"Choć burza huczy wokół nas…"

Tomasz Goban-Klas

Abstrakt

Życie i dzieło Walerego Pisarka przebiegło w wielce burzliwych dziejach Polski i świata. Na własnej skórze – dosłownie i w przenośni – doświadczył ich w pewnych okresach, był ich bacznym naukowym obserwatorem i analitykiem, a co jest szczególnie istotne, także kierownikiem – kapitanem i sternikiem zarazem – małego, ale znaczącego stateczka naukowego – Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, w dwóch dekadach jego burzliwego i dynamicznego rozwoju, w latach 1969–1990. Po przejęciu sterów OBP, po tragicznej śmierci dyrektor Ireny Tetelowskiej, Walery Pisarek prowadził Ośrodek ze zwiększoną dynamiką w wytyczonym przez Tetelowską kierunku, który przypomniał w zbiorze „Szkice prasoznawcze” (Tetelowska 1972), twórczo rozwijając jej podejście w studiach własnych i współpracowników. Umocnił także i rozwinął pozycję Ośrodka na forum międzynarodowym w ramach AIERI i UNESCO.

“Though the Storm Is Roaring Around Us”

Professor Walery Pisarek lived in turbulent times and experienced almost everything significant to the turbulent history of Poland and the world, the fate of which became his own as well. He was an acute observer of the changes he analysed and described in his research papers. At the same time he was a captain and a skipper of a small but significant scientific ship, called the Press Research Centre (OBP) in Cracow, in the turbulent decades of its dynamic development from 1969 to 1990. After the tragic death of Irena Tetelowska, Walery Pisarek became the director of the Centre and led his research teams, within the framework of AIERI and UNESCO, strengthening the Centre’s international position and recognition

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, Irena Tetelowska, badania prasoznawcze 1970–1990 w Polsce, Ośrodka Badań Prasoznawczych, nauki o mediach , press studies 1970–1990 in Poland, Press Research Centre in Krakow, media research
References

Dobrowolski K. (1966). Metoda integralna. W: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie. Kraków.

Doroszewski W. (red.) (1963–1969). Słownik języka polskiego. Warszawa.

Goban-Klas T. (2015). 60 lat prasoznawstwa w Polsce. Dorobek naukowy OBP i Zeszytów Prasoznawczych w perspektywie krajowej i międzynarodowej, 26–27 listopada 2015.

Krzywicka-Kaindel D. (b.r.). http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/7,155762,23407951,moj-tata-bohater-prof-walery-pisarek-we-wspomnieniach-corki.html?disableRedirects=true [dostęp: 12.04.2019].

Lec St. J. (1957). Myśli nieuczesane. Kraków.

Maślanka J. (red) (1976). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.

Pisarek W. (1975). Retoryka dziennikarska. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Pisarek W. (1986). Miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3, s. 35–48.

Pisarek W. (1987). Miejsce prasy, radia i telewizji w świadomości kulturalnej Polaków (Materiały OBP, nr 45).

Pisarek W. (1988). Nie zaspokojone potrzeby medialne Polaków (Materiały OBP, nr 47).

Pisarek W. (1990). Obce kultury w świadomości Polaków ‘89. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2–4, s. 21–38.

Pisarek W (2007). O mediach i języku. Kraków.

Pisarek W. (2011). Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.

Pisarek W., Dziki S., Maczuga J. (oprac.) (1990). Who’s Who in Mass Communication, München.

Pisarek W., Goban-Klas T. (1981). Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego. Kraków: Biblioteka Wiedzy o Prasie, seria B, t. 23, OBP Kraków.

Pisarek W., Goban-Klas T. (red.) (1981). Komunikowanie masowe w Polsce. Próba bilansu lat siedemdziesiątych. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 5–96.

Pisarek W., Goban-Klas T. (red.) (1991). Komunikowanie masowe w Polsce: lata osiemdziesiąte (redakcja całości i autorstwo kilku rozdziałów). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 7–196.

Pisarek W., Goban-Klas T. (2007). Raport o stanie komunikacji społecznej w Polsce, sierpień 1980–13 grudnia 1981. Kraków.

Tetelowska I. (1972). Szkice prasoznawcze. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.