O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka

Janina Fras

Abstrakt

Przedmiotem opisu i analizy jest dorobek publikacyjny prof. Walerego Pisarka w latach 1976-2017. Perspektywę badawczą wytyczają bardzo istotne w tych dekadach zmiany: w obrębie środków komunikacji masowej, trybu upowszechniania wiedzy oraz zwyczajów użytkowników mediów masowych. Na bazie analizy: zawartości, nakładów i wydań oraz międzynarodowości wymienionych w tytule publikacji, wieloaspektowo wykazano ich pionierskość, nowoczesność i wielką popularność.

On Dictionaries and Encyclopedias Co-authored by Walery Pisarek

The article describes the scientific achievements of Professor Walery Pisarek, particularly his works published in the last four decades, in 1976-2017, when important changes occurred within the mass media, in the dissemination of knowledge and in the habits of mass media users. The analysis is focused on the content, the circulation figures and the internationalization of Walery Pisarek’s works and aims to present the pioneering character, innovativeness and popularity of his publications.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, kieszonkowe słowniki ortograficzne, „Who’s who in mass communication”, „Encyklopedia wiedzy o prasie”, „Słownik terminologii medialnej” , pocket spelling dictionary, who’s who in mass communication, mass media encyclopaedia, glossary of media terms
References

Bańko M. (2003). Słowniki ortograficzne w Polsce – fenomen socjologiczny [http://www2.polon.uw.edu.pl/banko/pliki/inne/ortograficzne_fenomen.rtf.pdf; 5.12.2018].

Jemielniak D. (2013). Życie wirtualnych dzikich. Warszawa.

Linde-Usiekniewicz J. (red. prow.) (1996). Komputerowy słownik języka polskiego. Warszawa.

Marchwiana M. (2013). Walery Pisarek – szesnastoletni profesor. W: R. Wietoszko (red.). Przodownicy prasy. Kraków.

D. Piper (2003). Współczesna polska ortografia w szkole. Olsztyn.

Omawiane publikacje związane z działalnością Walerego Pisarka:

„Kieszonkowy słowniczek ortograficzny”, wyd. I Ossolineum, Wrocław 1976; wyd. II poprawione, TMJP, Kraków 1983; wyd. III poprawione i uzupełnione, Zrzeszenie Księgarstwa, Warszawa 1987; wyd. IV uzupełnione, Polski Dom Wydawniczy, Warszawa 1989; wyd. V zmienione, Spółka Wydawniczo-Księgarska, Warszawa 1994; wyd. VI uaktualnione, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2005.

„Encyklopedia wiedzy o prasie” (pod red. J. Maślanki) Ossolineum, Wrocław 1976.

„Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie”, Ossolineum, Wrocław 1978.

„World directory of mass communication researchers”, seria: Biblioteka Wiedzy o Prasie, t. 17, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, Kraków 1984.

„Who’s Who in Mass Communication”, K.G. Saur, München 1990.

„Encyklopedia wiedzy o języku polskim” (pod red. S. Urbańczyka), Ossolineum, Wrocław 1978.

„Encyklopedia języka polskiego” (pod red. S. Urbańczyka), wyd. II poprawione i uzupełnione; wyd. III poprawione i uzupełnione, Ossolineum, Wrocław 1999.

„Słownik terminologii medialnej”, Universitas, Kraków 2006.

„Encyklopedia książki”, t. 1 A–J,t. 2 K–Z (red. A. Żbikowska-Migoń i M. Skalska-Zlat), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.