Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka

Agnieszka J. Cieślikowa

Abstrakt

Artykuł omawia zagadnienie spuścizny archiwalnej, w tym elektronicznej, profesora Walerego Pisarka. Uwagi o pozostałych po uczonym dokumentach sporządzone zostały z autopsji po wstępnym rozpoznaniu materiału. Przytoczono wybrane przykłady z notatek dotyczących życia naukowego, dydaktyki oraz życia towarzyskiego. Podano informacje o losach zasobu archiwalnego związanego z działalnością Walerego Pisarka jako dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. Pełne uporządkowanie obszernej spuścizny archiwalnej wymaga jeszcze wiele czasu i pracy, będzie ona stanowić dla badaczy cenne źródło.

Personal Notes, Records, Minutes and Files. Remarks on Walery Pisarek’s Archival Heritage

The article discusses Walery Pisarek’s archival heritage, including electronic and handwritten documents, manuscripts, letters, notes, minutes, files and all sorts of items of high academic value that remained in the Professor’s home archives and the archives of the Press Research Centre. Remarks resulting from an initial recognition of the material are presented in this paper and illustrated with selected examples of personal notes about scientific life, didactics and social life. A systematic organization of archives requires a lot of time and effort but the heritage of Walery Pisarek will surely become a valuable source for historians and researchers alike.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, spuścizny osobiste, archiwalia, dokumenty rękopiśmienne, dokumenty elektroniczne , personal legacies, archives, manuscripts, electronic documents
References

Arvaniti J. (2015). Drogi do niepodległości Wandy Arkadii z Bagińskich Pisarkowej-Chaciewiczowej „Tamary” i jej rodziny. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, nr 56, s. 248–278.

Chodkowska A. (2017). Porządkowanie spuścizn zawierających dokumenty elektroniczne – problemy praktyczne. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk, nr 58, s. 70–78.

Kulecka A. (1995). Spuścizny uczonych jako materiał do historii nauki. Analecta, z. 4/1 (7) s. 147–173.

Majkowska R. (2018). Bogactwo, różnorodność, rozproszenie… Archiwum osobiste (spuścizna) okiem archiwisty. W: A. Górski (red.). Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne. Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności (s. 11–16). Kraków.

Różyńska M. (2016). Dokumentacja elektroniczna w spuściznach archiwalnych na przykładzie spuścizny Stanisława Gorgolewskiego. Archiwa – Kancelarie – Zbiory, nr 7(9), s. 121–133.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.