Walery Pisarek jako autor prac w Zeszytach Prasoznawczych

Ryszard Filas

Abstrakt

Artykuł dotyczy około 300 publikacji Walerego Pisarka, które ukazały się na łamach Zeszytów Prasoznawczych w okresie ponad sześciu dekad (1960–2017). Przez większość tego czasu W. Pisarek był związany etatowo z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych (1962–2001, będąc jego dyrektorem w latach 1969–2000) bądź też kierował redakcją tego periodyku (1991–2012). Autor, analizując rozprawy i artykuły, ale także recenzje, sprawozdania i inne materiały zamieszczane w Zeszytach Prasoznawczych, ukazuje rozwój naukowy i rozszerzające się z biegiem lat zainteresowania badawcze Profesora Pisarka. Aby prześledzić rozległość tych zainteresowań, ich tematyka została umieszczona na osi czasu wyznaczającej węzłowe etapy kariery naukowej i życiowej Profesora. Publikacje w ZP pozostawały bowiem dość ściśle skorelowane z jego związkami z OBP i z Zeszytami. Gdy były to związki służbowe, publikacje w kwartalniku odzwierciedlały aktualny etap kariery i pełnione funkcje społeczne Profesora. Zaczynał od roli językoznawcy – badacza języka w prasie, by w czasach szefowania Ośrodkowi objąć naukowo praktycznie cały obszar badań nad komunikowaniem społecznym, a w okresie uniwersyteckim OBP – powrócił do socjolingwistyki (koncepcja „słów sztandarowych”). Cechą charakterystyczną publikacji w Zeszytach była równowaga pomiędzy tekstami o nastawieniu teoretycznym czy metodologicznym a pracami prezentującymi wyniki własnych badań empirycznych. Walery Pisarek przybliżał także polskiemu czytelnikowi literaturę światową (90 recenzji książek), omawiał zawartość zagranicznych periodyków naukowych, zwłaszcza amerykańskiego Journalism Quarterly, a wreszcie – przybliżał osiągnięcia światowego medioznawstwa (ponad 30 sprawozdań z zagranicznych kongresów i konferencji naukowych).

Walery Pisarek’s Publications in Zeszyty Prasoznawcze

The article presents an overview of approximately 300 publications by Walery Pisarek, which appeared in Zeszyty Prasoznawcze (Media Research Issues) over six decades (1960–2017). For most of this time, Walery Pisarek was a full-time researcher at the Press Research Centre (1962–2001), the Centre’s director from 1969 to 2000, who managed the editorial office of Zeszyty Prasoznawcze from 1991–2012. The author of the article analyzed Professor Pisarek’s dissertations and articles, but also reviews, reports and other materials published in Zeszyty Prasoznawcze, showing the scientific development and expanding research interests of Professor Pisarek over the years. To trace the extent of these interests, the publications’ subjects were put on a timeline showing the most important stages of Walery Pisarek’s career and life. His publications in Zeszyty Prasoznawcze were quite closely related to the Press Research Centre and the Centre’s quarterly, and reflected the Professor’s career and activities. He started as a linguist who studied press language, and later he covered almost all aspects of social communication during the time when he was the director of the Press Research Centre. When the Centre became a part of the Jagiellonian University, Professor Pisarek returned to sociolinguistics developing the “banner words”. There is a noticeable balance between theoretical or methodological texts and those presenting the results of Walery Pisarek’s empirical research, and that balance is a characteristic trait of Walery Pisarek’s publications in Zeszyty Prasoznawcze. Walery Pisarek wrote about 90 reviews of books published in several languages, reviewed foreign academic journals, especially the American Journalism Quarterly, and published more than 30 reports from foreign congresses and scientific conferences organized abroad, introducing the concepts and issues discussed by world-famous media studies researchers to the Polish audience and media scholars.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, kwartalnik Zeszyty Prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, badania nad mediami, komunikowanie społeczne, językoznawstwo, język prasy , Zeszyty Prasoznawcze (Media Research Issues), Press Research Centre in Krakow, media research, social communication, linguistics, language in the media
References

Bibliografia publikacji 1951–2010. (2011). W: Walery Pisarek. Doctor Honoris Causa Universitatis Silesiensis (s. 133–176). Katowice.

Dziki S. (1981). Zeszyty Prasoznawcze. Bibliografia 1957–1979. Kraków.

Filas R. (2016). Zeszyty Prasoznawcze a Ośrodek Badań Prasoznawczych. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy (s. 15–30). Kraków.

Filas R. (2016). Odkrywanie prasoznawstwa, czyli co i jak badać? W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy (s. 97–117). Kraków.

Kawka M., Filas R., Płaneta P. (2016) (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy. Kraków.

Kawka M. (2016). Językoznawcze oblicza prasoznawstwa. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy (s. 191–216). Kraków.

Kita M. (2019). Prasa – jego chleb powszedni. Walery Pisarek jako badacz języka prasy i kontynuacja jego dzieła. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 137–152.

Kolasa W.M., Gałuszka J. (2019). Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka (studium bibliometryczno-dokumentacyjne). Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 33–86.

Kołodziej J. (2019). Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 153–172.

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Biblioteka Wiedzy o Prasie, seria A, t. 16, Kraków.

Pisarek W. (2002). Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność. Kraków.

Płaneta P. (2016). Ewolucja zawartości Zeszytów Prasoznawczych w świetle wyników badań ilościowych. W: M. Kawka, R. Filas, P. Płaneta (red.). Zeszyty Prasoznawcze. Analiza zawartości (1957–2012): metody, tematy, autorzy (s. 31–96). Kraków.