Tygodniki opinii w samorządowej kampanii wyborczej w 2018 roku: polityczni gracze, recenzenci czy bezstronni obserwatorzy?

Jakub Idzik,

Rafał Klepka

Abstrakt

Tygodniki opinii należą do mediów adresowanych do osób szczególnie zainteresowanych bieżącymi problemami politycznymi, biorących udział w wyborach, które sięgają świadomie po prasę, by uzyskać pogłębioną wiedzę oraz zapoznać się z komentarzami i opiniami dotyczącymi życia społeczno-politycznego. Stosunkowo rzadko prowadzono jednak badania zawartości tygodników opinii w odniesieniu do relacjonowania samorządowej kampanii wyborczej. Celem badania pięciu tygodników opinii wydanych w okresie poprzedzającym wybory lokalne w 2018 r. było określenie, jaki model relacjonowania samorządowej kampanii wyborczej przyjmują: politycznego gracza, recenzenta czy bezstronnego obserwatora. Analiza objęła widoczność aktorów politycznych, wydźwięk materiałów zaprezentowanych w tygodnikach, w tym także ilustracji i języka publikacji. Wyniki badań uprawniają do sformułowania wniosku, że większość badanych tygodników pełni funkcję zaangażowanych graczy politycznych. Mimo iż od prasy nie oczekiwano bezstronności, podkreślić należy, że tygodniki odgrywające rolę graczy politycznych sprzyjają polaryzacji sceny politycznej.

Opinion Weeklies in the Local Government Election Campaign in 2018: Political Players, Reviewers or Impartial Observers?

Opinion weeklies belong to the media addressed to those particularly interested in current political problems, participating in elections, who consciously reach for the press to gain in-depth knowledge and become acquainted with comments and opinions on socio-political life. Relatively rarely, however, surveys were carried out on the content of weeklies in relation to reporting on the local election campaign. The purpose of the study of five opinion weekly magazines issued during the 2018 local elections was to determine what role they play: a political player, reviewer, or impartial observer. The analysis covered the visibility of political actors, the tone of the materials presented in the weeklies, including illustrations, and the language of the publications. The research results justify the conclusion that the majority of weeklies surveyed play the role of engaged political players. Although impartiality was not expected of the press, it should be emphasized that weeklies playing the role of political players are conducive to polarization of the political market.

Słowa kluczowe: tygodniki społeczno-polityczne, tygodniki opinii, wybory samorządowe, analiza zawartości, echo chamber / social and political weeklies, opinion weeklies, local elections, content analysis, echo chamber
References

Barberá P., Jost J.T., Nagler J., Tucker J.A., Bonneau, R. (2015). Tweeting from Left to Right: Is Online Political Communication More Than an Echo Chamber? Psychological Science, n. 26(10), p. 1531–1542.

Berelson B. (1952). Content Analysis in Communication Research. New York.

Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2016). Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków.

Dobek-Ostrowska B. (2011). Polski system medialny na rozdrożu: media w polityce, polityka w mediach. Wrocław.

Dobek-Ostrowska B. (2018). Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między po­lityzacją a komercjalizacją. Zeszyty Prasoznawcze, nr 2, s. 224–246.

Geschke D., Lorenz J., Holtz P. (2019). The Triple-filter Bubble: Using Agent-based Modelling to Test a Meta-theoretical Framework for the Emergence of Filter Bubbles and Echo Chambers. British Journal of Social Psychology, n. 58(1), p. 129–149.

Gociek P., Gmyz C. (2018). Dwaj panowie G. Do Rzeczy, nr 44, s. 18.

Hamborg F., Donnay K., Gipp B. (2018). Automated Identification of Media Bias in News Articles: an Interdisciplinary Literature Review. International Journal on Digital Libraries [https://doi.org/10.1007/s00799–018–0261-y; 6.02.2019].

Hopmann D.N., Van Aelst P., Legnante G. (2012). Political Balance in the News: A Review of Con­cepts, Operationalizations and Key Findings. Journalism, n. 13(2), p. 240–257.

Idzik J., Klepka R. (2019). O analizie zawartości, czyli jak badać medialne obrazy świata? W: R. Klepka, J. Idzik (red.). Medialne obrazy świata. Tom 2. Polityka i bezpieczeństwo w re­lacjach medialnych (s. 11–32). Kraków.

Klepka R. (2016a). Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w na­uce o bezpieczeństwie i politologii? Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili, VI(224), s. 32–41.

Klepka R. (2016b). Informowanie, krytyka i agitacja w wybranych tygodnikach opinii o kan­dydatach w wyborach prezydenckich w 2015 roku. W: H. Batorowska, Z. Kwiasowski (red.). Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka (s. 140–152). Kraków.

Klepka R. (2017). Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informacyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze? W: M. Kolczyński (red.). Polskie wybo­ry 2014–2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne (s. 186–200). Katowice.

Klepka R. (2018). Medialna walka o dobrą zmianę: obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach. Kraków.

Kolczyński M. (2013). Wstęp. W: M. Kolczyński (red.). Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej (s. 7–10). Katowice.

Kolczyński M. (2017). Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku politycznym. Tygodnik Polityka w kampaniach wyborczych 2015 roku. Polityka i Społeczeństwo, nr 1, s. 33–47.

Krippendorff K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks–London–New Delhi.

Lisowska-Magdziarz M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów: wersja 1.1. Kraków.

Łaniewska K. (2018). Wybory, wybory… i po wyborach. Sieci, nr 44, s. 127.

Mazur M. (2019). Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 12–30.

Mutz D.C. (2001). Facilitating Communication across Lines of Political Difference: The Role of Mass Media. American Political Science Review, vol. 95(1), p. 97–114.

Pariser E. (2011). The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You. New York.

Pisarek W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków.

Radek R. (2010). The Electoral Campaign for the European Parliament in Polish Nationwide Weekly Papers. W: M. Kolczyński (ed.). The Picture of the European Parliament Elections (2009) in the Polish Media. Analysis of the Media Content (p. 80–100). Katowice.

Richardson J.E. (2007). Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. Houndmills, Basingstoke, Hampshire–New York.

Riffe D., Lacy S., Fico F.G. (2005). Analyzing Media Messages: Using Quantitative Content Analy­sis in Research. Mahwah, NJ–London.

Romiszewska B. (2012). Obraz parlamentarnej kampanii wyborczej 2011 roku w tygodnikach społeczno-politycznych Newsweek. Polska, Wprost, Polityka. Roczniki Nauk Społecznych, nr 3, s. 95–108.

Russ-Mohl S. (2008). Quality Press. W: W. Donsbach (ed.). The International Encyclopedia of Communication (p. 4064–4066). Malden–Oxford–Carlton.

Shapiro G., Markoff J. (1997). A Matter of Definition. W: C.W. Roberts (ed.). Text Analysis for the Social Sciences: Methods for Drawing Statistical Inferences from Texts and Transcripts (p. 9–34). Mahwah, NJ.

Sunstein C.R. (2002). The Law of Group Polarization. Journal of Political Philosophy, n. 2, p. 175–195.

Szostok P. (2013). Obraz kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku na łamach Wprost i Newsweeka – analiza prasoznawcza. W: M. Kolczyński (red.). Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego (s. 44–71). Katowice.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.