Feministyczna narracja o powstaniu warszawskim w warunkach zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci

Sławomir Doległo

Abstrakt

Polskie imaginarium romantyczne ugruntowało hegemoniczny wzorzec męskości żołnierskiej, a także ukształtowało utrwalone w świadomości zbiorowej stereotypy dotyczące wojennego porządku płci. W konsekwencji zaangażowanie kobiet w działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej, w tym ich służba w powstaniu warszawskim, przez kilka dekad było konsekwentnie pomijane przez główny nurt historiozoficzny i sprowadzane do drugorzędnych i czysto symbolicznych figur. Po ponad siedemdziesięciu latach od tragicznych wydarzeń sierpnia i września 1944 r. dominujący w narracji historycznej militaryzm ustępuje miejsca nowym perspektywom i obiegom pamięci, włączając do dyskursu publicznego losy marginalizowanych i pomijanych dotychczas uczestników/świadków powstania – przede wszystkim kobiet i cywilów. Dzieje się to w momencie wygasania pamięci komunikacyjnej, opartej na bezpośrednim kontakcie ze świadkami wojennej hekatomby, w realiach pluralistycznej, zmediatyzowanej i urynkowionej kultury pamięci. W artykule autor dokonuje przeglądu współczesnych (re)prezentacji popkulturowych, poświęconych uczestniczkom powstania warszawskiego, zwracając uwagę na uruchamiane przez nie wzory kobiecości, mity i toposy.

Feminist narrative of the Warsaw Uprising in the mediated and market-oriented memory culture

The Polish romanticist imaginarium has strengthened the hegemonic pattern of soldierly masculinity and shaped the common stereotypes about the war gender order. Consequently, women’s involvement in resistance movement during the World War II, including their service in the Warsaw Uprising, was reduced to secondary and purely symbolic figures and was consistently ignored by the mainstream historiosophical trend for several decades. More than seventy years after the tragic events of August and September 1944, the militarism which dominated the historical narrative creates a space for new perspectives and circulation of memory in the public discourse, involving the fate of the marginalized and previously erased participants/witnesses of the uprising – primarily women and civilians. This happens when communication memory (based on direct contact with witnesses of the war hecatomb) expires, in the realities of pluralistic, mediated, and market-oriented memory culture. The article is an attempt to review contemporary pop culture (re)presentations of female participants of the Warsaw Uprising, paying attention to the femininity models, myths and topoi (or toposes) they introduce.

Słowa kluczowe: kultura pamięci, mediatyzacja, powstanie warszawskie, płeć, feminizm / memory culture, mediatization, Warsaw Uprising, gender, feminism
References

Aleksijewicz S. (2015). Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Wołowiec.

Dłużewska E. (2017). „Wojenne dziewczyny”, morowe panny, „żołnierki wyklęte”. Czy poppatriotyzm potrzebuje bohaterek? [http://wyborcza.pl/7,101707,21554680,wojenne-dziewczyny-morowe­-panny-zolnierki-wyklete-czy-pop-patriotyzm.html; 10.01.2020].

Grzebalska W. (2013). Płeć powstania warszawskiego. Warszawa.

Grzebalska W. (2014). Róża zamiast Granatu (rozm. K. Sulej). Wysokie Obcasy [https://www.academia.edu/8492978/_Róża_zamiast_granatu_Wysokie_Obcasy_26.04.2014; 10.01.2020].

Herbich A. (2014a). Dziewczyny z Powstania. Kraków.

Herbich A. (2014b). Moja babcia wygrała Powstanie Warszawskie (rozm. Z. Piechowicz) [http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,16295240,Moja_babcia_wygrala_Powsta­nie_Warszawskie.html; 10.01.2020].

Janion M. (2007). Płacz generała. Eseje o wojnie. Warszawa.

Koncert „Morowe panny” (2011) [https://www.1944.pl/artykul/koncert-morowe-panny.,3465.html; 10.01.2020].

Modelski Ł. (2011). Dziewczyny wojenne. Prawdziwe historie. Kraków.

Napiórkowski M. (2015). 1944 – pamięć jest kobietą [http://mitologiawspolczesna.pl/1944-pa­miec-jest-kobieta/; 10.01.2020].

Napiórkowski M. (2016a). Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944–2014. Warszawa.

Napiórkowski M. (2016b). Marka Powstanie i jej konsumenci. Tygodnik Powszechny, nr 32 (3500).

Portrety wojenne – historia oczami kobiet (2017). Culture.pl [https://culture.pl/pl/artykul/por­trety-wojenne-historia-oczami-kobiet; 10.01.2020].

Saryusz-Wolska M., Traba R. (2014). Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warszawa.

Serial „Wojenne dziewczyny” (2017) [https://vod.tvp.pl/website/wojenne-dziewczyny,28767487].

Sulej K. (2012). Morowe panny czy pin-up girls w moro? Jak chcemy pamiętać powstanki warszawskie? [https://natemat.pl/25019,morowe-panny-czy-pin-up-girls-w-moro-jak-chce­my-pamietac-powstanki-warszawskie, 10.01.2020].

Sulej K. (2014). Powstańczy szyk. Gdy historia staje się biznesem. Wysokie Obcasy [https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,16406238,Powstanczy_szyk__Gdy_historia_sta­je_sie_biznesem.html; 10.01.2020].

Szczęśniak A., Wójcik A. (2018). Polka Nie-podległa uniewinniona! Policja przegrała w sądzie. „Symbol Polski Walczącej dostał nowe życie” [https://oko.press/polka-podlegla-uniewinnio­na-sad-odrzuca-apelacje-policji-symbol-polski-walczacej-dostal-nowe-zycie/?fb_comment_id=1621349674624123_1621642127928211#f300c39e9; 10.01.2020].

Szymura Ł. (2018). Czy „Wojenne dziewczyny” zabiją Hitlera? [https://kurierhistoryczny.pl/ar­tykul/czy-wojenne-dziewczyny-zabija-hitlera,327; 10.01.2020].

Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej, Dz.U. 2014 poz. 1062.

Wasilewski J. (2013). Powstanie Warszawskie: Fabryka przegranych [https://www.wprost.pl/tyl­ko-u-nas/411953/powstanie-warszawskie-fabryka-przegranych.html; 10.01.2020].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.