Rola fotografii w twórczości Hanny Krall

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

Celem nakreślonych w niniejszym szkicu badań jest omówienie nawiązań do języka, estetyki i poetyki fotografii dostrzegalnych w twórczości Hanny Krall. Analizy tekstów zawartych w tomie „Fantom bólu” (2017) prowadzą do wniosku, iż fotografia funkcjonuje w nich jako dziennikarskie źródło informacji, środek artystycznego wyrazu, konkretny przedmiot oraz narzędzie uruchamiające pracę pamięci. Dziennikarka chętnie sięga po fotografię zwłaszcza w sytuacji zetknięcia z niewyrażalnym, chcąc przybliżyć współczesnemu czytelnikowi temat Zagłady.

The Role of Photography in Hanna Krall’s Works

The aim of the research outlined in this article is to discuss Hanna Krall’s works in the context of language, aesthetics and poetics of photography. The analyzes are based on the texts published in the volume „Phantom of Pain” (2017). They lead to the conclusion that photography is used in these texts as a journalistic source of information, a medium of artistic expression, a specific object, and a tool that triggers the work of memory. The journalist uses the photography to present the inexpressible, particularly when she wants to familiarize the reader with the idea of the Holocaust.

Słowa kluczowe: Hanna Krall, Zagłada, fotografia, ekfraza, reportaż literacki, fototekstualność , Holocaust, photography, ekphrasis, literary reportage, phototextuality
References

Antczak J. (2007). Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Kraków.

Barthes R. (2008). Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel. Warszawa.

Baudrillard J. (2005). Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak. Warszawa.

Czapliński P. (1999). Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec „mimesis”. W: S. Wysłouch, B. Kaniewska (red.). Literatura i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofiii sztuce (s. 229–232). Poznań.

Didi-Huberman G. (2012). Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho-Chi. Kraków.

Dobiegała A. (2013). Rzeczy jako język dyskursu memorialnego w holokaustowych reportażach Hanny Krall. Teksty Drugie, nr 1–2, s. 224–237.

Gogler P. (2004). Kłopoty z ekfrazą. Przestrzenie Teorii, nr 3/4, s. 137–152.

Hirsch M. (1997). Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory. Cambridge. 

Hughes A., Noble A. (red.) (2003). Phototextualities. Intersections of Photography and Narrative. Albuquerque.

Jeziorska-Haładyj J. (2010). Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie Hanny Krall. Pamiętnik Literacki, z. 4, s. 37–60.

Kapuściński R. (2003). Lapidaria. Warszawa.

Kapuściński R. (2008). Lapidaria I–III. Warszawa.

Koszowy M. (2013). Zdjęcie jako fi gura powtórzenia i nieobecności w „Zagładzie” Piotra Szewca. Teksty Drugie, nr 4, s. 207–223.

Koszowy M. (2014). Słowo w kadrze. Literatura i fotografia. Fotografia i literatura. Rocznik Komparatystyczny, nr 5, s. 249–263.

Krall H. (2017). Fantom bólu. Reportaże wszystkie. Kraków.

Le Goff J. (2007). Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk. Warszawa.

Lisak-Gębala D. (2013). Specyfi ka poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku. Pamiętnik Literacki, nr 1, s. 83–109.

Łaguna-Raszkiewicz K. (2016). Fotografia jako źródło postpamięci. Pedagogika Społeczna, nr 1, s. 155–164.

Łebkowska A. (2009). Empatia. O literackich narracjach XX i XXI wieku. Kraków.

Mandziej I. (1998): Między reportażem a mikropowieścią. O „Sublokatorce” Hanny Krall. Pamiętnik Literacki, nr 3, s. 85–97.

Mazur A. (2004). Negatywne Świadectwo. Fotograficzna konkretyzacja pamięci Holokaustu. Teksty Drugie, nr 5, s. 207–213.

Michałowska M. (2012). Foto-teksty. Związki fotografii z narracją. Poznań.

Norwid C.K (1983). Pisma wybrane, t. 4. Proza. Wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, Warszawa.

Soulages F. (2007). Estetyka fotografii. Strata i zysk, przeł. B. Mytych-Foraj, E. Forajter. Kraków.

Szczęsna E. (2004): Wprowadzenie do poetyki intersemiotycznej. W: S. Balbus, A. Hejmej,

J. Niedźwiedź (red.), Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie), Kraków, s. 29–39.

Tatar A. (2014). Paraboliczne opowieści o ukrywaniu się w szafi e. „Ta z Hamburga” Hanny Krall i „Daleko od okna” Jana Jakuba Kolskiego. Rocznik Komparatystyczny, nr 5, s. 281–312.

Tatar A. (2016). Wobec ocalałych i ich opowieści. Elementy warsztatu reporterskiego Hanny Krall. Pamiętnik Literacki, nr 3, s. 93–117.

Tochman W. (2013). Eli, Eli. Wołowiec.

Witosz B. (2009). Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. Teksty Drugie, nr 1–2, s. 105–126.

Wolny-Zmorzyński K. (2015). Mistrzowie fotografii dziennikarskiej. Ocena i wartościowanie. Warszawa.

Zalewski C. (2009). Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii. Pamiętnik Literacki, nr 1, s. 175–194.

Żyrek-Horodyska E. (2016). „Widok piętna już nie szokuje”. Krytyka medialnego voyeuryzmu w „Eli, Eli” Wojciecha Tochmana. Tekstualia, nr 4, s. 67–78.

Źródła internetowe:

Krall H. (2008). Nie znoszę gadulstwa [https://www.gala.pl/artykul/hanna-krall-nie-znosze-gadulstwa; 18.09.2018].

Szymańska I. (2014). Wystawa zdjęć Filipa Springera w Kordegardzie. „Fotograf, który zaczął pisać” [http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34861,16285462,Wystawa_zdjec_Filipa_Springera_w_Kordegardzie___Fotograf_.html; 18.09.2018].

Wybieralski M. (2014). Przestrzeń dla dobrych ludzi. Rozmowa z Filipem Springerem, finalistą Nagrody im. Kapuścińskiego [http://wyborcza.pl/1,75410,15919225,Przestrzen_dla_dobrych_ludzi__Rozmowa_z_Filipem_Springerem_.html; 18.09.2018].

https://www.wydawnictwoliterackie.pl/autorzy/1134/Hanna-Krall; 17.09.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.