Wkład Walerego Pisarka w rozwój Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Klaudia Cymanow-Sosin

Abstrakt
References

M. Bańko (red.) (2003). Wielki słownik wyrazów obcych. Warszawa.

Cymanow-Sosin K. (2018). Etyczno-aksjologiczny wymiar komunikacji reklamowej – odpowiedzialność i dobro w mediach. W: K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak (red.). Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce. Kraków, s. 191–210.

Fras J. (1999). Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław.

Grzenia J. (1998). Słownik nazw własnych. Warszawa.

Kłosińska K. (2013). Co w mowie piszczy? Poznań.

Marcjanik M. (2000). Polska grzeczność językowa. Kielce.

Nekrolog: Irena Tetelowska-Szewczyk – dziennikarz i prasoznawca. (1969). Biuletyn Zarządu Głównego RSW „Prasa”, nr 119, s. 1–3.

Nekrolog W. Pisarka, [www.upjp2.edu.pl; 6.11.2018].

Pisarek W. (2007). O mediach i języku. Kraków.

Pisarek W. (2004). Słowa między ludźmi, Warszawa.

Pisarek W. (2014). Symbol, WIZERUNEK, narracja – trzy poziomy perswazji. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 27, s. 9–26.

Podracki J. (1998). Słownik interpunkcyjny języka polskiego. Warszawa.

E. Polański (red.) (2006). Wielki słownik ortograficzny PWN. Warszawa.

Puzynina J. (2011). Kultura słowa, ważny element kultury narodowej. Warszawa.

Rozmowa z Profesorem Walerym Pisarkiem w cyklu „Twarze Uczelni”, archiwum telewizyjne Akademickiego Centrum Medialnego UPJPII.

Wykład inauguracyjny rozpoczynający rok akademicki 2016/17 w UPJPII, archiwum telewizyjne Akademickiego Centrum Medialnego IDIKS UPJPII.

[http://idiks.wns.upjp2.edu.pl/node/152; 20.03.2019].

[www.upjp2.edu.pl; 1.12.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.