Prasoznawstwo Walerego Pisarka

Tomasz Mielczarek

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są prasoznawcze dokonania Walerego Pisarka. Z jego bogatego dorobku naukowego wybrano trzy publikacje: popularyzatorską „Prasa – nasz chleb powszedni”, naukową „Analiza zawartości prasy” oraz podręcznik akademicki „Wstęp do nauki o komunikowaniu”. Każda z nich ujawnia inne kompetencje pisarskie autora. Dzięki nim możemy postrzegać Go nie tylko jako prasoznawcę, ale też nauczyciela akademickiego, uczonego i popularyzatora wiedzy.

Walery Pisarek’s Press Studies

The article presents the accomplishments of Walery Pisarek in the field of press studies. Three publications were selected from his rich scientific achievements: a popularizing one, titled “Prasa – nasz chleb powszedni” (“The Press – Our Daily Bread”); a scientific one, titled “Analiza zawartości prasy” (“Press Content Analysis”); and a university textbook: “Wstęp do nauki o komunikowaniu” (“Introduction to communication studies”). Each of them reveals Walery Pisarek’s different literary competences and writing skills which allow us to perceive him not only as a press expert but also as a university teacher, a scholar and a popularizer of knowledge.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, osiągnięcia naukowe, prasoznawstwo, badania, dydaktyka , scientific achievements, press studies, research, didactics
References

Arystoteles (2004). Polityka. Warszawa.

Mikułowski Pomorski J., Bajka Z. (red.). (1996). Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi. Kraków.

Pisarek W. (2017). Ab ovo ad mala, czyli nauki o mediach po polsku. W: A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk (red.). Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty (s. 15–26). Warszawa.

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków.

Pisarek W. (1972). Frekwencji wyrazów w prasie. Wiadomości – komentarze – reportaże. Kraków.

Pisarek W. (1976). O pojęciu funkcji w prasoznawstwie, Przekazy i Opinie, nr 4, s. 56–71.

Pisarek W. (1978). Prasa – nasz chleb powszedni. Wrocław.

Pisarek W. (red.) (2008). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Pisarek W. (2006). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.