Zeszyty Prasoznawcze,2019, Tom 62, Numer 2 (238)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: Walery Pisarek, spuścizny osobiste, archiwalia, dokumenty rękopiśmienne, dokumenty elektroniczne , personal legacies, archives, manuscripts, electronic documents, kwartalnik Zeszyty Prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, badania nad mediami, komunikowanie społeczne, językoznawstwo, język prasy , Zeszyty Prasoznawcze (Media Research Issues), Press Research Centre in Krakow, media research, social communication, linguistics, language in the media , kieszonkowe słowniki ortograficzne, „Who’s who in mass communication”, „Encyklopedia wiedzy o prasie”, „Słownik terminologii medialnej” , pocket spelling dictionary, who’s who in mass communication, mass media encyclopaedia, glossary of media terms, Walery Pisrek, Śląsk, język, dialekt, the Silesian region, language, dialect, słowa i wyrażenia sztandarowe, słowa klucze, Ośrodek Badań Prasoznawczych , banner words and phrases, key words, Press Research Centre, media, medioznawstwo, mediolingwistyka, media studies, medialinguistics, prawo prasowe, ochrona języka polskiego, ustawa o języku polskim, prawo mediów , press law, Polish language protection, Polish Language Act, mass media law, analiza zawartości, media masowe, metodologia, metoda badawcza , press content analysis, mass media, methodology, research method, nauka o komunikowaniu, dziennikarstwo, badania , communication studies, journalism, research, osiągnięcia naukowe, prasoznawstwo, dydaktyka , scientific achievements, press studies, didactics, Irena Tetelowska, badania prasoznawcze 1970–1990 w Polsce, Ośrodka Badań Prasoznawczych, nauki o mediach , press studies 1970–1990 in Poland, dokumentacja, bibliometria , documentation, bibliometrics, prasoznawstwo i medioznawstwo polskie XX wieku, językoznawstwo polskie XX wieku, Zeszyty Prasoznawcze, press studies and media studies in Poland, Polish linguistics in the 20th century, Media Research Issues

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pożegnanie

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Od prasy do mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XIII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Professor Walery Pisarek — an Architect of Polish Media Studies

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 15-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.010.10535

Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 33-86
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.011.10536

"Choć burza huczy wokół nas…"

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 87-96
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.012.10537

Prasoznawstwo Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 97-106
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.013.10538

Walerego Pisarka „Wstęp do nauki o komunikowaniu” , czyli nowoczesny podręcznik akademicki

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 105-115
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.014.10539

Recepcja podręcznika „Analiza zawartości prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda badawcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 117-127
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.015.10540

Wkład profesora Walerego Pisarka w kształtowanie polskiego systemu prawa medialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 129-134
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.016.10541

Prasa – jego chleb powszedni. Walery Pisarek jako badacz języka prasy i kontynuacja jego dzieła

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 135-149
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.017.10542

Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 153-172
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.018.10543

Walery Pisarek o Śląsku i mowie Ślązaków

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 171-178
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.019.10544

O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 179-187
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.020.10545

Walery Pisarek jako autor prac w Zeszytach Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 189-207
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.021.10546

Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 209-215
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.022.10547

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Tatusiowa córeczka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 217–222
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.023.10548

Ośrodek i Walery Pisarek w mojej pamięci

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 223–228
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.024.10549

Pierwsze pięć lat szefowania Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 229–236
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.025.10550

Wykładowca, promotor, wychowawca. Garść wspomnień o Profesorze Walerym Pisarku 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 239-246
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.026.10551

Wkład Walerego Pisarka w rozwój Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 245–256
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.027.10552

O związkach profesora Walerego Pisarka ze Studium Dziennikarskim UP

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 257–261
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.028.10553

Walery Pisarek: Mistrz i Promotor

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 263–269
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.029.10554

Wspomnienie o Walerym Pisarku

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 271–275
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.030.10555

Profesor Walery Pisarek

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 277–279
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.031.10556

Okruchy moich wspomnień o Profesorze

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 281–282
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.032.10557

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.