Kobiece poradnictwo w internecie (na przykładzie kanału Red Lipstick Monster)

Ewelina Tyc

Abstrakt

W artykule zostało opisane niezwykle popularne współcześnie poradnictwo. Przedmiotem szczegółowej analizy jest poradnik znanej youtuberki Ewy Grzelakowskiej-Kostoglu o pseudonimie Red Lipstick Monster. Wnikliwy ogląd wskazanego materiału źródłowego pozwolił scharakteryzować modną dziś, internetową odsłonę kobiecego poradnictwa. Celem artykułu jest opisanie formy udzielania rad oraz wskazanie sposobów budowania relacji z odbiorcami i tworzenia wizerunku eksperta. Autorka wykorzystała narzędzia mediolingwistyczne, które pozwoliły opisać przekaz audiowizualny i pokazać, w jaki sposób Grzelakowska-Kostoglu tworzy internetowy poradnik dla kobiet i zdobywa coraz większą popularność.

Online Guidance for Women (Based on the Example of Red Lipstick Monster You Tube Channel)

The article describes a specific type of guidance that is increasingly popular nowadays. The paper presents the results of a detailed analysis of a guidance videoblog run by a well-known youtuber Ewa Grzelakowska-Kostoglu, who uses the nickname of Red Lipstick Monster. This thorough analysis of the indicated source material allowed the author of the paper to describe the character of the online approach to guidance for women. The goal of the article is to describe the forms of giving advice as well as to identify the means of establishing relationship with audience and building an expert image. The author used media linguistics tools which allowed her to describe the audiovisual message and to present how the videoblogger developed her channel and gained popularity.

Słowa kluczowe: internetowe poradnictwo, kobiece poradnictwo, wizerunek vlogera, mediolingwistyka, nowe media / online guidance, guidance for women, vlogger’s image, media linguistics, new media
References

Adorno T. (1985). Die musikalischen Monographien. Frankfurt.

Antosiewicz M. (2018). Pierwszy naiwny. Press, nr 7–8, s. 74–77.

Antosiewicz M. (2019). Telewizja na Facebooku. Press, nr 9–10, s. 51–53.

Bałdys P., Piątek K. (2018). Media w społeczeństwie – znaczenie, funkcje i władza. Media i Spo­łeczeństwo, nr 8, s. 9–18.

Bauman Z., Tester K. (2003). O pożytkach z wątpliwości. Rozmowa z Zygmuntem Baumanem. Warszawa.

Biskupska K. (2012). Konstrukcje płci w masowym przekazie na przykładzie tygodnika Prze­krój – analiza dyskursu wizualnego. W: A. Barska, K. Biskupska (red.). Kobieta w przestrzeni wizualnej (s. 55–70). Opole.

Brzoza K. (2016). (Fem)Internet – polskie portale internetowe skierowane do kobiet. W: I. Ho­fman, D. Kępa-Figura (red.). Współczesne media. Media informacyjne, t. 2 (s. 73–94). Lublin.

Ficek E. (2012). Współczesny poradnik: próba lingwistycznej charakterystyki gatunku i jego wielorakich aktualizacji. W: B. Mitrenga (red.). Linguarum Silva. Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i tekście, t. 1 (s. 151–166). Katowice.

Ficek E. (2013). Rada a/i porada w przestrzeni komunikacyjnej. Pytania i postulaty badawcze. W: B. Mitrenga (red.). Linguarum Silva. Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, t. 2 (s. 143–160). Katowice.

Ficek E., Przyklenk J. (2014). „Stary” gatunek w nowych mediach, czyli porada językowa wczoraj i dziś. Z badań nad pragmalingwistycznym wymiarem eksperckiej odpowiedzi. W: P. Żmi­grodzki, S. Przęczek-Kisielak (red.). Bogactwo współczesnej polszczyzny (s. 211–219). Kraków.

Filiciak M., Danilewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS [http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf; 29.10.2018].

Fiut I., Piątek M. (2012). Blogi jako narzędzie komunikacji między użytkownikami sieci. Aspekty komunikacyjne blogosfery. Studia Humanistyczne AGH, nr 3, s. 65–75.

Franczak K. (2014). Medialne objaśnienia kryzysu gospodarczego w perspektywie framing analysis. W: M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.). Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy (s. 91–122). Warszawa.

Glensk U. (2005). Autorytet, ekspert, idol – kogo chcą słuchać współcześni. W: I. Borkowski, A. Woźny (red.). Nowe media. Nowe w mediach. W kulturze pierwszych stron, t. 1 (s. 185–192). Wrocław.

Gluza R. (2016). YouTube. Medium XXI wieku. Press. Wydanie specjalne, nr 6, s. 3–8.

Grabias S. (1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Grzelakowska-Kostoglu E. (2015). Red Lipstick Monster. Tajniki makijażu. Kraków.

Gumkowska A., Maryl M., Toczyski P. (2009). Blog to… blog. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez Instytut Badań Literackich PAN i Gazeta.pl. W: D. Ulicka (red.). Tekst (w) sieci. Tekst, język, gatunki, t. 1 (s. 285–309). Warszawa.

Gutowski W. (2012). Komunikacja w mediach społecznościowych. Gdynia.

Guzik A. (2013). Media – Matrix naszych czasów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica V, vol. 1, s. 5–9.

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa.

Janczewski M. (2011). Cewebryci. Sława w sieci. Kraków.

Kargulowa A. (1996). Przeciw bezradności. Nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i po­radoznawstwie. Wrocław.

Kargulowa A. (2010). Miejsce poradnictwa w kulturze indywidualizmu. W: E. Zierkiewicz, V. Dra­bik-Podgórna (red.). Poradnictwo w kulturze indywidualizmu (s. 45–58). Wrocław.

Kidawa M., Maryl M., Niewiadomski K. (2016). Teksty elektroniczne w działaniu: typologia ga­tunków blogowych. Zagadnienia rodzajów literackich, z. 2, s. 51–73.

Kita M. (2016). Język w internecie. Rozpoznanie stanu wiedzy. W: M. Kita, I. Loewe (red.). Język w internecie. Antologia (s. 10–56). Katowice.

Kita M., Piłat E. (2016). Grzeczność w czasach pokolenia Z. Dlaczego tradycyjna polska grzecz­ność jest w regresie? W: A. Charciarka, A. Zych (red.). Dyskurs w aspekcie porównawczym (s. 30–61). Katowice.

Kołacz I. (2018). Ci odlatują, ci zostają. Press, nr 3–4, s. 188–191.

Kopacz G. (2017). Durczok futuruje. Press, nr 7–8, s. 32–35.

Kornacka M. (2012). Blogi przykładem dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów. W: M. Gierula, P. Szostok (red.). Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2 (s. 313–326). Katowice.

Korucu J. (2018). Czytają, nie wiedzą kogo. Press, nr 3–4, s. 110–111.

Kozielski M. (2016). Formuła na te czasy. Press, 2016, nr 4, s. 67.

Kozielski M. (2018). Weszli w kanał. Press, nr 5–6, s. 122–126.

Kucharski M. (2018). Dziennikarze na Facebooku. Press, nr 1–2, s. 66–69.

Levinson P. (2010). Nowe nowe media, tłum. M. Zawadzka-Strączek. Kraków.

Lisowska-Magdziarz M. (2012). Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji. Kraków.

Loedl P. (2011). Social media. W: E. Kielar (red.). Marketing w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady (s. 18–26). Kraków [http://szygulski.pl/ebooks/Marketing%20w%20sieci%20%20zagadnienia%20inspiracje
%20przyk%C5%82ady.pdf; 10.11.2018].

Mejer J. (2016). Z ekranu do realu. Press. Wydanie specjalne, nr 6, s. 22–25.

Michalewski K. (2009). Komunikaty mieszane. Łódź.

Molęda-Zdziech M. (2013). Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Warszawa.

Mrozowski M. (2009). Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza po­równawcza). Studia Medioznawcze, nr 3, s. 27–49.

Musioł S. (2015). Narzędzia narracyjne w autopromocji marketingowej. W: I. Loewe, E. Tyc, A. Kalisz (red.). Dyskurs autopromocyjny i jego współczesne odsłony, t. 1 (s. 39–47). Katowice.

Ogonowska A., Skowronek B. (2016). „Język na nielegalu”, czyli wpływ multimediów na komu­nikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań. W: M. Kita, I. Loewe (red.). Język w internecie. Antologia (s. 77–89). Katowice.

Piekot T. (2016). Słowo w kulturze multimediów. W: M. Kita, I. Loewe (red.). Język w mediach. Antologia (s. 259–270). Katowice.

Przeździek A. (2011). Rozwój blogów w Polce i współpraca z blogerami. W: E. Kielar (red.). Mar­keting w sieci – podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady (s. 32–41). Kraków.

Sartori G. (2007). Homo videns. Telewizja i postmyślenie, tłum. J. Uszyński. Warszawa.

Siemes A. (2010). Liczby w mediach: rola i funkcja rzeczywistości liczb w komunikacji medial­nej – wyniki badania empirycznego. W: B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.). Styl, dyskurs, media (s. 419–432). Łódź.

Skowronek B. (2013). Mediolingwistyka. Wprowadzenie. Kraków.

Słownik języka polskiego PWN [https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/influencer;6368873.html; 1.07.2019].

Sobczak B. (2013). Prawdziwy ekspert czy wytwór medialny? Analiza zjawiska kreowania eksper­tów na potrzeby programów rozrywkowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica V, vol. 1, s. 73–80.

Wilkoń A. (1987). Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny. Katowice.

Wojtak M. (2006). Gatunek w formie kolekcji a kolekcja gatunków. W: Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 15 (s. 143–152). Poznań.

Wyrwas K. (2018). Opowiadanie jako element autoprezentacji w mediach społecznościowych. W: A. Kalisz, E. Tyc (red.). Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowi­zualnych, t. 4 (s. 77–88). Katowice.

Zielińska-Pękał D. (2009). Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym. W: A. Kargulowa (red.). Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki (s. 129–143). Warszawa.

Żarski W., Staniów B. (2010). Wstęp. W: W. Żarski, B. Staniów (red.). Dobra rada nie zawada. Rady, porady, poradniki w języku, literaturze i kulturze (s. 5–7). Koszalin.

Żuk N. (2009). (Auto)terapia i samodoskonalenie w erze doradców medialnych. Kultura Popu­larna, nr 4 (26), s. 12–22.

[https://www.youtube.com/watch?v=vNwsT6H7USI; 3.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=XHF9zfBwRac; 25.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=wdykAjRD9Jo; 1.12.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=ZIWquPZf4Y0; 30.10.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=EsLrF6VjfAM; 30.10.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=U8yHUZfICBo; 30.10.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=MlDfx8bhh5Q; 3.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=gXcchsstkfQ; 10.11.2018].

[https://www.youtube.com/channel/UCl0PF-MS9QRT1y8px7-NsuA; 4.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=gXcchsstkfQ; 30.10.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=JJ0Ap1OFZS8; 25.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=JnyT_NdHook; 30.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=Qmm68TkOLW8; 30.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=fjsD_TsKHog; 30.11.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=TtE6lYdU59g; 1.12.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=fqEbTW3S7Lg; 5.12.2018].

[https://www.youtube.com/watch?v=DkrXto4sYmM; 5.12.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.