On “The Long March Through the Institutions”. A Brief History of Populist Phrase Used as a Base for Social Transformation in the Context of Political Communication

Agnieszka Walecka-Rynduch

Abstrakt

This study aims to carry out a communicological analysis of a   specific phrase: “the long march through the institutions”. The phrase was used by the leader of the ruling party, Jarosław Kaczyński, in January 2018. The author analyses who and in what circumstances used this “modus operandi”, and identifies reasons that make the phrase a tool of populist political communication. The analysed phrase also represents a starting point for considering how communication strategies are selected by the leader of Law and Justice. The text contains an overview and represents a contribution to in-depth research into political communication, populism and propaganda in the public sphere immersed in the media – MediaPolis. The author wishes to draw attention to interesting evolution of populism towards an important tool of political communication, and undertakes a case study of an utterance of the leader of Poland’s ruling party. The research questions put in the study aim to examine a convention characteristic of populism: interchangeable treatment of conceptual apparatuses of ethical (axiological) and pragmatic discourses. Those paradigms, though originating from differ-ent world views, coincide in one political reality. The metaphor of march becomes a perfect synonym of change without the need to precisely define its direction and necessity. The study contributes to initiating a wider debate on populist political communication in Poland.

Słowa kluczowe: political communication, populism, propaganda, discourses of politics, the long march, MediaPolis
References

Barańczak S. (1975). Słowo-perswazja-kultura masowa, Twórczość, vol. 7, p. 44–59.

Biernat T. (1989). Mit polityczny. Warszawa.

Bralczyk J. (2001). O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych. Warszawa.

Burda J. (2010). Rola emocji w populizmie (na przykładzie języka polskiej polityki po 1989). In: W. Kochmańska, B. Taras (eds). Od miłości do nienawiści. Językowe mechanizmy kreowania emocji (p. 105–118). Rzeszów.

Canovan M. (2004). Populism for political theorists?, Journal of Political Ideologies (October) 9(3), p. 241–252.

Czyżewski M. (2001). Algorytmizacja debat publicznych. Główne tendencje i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania. In: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (eds). Zmiany w publicznych zwyczajach językowych (p. 14–22). Warszawa.

d’Ancona M. (2018). Postprawda, tłum. A. Sutowski. Warszawa.

Fras J. (2005). Komunikacja polityczna: wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi. Wrocław.

Gdula M. (2018). Nowy autorytaryzm. Warszawa.

Jakobson R. (1960). Poetyka w świetle językoznawstwa. Pamiętnik Literacki, vol. 2, p. 431–473.

Jakubowska U. (1999). Preferencje polityczne. Psychologiczne teorie i badania. Warszawa.

Jakubowska U. (2004). Zainteresowanie polityką i postrzeganie własnej sytuacji życiowej a postawy populistyczne. In: R. Markowski (ed.). Populizm a demokracja (p. 173–202). Warszawa.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M. (eds) (2013a). Oblicza Komunikacji, 6: Język władzy, Wrocław.

Kamińska-Szmaj I. (2013b), Komunikacja polityczna – język, styl, dyskurs. In: E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk (eds). Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej (p. 407–465). Kraków.

Karwat M. (2006). O demagogii. Warszawa.

Kłosińska K. (2012). Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku. Warszawa.

Kolczyński M. (2008). Strategie komunikowania politycznego. Katowice.

Kołakowski L. (2009). Główne nurty marksizmu, t. 3 (p. 261–298). Warszawa.

Kraushaar W. (1998). Autoritärer Staat und Antiautoritäre Bewegung. Zum Organisationsreferat von Rudi Dutschke und Hans-Jürgen Krahl auf 22. Delegiertenkonferenz des SDS in Frankfurt am Main (4–8. September 1967) 1987. In: W. Kraushaar. Die Frankfurter Schule und Studentenbewegung.Von der Flaschenpost zum

Molotowcocktail 1946 bis 1995, Band III, Aufsätze und Kommentare Register (p. 15–33). Hamburg.

Kwiatkowski S. (1974). Słowo i emocje w propagandzie. Warszawa.

Laclau E. (2000). Co oznacza populizm. In: O. Wysocka (ed.) Populizm. (p. 99–117). Warszawa.

Leksykon politologii (1998). Wrocław.

Malinowski A. (1983). Współczesny „neomarksizm”. Warszawa.

Markowski R. (ed.) (2004). Populizm a demokracja. Warszawa.

Markowski R. (2004). Populizm a demokracja: ujęcia, dylematy, kontrowersje. In: R. Markowski (ed.). Populizm a demokracja (p. 11–32). Warszawa.

Marczewska-Rytko M. (1995). Populizm. Teoria i praktyka polityczna. Lublin.

Nalewajko E. (2004). Populizm w demokracji. In: R. Markowski (ed.). Populizm a demokracja (p. 38–68). Warszawa.

Ożóg K. (2004). Język w służbie polityki. Rzeszów.

Ożóg K. (2014). Ustna odmiana języka mówionego. In: J. Bartmiński (ed.). Współczesny język polski (p. 85–98). Lublin.

Pfetsch B., Greyer J., Trebbe J. (eds) (2013). MediaPolis – Kommunikation zwischen Boulevard und Parlament. Strukturen, Entwicklungen und Probleme von politischer und zivilgesellschaftlicher Öffentlichkeit. München.

Pisarek W. (2007). O mediach i języku. Kraków.

Pisarek W. (2008). Wstęp do nauki o komunikowaniu. Warszawa.

Puzynina J. (1992). Język wartości. Warszawa.

Puzynina J. (1993). Etyka międzyludzkiej komunikacji. Warszawa.

Schopenhauer A. (2014). Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, tłum. Ł. Konorska, B. Konorski. Warszawa.

Słownik historii doktryn politycznych (1999). Jaskólski M. (ed.). Warszawa.

Tokarczyk R. (1998). Współczesne doktryny polityczne. Kraków.

Walczak B. (1994). Co to jest język polityki. In: J. Anusiewicz, B. Siciński (eds). Język a kultura, t. 11. Język polityki a współczesna kultura polityczna (p. 15–21) Wrocław.

Walecka-Rynduch A., du Vall M. (2012). Wyzwania komunikacyjne wobec polityki protestu (PR w ruchach społecznych i ruchach protestu). In: G. Piechota (ed.). Public Relations wobec wyzwań współczesności (p. 43–68). Kraków.

Walecka-Rynduch A. (2010a). Róg Rudiego Dutschke i Axel-Springer-Strasse. Kraków.

Walecka-Rynduch A. (2019b). MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego. Kraków.

 

Wasilewski J. (2004). Elitystyczne wyjaśnienia wschodnioeuropejskich demokratyzacji. In: R. Markowski (ed.). Populizm a demokracja (p. 69–94). Warszawa.

Internet sources

An interview given by Jarosław Kaczyński to Gazeta Polska, as cited in: ‘wPolityce.pl’. 31.01.2018. [http://w polityce.pl; 31.01. 2018].

[http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1101109,kaczynski-dla-gp-nastawiamy-sie-na-dlugi-marsz-aby-zmienic-polske-trzeba-co-najmniej-trzech-kadencji.html; 31.01. 2018].

[http://glos.com.pl/Archiwum_nowe/Rok%202006/017/strona/nowalewica.html; 3.03.2018].

[https://publicystyczny.pl/neomarksizm-w-zarysie-cz-3-marsz-przez-instytucje/; 3.03.2018].
[https://sjp.pwn.pl/sjp/maszerowac;2481689.html; 10.05.2018].
[https://www.polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1787224,Obchody-87-miesiecznicy-smolenskiej-Jaroslaw-Kaczynski-nasz-marsz-bedzie-trwal-do-czasu-az-stana-pomniki; 10.07.2017].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.