Zeszyty Prasoznawcze,2019, Tom 62, Numer 2 (238)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: Walery Pisarek, spuścizny osobiste, archiwalia, dokumenty rękopiśmienne, dokumenty elektroniczne , personal legacies, archives, manuscripts, electronic documents, kwartalnik Zeszyty Prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie, badania nad mediami, komunikowanie społeczne, językoznawstwo, język prasy , Zeszyty Prasoznawcze (Media Research Issues), Press Research Centre in Krakow, media research, social communication, linguistics, language in the media , kieszonkowe słowniki ortograficzne, „Who’s who in mass communication”, „Encyklopedia wiedzy o prasie”, „Słownik terminologii medialnej” , pocket spelling dictionary, who’s who in mass communication, mass media encyclopaedia, glossary of media terms, Walery Pisrek, Śląsk, język, dialekt, the Silesian region, language, dialect, słowa i wyrażenia sztandarowe, słowa klucze, Ośrodek Badań Prasoznawczych , banner words and phrases, key words, Press Research Centre, media, medioznawstwo, mediolingwistyka, media studies, medialinguistics, prawo prasowe, ochrona języka polskiego, ustawa o języku polskim, prawo mediów , press law, Polish language protection, Polish Language Act, mass media law, analiza zawartości, media masowe, metodologia, metoda badawcza , press content analysis, mass media, methodology, research method, nauka o komunikowaniu, dziennikarstwo, badania , communication studies, journalism, research, osiągnięcia naukowe, prasoznawstwo, dydaktyka , scientific achievements, press studies, didactics, Irena Tetelowska, badania prasoznawcze 1970–1990 w Polsce, Ośrodka Badań Prasoznawczych, nauki o mediach , press studies 1970–1990 in Poland, dokumentacja, bibliometria , documentation, bibliometrics, prasoznawstwo i medioznawstwo polskie XX wieku, językoznawstwo polskie XX wieku, Zeszyty Prasoznawcze, press studies and media studies in Poland, Polish linguistics in the 20th century, Media Research Issues

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pożegnanie

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Od prasy do mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XIII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Professor Walery Pisarek — an Architect of Polish Media Studies

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 15-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.010.10535

Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 33-86
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.011.10536

"Choć burza huczy wokół nas…"

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 87-96
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.012.10537

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.