The Scientist and the Poet. Life trajectories of Professor Ignacy S. Fiut

Magdalena Szpunar

Abstrakt

The text presents the fi gure of an extraordinary scholar, Ignacy S. Fiut. It shows him not only as a great scientist, but also a sensitive and good man, whose multifaceted personality is reflected in scientific works as well as poetry.

Naukowiec i poeta. Życiowe trajektorie Ignacego S. Fiuta

W artykule przedstawiono postać niezwykłego uczonego, Ignacego S. Fiuta. Pokazano go nie tylko jako świetnego naukowca, ale również wrażliwego i dobrego człowieka. Odzwierciedleniem jego niezwykłej osobowości jest zarówno jego praca naukowa, jak i twórczość artystyczna. 

Słowa kluczowe: Ignacy S. Fiut, cultural identity of poets, silhouette of a scholar, extraordinary scholar , kulturalna tożsamość poetów, sylwetka uczonego, niezwykły uczony
References

Bajka Z. (2013). Ludzie ośrodka. In: R. Wietoszko (ed.). Przodownicy prasy (pp. 113–122). Cracow: Jagiellonian University Press.

Fiut I.S. (2006). Od spirali milczenia do spirali ujadania i jazgotu. In: idem. Media @ Internet.

Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat 2000–2006 (pp. 160–174). Cracow: Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie.

Fiut I.S. (2014). Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy. Cracow: The AGH University of Science and Technology Press.

Pisarek W. (2002). Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Cracow: Universitas.

Szpunar M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warsaw: IFiS PAN.

A detailed discussion of Prof. Ignacy S. Fiut’s work can be found in the text by W.M. Kolasa and E. Gałuszka, Media – fi lozofi a – literatura, p. 660.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.