (red.). Prasa sądecka od zarania do dziś 1891–2011 (s. 292–310). Kraków.

Fiut I.S. (2014). Migracja prasy bezpłatnej do Internetu i jej strategie wydawnicze. Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 6, s. 65–79.

Fiut I.S. (2015a). Obraz świata w polskiej prasie bezpłatnej. W: I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.). Współczesne media: medialny obraz świata. T. 2: Studium przypadku (s. 73–87). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fiut I.S. (2015b). Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media i etyka. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, tom XX. Kraków: Wyd. Aureus.

Fiut I.S. (2016). 25 LAT miesięcznika Znad Popradu (skrót artykułu). Znad Popradu, nr 4 (V), s. 9.

Kolasa W.M., Gałuszka E. (2018). Media – filozofia – literatura (selekcyjna bibliografia publikacji Ignacego Stanisława Fiuta za lata 1980–2018), Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 660–695.